Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Ob-23199/06 , Stran 6763
1. Predmet prodaje: stanovanje št. 7 v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Toneta Melive 8A, Slovenske Konjice, v izmeri 74,09 m2. 2. Cena: na podlagi uradne cenitve iz avgusta 2006 znaša 13,401.419,35 SIT. Davek na promet z nepremičninami, stroške overitve prodajne pogodbe nosi prodajalec, stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec. 3. Nepremičnina se prodaja po načelu videno kupljeno. 4. Pisne ponudbe morajo vsebovati: pri prodaji nepremičnine na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji. Pisna ponudba mora vsebovati: – podatki o ponudniku: naziv kupca in njegov točen naslov: fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, in fotokopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe pa potrdilo o državljanstvu; pravne osebe pa morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, telefonsko številko, elektronski naslov, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, k ponudbi morajo priložiti tudi izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni. Predložiti mora tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni, – navedbo nepremičnine, ki je predmet javne ponudbe, – dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje kriterijev. 5. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko je prejel obvestilo o odločitvi komisije, o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, in je pogodba razveljavljena po samem zakonu. 6. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika so: prednostna kategorija je najemnik, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za nedoločen čas. V primeru, da so ti pogoji izenačeni med dvema ali več ponudniki, bo imel prednost ponudnik, bo ponudil višjo ceno. 7. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v petih dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za izvedbo javne ponudbe o prodaji stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi na naslovu Toneta Melive 8a, Slovenske Konjice. 8. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati najkasneje v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe in sicer na račun JSS Konjice, št. 01314-6520971396, sklic 2152. Kontaktna oseba je Tanja Orlačnik, 03/759-27-16. 9. JSS Konjice lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom ter ponudnikom ne prizna nobenih stroškov s pripravo pisne ponudbe. 10. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: JSS Konjice, Mestni trg 12, Slovenske Konjice z oznako »Ponudba za nakup stanovanja – ne odpiraj«. Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po objavi razpisa.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti