Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Ob-23198/06 , Stran 6762
Nepremičnega in premičnega premoženja stečajnega dolžnika Merinka Maribor d.d. – v stečaju, Valvasorjeva ulica 38, Maribor, najugodnejšemu ponudniku, in sicer: 1. Nepremičnine na lokaciji Valvasorjeva ulica 38 – parcela št. 10 stavba 13 m2, – parcela št. 11/3 funkcionalni objekt 20 m2, – parcela št. 27/1 poslovna stavba 1.971 m2, – parcela št. 27/2 poslovna stavba 1.501 m2, – parcela št. 27/4 poslovna stavba 1.477 m2, – parcela št. 27/10 poslovna stavba 571 m2, – parcela št. 28/2 poslovna stavba 190 m2, – parcela št. 28/10 dvorišče 476 m2, – parcela št. 27/5 poslovna stavba 459 m2, – parcela št. 27/14 poslovna stavba 13 m2, – parcela št. 27/13 stavba 133 m2 1/2 solastniški delež, vse k.o. Tabor. Ocenjena vrednost 355,000.000 SIT, po izklicni ceni 250,000.000 SIT. 2. Oprema v proizvodnji po zaključenih celotah: 2.1. Kotlarna: ocenjena vrednost 20,507.175 SIT po izklicni ceni 14,400.000 SIT; 2.2. Predilnica: ocenjena vrednost 23,668.400 SIT po izklicni ceni 16,600.000 SIT; 2.3. Priprava tkanine: ocenjena vrednost 23,920.000 SIT po izklicni ceni 16,800.000 SIT; 2.4. Tkalnica: ocenjena vrednost 74,406.300 SIT po izklicni ceni 52,200.000 SIT; 2.5. Mokra apretura: ocenjena vrednost 14,035.600 SIT po izklicni ceni 9,800.000 SIT; 2.6. Barvarna: ocenjena vrednost 9,096.750 SIT po izklicni ceni 6,400.000 SIT; 2.7. Suha apretura: ocenjena vrednost 9,322.300 SIT po izklicni ceni 6,500.000 SIT; 2.8. Laboratorijska oprema: ocenjena vrednost 3,128.450 SIT po izklicni ceni 2,300.000 SIT. Podrobni seznami opreme so na vpogled na sedežu stečajnega dolžnika. 3. Osebno vozilo: Renault Kangoo leto izdelave 1999: ocenjena vrednost 575.000 SIT po izklicni ceni 400.000 SIT 4. Zaloge surovin, barvil, kemikalij in gotovih proizvodov: – surovine (volneni česanec) po izklicni ceni 1,100.000 SIT, – barvila in kemikalije po izklicni ceni 8,000.000 SIT, – gotovi izdelki v skladiščih po izklicni ceni 6,200.000 SIT, – metraža v vzorčni sobi po izklicni ceni 1,500.000 SIT. Izklicne cene prestavljajo 50% ocenjene vrednosti. Seznami zalog so na vpogled na sedežu stečajnega dolžnika. Ponudbe je potrebno poslati v zaprti ovojnici v 15 dneh po objavi v časopisu na Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna 14, 2503 Maribor, s pripisom »ponudba za odkup – ne odpiraj St 73/2005.« Pisne ponudbe morajo vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov, ponujeni znesek, ponudbo pa mora podpisati odgovorna oseba. Ponudniki morajo ponudbi predložiti: fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o registraciji pravne osebe ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe. Ponudnik mora vplačati varščino v višini 10% od predlagane izklicne cene na transakcijski račun prodajalca št. 02280-0255256010, varščina pa se izbranemu ponudniku po odbitku stroškov všteje v kupnino, ostalim morebitnim ponudnikom pa brez obresti vrne v treh dneh po zaključku zbiranja ponudb. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 30 dneh od dneva, ko je potekel rok za zbiranje ponudb. Najboljši ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh, od prejema obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v celoti v 15 dneh po sklenitvi pogodbe na račun stečajnega dolžnika. Če najboljši ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača v celoti kupnine v predvidenem roku se meni, da je odstopil od nakupa in je pogodba razveljavljena po samem zakonu. Premoženje preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je v celoti plačana kupnina. Vse stroške, prometni davek in druge dajatve plača kupec. Če kupec ne plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od nakupa se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ponudnikom. Premoženje se prodaja po sistemu »videno – kupljeno«. Vpogled v sezname premoženja in njihov ogled je možen na sedežu stečajnega dolžnika na Valvasorjevi ulici 38 Maribor po predhodnem dogovoru z g. Božičem po tel. 041/645-923 vsak delovni dan med 8. in 14. uro.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti