Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Ob-23384/06 , Stran 6762
Predmet prodaje: zemljišči parc. št. 2854/58, pot v izmeri 4407 m2 in parc. št. 2854/15, pot v izmeri 402 m2,vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki pri vl. št. 1692, k.o. Vrhnika, v lasti Republike Slovenije in upravljanju Direkcije RS za ceste. Izklicna cena: izklicna cena za zemljišči parc. št. 2854/58, pot v izmeri 4407 m2 in parc. št. 2854/15, pot v izmeri 402 m2,vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Vrhniki pri vl. št. 1692, k.o. Vrhnika, ki sta predmet javne prodaje, znaša 1,350.000 SIT, kar predstavlja pošteno tržno vrednost, ugotovljeno po uradni cenitvi (z vključenimi stroški cenitve). Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pogodbe. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na zemljišču. Kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne kupnine, Kavcija: ponudniki morajo pred oddajo ponudbe vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: Način plačila: virmansko. Številka računa: 01100-6300109972. Sklicna številka: 00 2415 420600. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji. Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni po končanem postopku javne ponudbe. Pisna ponudba mora vsebovati: – firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov ponudnika, – navedbo cene, ki jo ponuja za odkup, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, – kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali potrdilo o državljanstvu države članice EU za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, – notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – originalno dokazilo o plačilu varščine in navedbo št. osebnega računa za primer vračila varščine, – davčna, matična in telefonska številka. Drugi pogoji: – zemljišči sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, – izbrani ponudnik je dolžan v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo, – če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne ponudbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana, – davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec, – predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec, – merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije o prodaji zemljišč vsak delovni dan od dneva objave javne ponudbe v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka roka za oddajo ponudb, in sicer med 9. in 12. uro na Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta Maruša Klopčič in Bojana Borič, tel. 01/478-80-14. Ogled nepremičnin: ogled zemljišča, ki je predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan od dneva objave javne ponudbe do izteka roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od 10.00 do 12.00 ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo in sicer na lokaciji nepremičnin, po predhodnem dogovoru z Marušo Klopčič ali Bojano Borič. Rok za predložitev ponudb: Ponudba mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 11. 9. 2006 do 12. ure. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole – Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče soba 21/1, 1000 Ljubljana. Upoštevane bodo samo pisne ponudbe, ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke, najkasneje do 11. 9. 2006 do 12. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom »Javna ponudba – zemljišče – Ne odpiraj!«. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od roka za predložitev ponudb. Čas in kraj odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo dne 11. 9. 2006, ob 14. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320. Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb, ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb. Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument s fotografijo. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije Republike Slovenije za ceste lahko vse do sklenitve pravnega posla ustavi že začeti postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 15 dni od izdaje sklepa o ustavitvi postopka.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti