Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Ob-23191/06 , Stran 6758
ki bo 29. 9. 2006 ob 14. uri v sobi IV/II na Okrožnem sodišču v Krškem. I. Predmet prodaje: je nepremičnina – poslovni objekt Cesta bratov Milavcev 37 Brežice, stoječ na parc. št. 813/4, vpisani pri vl.št. 409 k.o. Šentlenart, v solasti stečajnega dolžnika do 1,, za izklicno ceno 7.600.000 sit vse po cenilnem elaboratu z dne 15. 4. 2004, ki ga je izdelal sodni izvedenec in cenilec za gradbeno stroko Janez Kalan, univ. dipl. inž. II. Prodajni pogoji: Na javni dražbi lahko sodelujejo vse pravne in fizične osebe skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, razen oseb, ki ne morejo biti kupci, v skladu z določbo 153. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Pravne in fizične osebe se morajo izkazati z overjenim izpiskom iz sodnega registra oziroma s potrdilom o državljanstvu. Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom. Na nepremični obstaja skladno s Stvarnopravnim zakonikom predkupna pravica solastnikov. Vsi predkupni upravičenci morajo predkupno pravico uveljavljati na dražbi in sicer morajo upoštevati vsa razpisna določila in v roku, določenem v II. točki pogojev za sodelovanje plačati ustrezno varščino ter se dražbe udeležiti. Ta objava velja kot obvestilo o dražbi solastnikom predmetne nepremičnine v smislu določila 66. člena Stvarnopravnega zakonika (SPZ) – Uradni list RS, št. 87-4360/2002 in 510. člena Obligacijskega zakonika (OZ) – Uradni list RS, št. 83-4287/2001. Vsak ponudnik je dolžan najkasneje do dražbe vplačati na transakcijski račun stečajnega dolžnika pri SKB d.d. št. 03158-1000259706 varščino v višini 10% izklicne cene s pripisom »za javno dražbo« in se s potrdilom o vplačani varščini izkazati pred začetkom dražbe. S plačilom varščine sprejme ponudnik obveznost, da pristopi k dražbi. V primeru odstopa ponudnika od javne dražbe že vplačana varščina zapade v korist stečajne mase. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelemu ponudniku pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po javni dražbi. Uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu premoženja s stečajnim upraviteljem v roku 15 dni po javni dražbi in kupnino plačati v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje ali potrjuje, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjga odstavka 153. člena ZPPSL ali poda izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz prvega, drugega in tretjega odstavka 153. člena ZPPSL. Če uspeli ponudnik ne bo sklenil pogodbe ali plačal celotne kupnine v določenem roku, bo prodaja razveljavljena, varščina pa ne bo vrnjena. Kupec si mora sam pridobiti vsa potrebna soglasja oziroma odobritve in potrdila za sklenitev pogodbe o nakupu nepremičnin skladno z obstoječo zakonodajo. Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davščin in prispevkov. Davščine in prispevki se zaračunajo izbranemu ponudniku dodatno, in sicer na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost in Zakona o davku na promet nepremičnin. Vse dajatve in stroške v zvezi s prenosom lastništva mora plačati kupec. Kupec pridobi premoženje v last in posest po plačilu celotne kupnine in overitvi pogodbe. Prodaja se po načelu videno–kupljeno. Ogled premoženja je mogoč po objavi teh pogojev po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem oziroma njegovim pooblaščencem (tel. 051/357-338). III. Pravila javne dražbe: 1. Dražbo vodi stečajni upravitelj. 2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino, in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. 3. Zastopnik dražitelja mora predložiti pisno pooblastilo. 4. Za predmet prodaje lahko dražitelj dvigne ceno za najmanjši znesek 100.000 SIT. 5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja. 6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 7. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi. 8. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče vložiti, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. 9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj. 10. Premoženje proda stečajni upravitelj po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (154/I čl. ZPPSL).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti