Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Ob-23192/06 , Stran 6757
ki bo v torek, 7. 9. 2006 ob 11. uri v prostorih DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, sejna soba klet, za oddajo v najem oglasnega prostora na cestninskih listkih in potrdilih o plačilu cestnine za komercialno oglaševanje. Razpis je razdeljen v štiri sklope: 1. sklop: zakup oglasnega prostora v obdobju predvidoma od 1. oktobra do 31. decembra 2006 (IV. kvartal). Ocenjena količina vstopov oziroma izdanih cestninskih listkov je 2,130.000 SIT in izdanih potrdil o plačilu cestnine 7,300.000 SIT. 2. sklop: zakup oglasnega prostora v obdobju predvidoma od 1. januarja do 31. marca 2007 (I. kvartal). Ocenjena količina vstopov oziroma izdanih cestninskih listkov je 2,030.000 SIT in izdanih potrdil o plačilu cestnine 7,100.000 SIT. 3. sklop: zakup oglasnega prostora v obdobju predvidoma od 1. aprila do 30. junija 2007 (II. kvartal). Ocenjena količina vstopov oziroma izdanih cestninskih listkov je 2,200.000 SIT in izdanih potrdil o plačilu cestnine 9,600.000 SIT. 4. sklop: zakup oglasnega prostora v obdobju predvidoma od 1. julija do 30. septembra 2007 (III. kvartal). Ocenjena količina vstopov oziroma izdanih cestninskih listkov je 3,600.000 SIT in izdanih potrdil o plačilu cestnine 12,500.000 SIT. Izklicna cena je določena v znesku brez DDV in znaša 4,000.000 SIT za vse sklope skupaj oziroma po posameznih sklopih v naslednjih zneskih: 1. sklop: obdobje predvidoma od 1. oktobra do 31. decembra 2006 (IV. kvartal): 900.000 SIT (brez DDV), 2. sklop: obdobje predvidoma od 1. januarja do 31. marca 2007 (I. kvartal): 700.000 SIT (brez DDV), 3. sklop: obdobje predvidoma od 1. aprila do 30. junija 2007 (II. kvartal): 1,150.000 SIT (brez DDV), 4. sklop: obdobje predvidoma od 1. julija do 30. septembra 2007 (III. kvartal): 1,250.000 SIT (brez DDV). Zakupodajalec ne jamči za število izdanih cestninskih listkov in izdanih potrdil o plačilu cestnine v posameznem kvartalu niti na letni ravni. Velikost cestninskega listka za avtomatske podajalce: širina je 54 mm, dolžina je 122 mm, od tega je velikost oglasnega prostora na cestninskem listku za avtomatske podajalce naslednja: širina 54 mm in dolžina 25 mm. Velikost oglasnega prostora na hrbtni strani potrdil o plačilu cestnine: širina 79 mm in dolžina 75 mm. Dolžina traku v kolutu je ca. 80 m. Vzorec tiska posameznega cestninskega listka za posamezno cestninsko postajo v preteklem obdobju in vzorec potrdila o plačilu cestnine pridobijo zainteresirani ponudniki z zahtevo po posredovanju dokumentacije na naslov dražitelja komerciala@dars.si ali po faksu na številko: 01/300-98-78. Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene na posamezni sklop je 20.000 SIT. Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno za posamezni sklop, ki je določena v tem razpisu za omenjene sklope. Ponudba veže do sklenitve pogodbe in do takrat ni mogoče več odstopiti od ponudbe. Če je dražitelj le eden, se sklene pogodba za izklicno ceno. Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovori se podajajo do zaključka zapisnika o posamezni dražbi. Razpisni pogoji so naslednji: 1. Dražitelj mora prijavo za sodelovanje na javni dražbi poslati priporočeno po pošti ali oddati osebno na naslov: DARS d.d., izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, vložišče, 1. nadstropje soba 107, označeno na naslednji način: »Sodelovanje na javni dražbi: Zakup oglasnega prostora na cestninskih listkih in potrdilih o plačilu cestnine«. V levem zgornjem kotu dražitelji označijo svoj naziv in naslov. Prijava mora prispeti najkasneje do 6. 9. 2006 do 12. ure. V prijavi dražitelj navede, za kateri sklop bo sodeloval na dražbi. Sodeluje lahko za enega ali več sklopih, ki jih navede v prijavi. 2. Varščino za posamezni sklop, je potrebno plačati pred javno dražbo na transakcijski račun DARS d.d. št. 06000-0112292446, celotno preostalo vrednost pa mora uspeli dražitelj plačati vsak mesec posebej oziroma 30% pogodbenega zneska 15 dni po uveljavitvi pogodbe, preostalih 60% pa v naslednjih treh mesecih za določen sklop, in sicer v roku 30 dni od prejema računa. Zakupodajalec bo za posamezni sklop zakupniku izstavil račun najkasneje do 10. v tekočem mesecu za pretekli mesec, razen za prvi obrok, za katerega bo račun izstavil takoj po uveljavitvi pogodbe. Varščina za posamezni sklop znaša 10% od vrednosti izklicne cene za posamezni sklop. Če bo dražitelj sodeloval v postopku dražbe za vse sklope, lahko poravna varščino z enim plačilom, pri čemer mora v prijavi to izrecno navesti. 3. S potrdilom o plačilu varščine se dražitelj izkaže pred pričetkom dražbe. Varščina se uspelemu dražitelju vračuna v zakupnino, neuspelim dražiteljem pa se vrne brez obresti najkasneje v osmih dneh po javni dražbi. Z dokazilom o plačani varščini lahko dražitelj nastopa pri zakupu oglasnega prostora za posamezni sklop, za katerega je plačal varščino. V primeru, da dražitelj z zakupom uspe, se varščina, ki je bila plačana, vračuna v zakupnino. 4. Javna dražba bo potekala ustno v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vsi predloženi dokumenti. 5. Uspešni dražitelj mora skleniti pogodbo o zakupu najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj po svoji krivdi pogodbe ne podpiše v postavljenem roku, se šteje, da je odstopil od zakupa, varščina pa zapade zakupodajalcu. 6. Drugi pogoji: zakupodajalec bo organiziral in izvedel tiskanje oglasa, zakupnik pa bo stroške priprave vsebine oglasa nosil sam. Tisk se izvaja v kombinaciji barv: bela, črna in nosilna barva posameznega tipa cestninskega listka. Zakupnik bo vsebino oglasa predal zakupodajalcu v pdf obliki. Zakupnik soglaša s predvideno količino izdanih cestninskih listkov in potrdil o plačilu cestnine z zakupnikovo oglasno vsebino, termin izdajanja pa je odvisen od prometnih tokov na avtocestnem omrežju in njegovem upravljanju in posledične porabe cestninskih listkov. 7. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: komerciala@dars.si ali na tel. 01/300-98-81.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti