Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Ob-23411/06 , Stran 6756
(v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JRM-06). Naziv in sedež naročnika: Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani. 1. Predmet javnega razpisa Predmet sofinanciranja so naslednji projekti in programi: – preventiva proti alkoholu, kajenju in drugim nevarnim substancam, – redno kakovostno preživljanje prostega časa, – spodbujanje celostnega razvoja mladostnikov, – neformalno izobraževanje, – spodbujanje k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi, – spodbujanje kreativnega ustvarjanja mladih, – mladinsko prostovoljno delo. Program je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto – vsaj enkrat mesečno, vsaj osem mesecev v letu. Projekt je posamična aktivnost izvajalca, zaključen enkratni dogodek. Programi in/ali projekti izvajalcev s področja družbenih dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov v Občini Brezovica, kot tudi aktivnosti komercialnega značaja, se ne bodo sofinancirali. 2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji Vloge na javni razpis lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirane za opravljanje dejavnosti dela z mladimi; to dokažejo s kopijo odločbe upravne enote o registraciji ali kopijo statuta ipd., – prijavitelji oziroma njihove lokalne enote imajo sedež v Občini Brezovica, – izvajajo program za mlade v Občini Brezovica (mladi od 6 do 27 let), – vsebina prijavljenega programa in/ali projekta ustreza predmetu tega javnega razpisa, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, – imajo izpolnjene vse morebitne pogodbene obveznosti do Občine Brezovica, – prijavljeni program in/ali projekt se izvaja izven rednih šolskih oziroma študijskih programov, – dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, – jih v letu 2006 Občina Brezovica ne sofinancira prek katerega drugega razpisa. Vloge na javni razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – vsebujejo vse predpisane obrazce in obvezne priloge, – zaprošeni znesek financiranja predlaganih projektov in programov ne presega 80% vseh predvidenih stroškov; to predlagatelji dokažejo z navedbo predvidenih finančnih virov za pokritje preostalega deleža. Občina Brezovica lahko sofinancira največ 80% vseh predvidenih stroškov. 3. Splošni kriteriji javnega razpisa Predlagatelj posameznega projekta ali programa ustreza splošnim kriterijem, če ima: – trajnejše, vsaj enoletno delovanje na razpisnem področju, – ustrezen, uspešen in kakovosten obseg programa, zlasti v letu 2005 (v preteklih dveh letih je samostojno pripravil in izvedel vsaj en zaokrožen projekt oziroma program – priložite seznam pomembnejših projektov 2004/2005). Predlagani projekt oziroma program ustreza splošnim kriterijem, če: – je celovit in ima jasen, utemeljen koncept, ki izhaja iz potrebe lokalnega okolja in je v občinskem javnem interesu, – ima predvideno izvedbo v letu 2006, – po vsebini in obliki sodi na področje dela z mladimi, – je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno shemo (prihodki/odhodki), – pri izvajanju ni prisotna prodaja, točenje ali pitje alkoholnih pijač, – ni namenjen ustvarjanju dobička. 4. Uporaba kriterijev: izbrani bodo tisti programi in projekti, ki bodo v celoti izpolnjevali pogoje in kriterije javnega razpisa. Izbirna komisija bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na prijavnih obrazcih, v obveznih prilogah in v morebitnem priloženem materialu. 5. Merila za ocenjevanje predlogov programov in projektov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. Okvirna vrednost: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa (JRM-06), znaša 1,691.000 SIT. Od tega se bo dodelilo 800.000 SIT za mladinske programe in 891.000 SIT za mladinske projekte. Sredstva morajo biti porabljena v letu 2006. 7. Razpisni rok: javni razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in je odprt do 19. 9. 2006. 8. Dokumentacija javnega razpisa Dokumentacija javnega razpisa obsega: – besedilo razpisa, – prijavne obrazce za predstavitev predlagatelja in za prijavo posameznih projektov oziroma programov, – vzorec zahtevanih izjav. Razpisno dokumentacijo javnega razpisa lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo na naslovu naročnika, pri pristojnem strokovnem delavcu (tel. 01/360-17-74) v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija javnega razpisa je na voljo tudi na spletni strani http://www.brezovica.si. Občina Brezovica je dolžna na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 9. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku na ustreznih prijavnih obrazcih, vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Vloga mora biti predložena na naslov: Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani, in sicer do 19. 9. 2006 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti oddana v zapečatenem ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani ovitka mora biti izpisano: “ne odpiraj – prijava na razpis JRM-06 – mladi”. Na zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež). Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 10. Izločitev vlog po odpiranju: iz nadaljnjega postopka se izloči vse vloge, ki so nepravočasne ali jih ni vložila upravičena oseba. 11. Pristojni uslužbenci Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je: – Boštjan Koprivec, 01/360-17-74, bostjan@brezovica.si. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 12. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Brezovica (Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica pri Ljubljani). 13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru: Strokovna presoja pravočasnih vlog, ki jih je vložila upravičena oseba, bo izvedena v 30 dneh od dneva odpiranja vlog. O dodelitvi sredstev bo odločil župan s sklepom. Občina Brezovica bo predlagatelje o svojih odločitvah pisno obvestila najkasneje 45 dni od dneva odpiranja vlog, z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti