Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Ob-23283/06 , Stran 6755
1. Predmet razpisa Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Velenje v letu 2006, v skupni višini 35,000.000 SIT. 2. Pogoji, nameni in merila za dodeljevanje 2.1. Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež dejavnosti in kraj naložbe na območju Mestne občine Velenje, – ustrezajo merilom za malo gospodarsko družbo (imajo manj kot 50 zaposlenih, letni promet manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR) in je neodvisno podjetje, – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – niso v težavah in ne dobivajo državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje, – ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, transport, kmetijstvo, ribištvo in živilsko predelovalna industrija, – niso v obdobju zadnjih treh let prejeli več kot 100.000 EUR finančne pomoči po pravilih pomoči de minimis skupaj s sredstvi, za katere naprošajo v tem razpisu, – da pomoč ni neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja. 2.2. Nameni Posojila se bodo dodelila za naslednje namene: nakup zemljišča, investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup oziroma gradnje objektov, nakup strojev in opreme ter nakup patentov, licenc, know-how, nepatentiranega tehničnega znanja. 2.3. Merila za ocenjevanje vlog: V kolikor bo prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje za pridobitev sredstev več, kot pa razpoložljivih sredstev, se bo komisija odločala na osnovi naslednjih meril: 1. število novih delovnih mest: – 5 točk za novo delovno mesto, 2. vpliv investicije na okolje: – priložen veljavni certifikat za varovanje okolja 5 točk, 3. delež lastnih sredstev v investiciji: – do 25% lastnih sredstev 5 točk, več kot 26% 10 točk. Sredstva bodo dodeljena vlagateljem glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do porabe sredstev. 2.4. Posojilni pogoji: – obrestna mera: 4% letna, nominalna fiksna, – plačilo obresti: polletno, – odplačilna doba 1-5 let, mesečno, trimesečno ali polletno odplačilo glavnice, možnost moratorija na odplačilo glavnice do enega leta, – višina posameznega posojila: do 55% predračunske vrednosti investicije, oziroma največ 5,000.000 SIT, – investitor mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev, – stroški odobritve posojila: po veljavni Tarifi banke, – kreditna sposobnost kreditojemalca in zavarovanje odplačila kredita: v skladu z bančnimi pogoji, – upravičenci, ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo z banko, – investicija se mora ohraniti v Mestni občini Velenje vsaj 5 let po njenem zaključku, – sredstva se dodelijo skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«, ki določa, da pomoč, dodeljena posameznemu prejemniku pomoči ni namenjena spodbujanju izvoza in ne presega 100.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema pomoči, ne glede na obliko in namen pomoči, – prejemnik sredstev poda izjavo, da za investicijo, s katero kandidira na razpisu, ni prejel sredstev iz drugih (državnih ali mednarodnih) virov, oziroma v primeru, da jih je prejel, navede kolikšen delež je že prejel. 3. Vsebina vloge Vsebina vloge za dodelitev posojila je razvidna iz razpisne dokumentacije in je dosegljiva na sedežu Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje (v glavni pisarni, soba št. 10) ali na NLB, Podružnica Savinjsko-Šaleška, Rudarska 3, Velenje (soba št. 304/III). 4. Rok za oddajo vlog Rok za oddajo vlog s predpisano dokumentacijo je do vključno 20. 10. 2006, na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na razpis za dodelitev posojila za razvoj mg« in s polnim naslovom pošiljatelja. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali osebno oddana v vložišču Mestne občine Velenje, soba št. 10 / kletna etaža. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in bodo pomanjkljivo izpolnjene, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Če kandidat prijavlja več namenov mora vlogo za vsak namen poslati v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami in predložiti popolno razpisno dokumentacijo, sicer se vloga obravnava kot nepopolna. 5. Odpiranje in obveščanje o izboru Odpiranje prejetih vlog bo vodila komisija. Odpiranje vlog bo 23. 10. 2006 in ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev je 8 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavržejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo. Upravičenost posojil bo potrdil ustrezni organ banke in občine. Udeleženci razpisa bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom, ki ga bo sprejel na predlog komisije župan MOV najkasneje v 30 dneh od odpiranja vlog. Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa, na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Za odobreno posojilo sklene posojilojemalec pogodbo z banko. Namensko porabo sredstev posojil spremlja in preverja banka in občinska uprava. V primeru nenamenske porabe posojila, mora koristnik posojilo vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 6. Dodatne informacije Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo vsak delovni dan na Mestni občini Velenje, Titov trg 1, Velenje, Uradu za gospodarstvo in finance, tel. 03/896-16-82 (Metka Špindler) ali na NLB, Podružnica Savinjsko-Šaleška, Rudarska 3, tel. 03/899-52-10 (Judita Pungartnik). Razpis je objavljen tudi na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si/razpisi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti