Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Ob-23282/06 , Stran 6754
1. Predmet javnega razpisa Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje projektov pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Mestni občini Velenje v letu 2006. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški malih podjetij in samostojnih podjetnikov za naslednje namene: – pridobivanja standardov kakovosti, – svetovanje, usposabljanje in razširjanje znanja, – promocije izdelkov in storitev. 2. Upravičenci Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki: – imajo sedež dejavnosti na območju Mestne občine Velenje, – ustrezajo merilom za malo gospodarsko družb (imajo manj kot 50 zaposlenih, letni promet manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR) in je neodvisno podjetje, – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – niso v težavah in ne dobivajo državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje, – ne sodijo v sektorje: jeklarstvo, premogovništvo, kopenski transport, kmetijstvo, ribištvo in živilsko predelovalna industrija, – niso v obdobju zadnjih treh let prejeli več kot 100.000 EUR finančne pomoči po pravilih pomoči de minimis skupaj s sredstvi, za katere naprošajo v tem razpisu, – da pomoč ni neposredno povezana z izvozno dejavnostjo podjetja. 3. Upravičeni stroški in višina sofinanciranja Upravičeni stroški sofinanciranja so: a) za pridobivanje standardov kakovosti: do 15% oziroma največ 100.000 SIT stroškov storitev zunanjih svetovalcev pri projektih pridobitve certifikata sistema kakovosti po standardih ISO 9000, ISO 14000, EN 45000 in oznake CE ter druge mednarodno priznane sisteme kakovosti. V enaki višini se subvencionirajo tudi stroški, ki so nastali v postopku recertifikacije. b) za svetovanje: do 50% oziroma največ 100.000 SIT stroškov svetovalnih storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja. Stroške prijavitelj dokazuje s kopijo računa, na kateri je jasen opis svetovanja. Svetovalne storitve ne smejo imeti stalnega ali periodičnega značaja. Ne smejo biti povezane z običajnimi oziroma tekočimi stroški podjetja. – usposabljanje in razširjanje znanja: do 45% stroškov posebnega izobraževanja zaposlenih, z namenom pridobitve teoretičnega in praktičnega znanja oziroma največ do 100.000 SIT stroškov inštruktorjev, potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo, ostali tekoči stroški, stroški svetovanja v povezavi s projektom usposabljanja, stroški udeležencev usposabljanja. V prijavi projekta in poročilu morajo prijavitelji pokazati, zakaj potrebujejo določena znanja. c) za promocijske aktivnosti: do 50% upravičenih stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice oziroma največ do 100.000 SIT pri prvi udeležbi na sejmih in razstavah ter ostalih prireditvah, konferencah in srečanjih. Zgornje višine intenzivnosti državnih pomoči ne smejo biti presežene, ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskega, državnega proračuna ali mednarodnih virov) so sredstva dodeljena. 4. Višina sredstev Višina razpisanih sredstev je 2.685.000 SIT. Sredstva se dodelijo kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«, ki določa, da pomoč, dodeljena posameznemu prejemniku pomoči ni namenjena spodbujanju izvoza in ne presega 100.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema pomoči, ne glede na obliko in namen te pomoči. Mestna občina Velenje bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od 16. 11. 2005 do vključno 15. 11. 2006. Za upravičene stroške morajo biti v tem obdobju izdane ustrezne listine, ti stroški pa morajo biti tudi plačani. 5. Merila za ocenitev vlog Kolikor bo prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za pridobitev sredstev več, kot pa razpoložljiva sredstva, se bo komisija odločala na osnovi naslednjih meril: Za namen pridobivanje standardov kakovosti: – višina porabljenih sredstev. Za namen svetovanja, usposabljanje in izobraževanje: – ustreznost usposabljanja glede na potrebe podjetja, ki izhajajo iz dejavnosti podjetja in izdelanega programa usposabljanja, – število udeležencev usposabljanja, – višina porabljenih sredstev za usposabljanje. Za namen promocija: – izvajanje promocijskih aktivnosti na domačih trgih, – izvajanje promocijske aktivnosti na tujih trgih, – promocija izdelkov lastnega razvoja, – višina porabljenih sredstev za promocijo. Merila za ocenjevanje projektov so natančno razdelana s točkovnikom in so sestavni del razpisne dokumentacije. Sredstva bodo dodeljena vlagateljem glede na število doseženih točk, po padajočem vrstnem redu, do porabe sredstev. 6. Način prijave in razpisni roki Rok za oddajo vlog s predpisano dokumentacijo je do vključno 20. 10. 2006, na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – vloga na razpis za dodelitev sredstev za razvoj mg« in s polnim naslovom pošiljatelja. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo vlog po pošti priporočeno ali osebno oddana v vložišču Mestne občine Velenje, soba št. 10 / kletna etaža. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in bodo pomanjkljivo izpolnjene, bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Če kandidat prijavlja več namenov mora vlogo za vsak namen poslati v posebni ovojnici z ustreznimi oznakami in predložiti popolno razpisno dokumentacijo, sicer se vloga obravnava kot nepopolna. 7. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala komisija, ki jo je imenoval župan. Opiranje vlog bo 23. 10. 2006 in ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Rok dopolnitev je 8 dni od prejema obvestila. Vlog, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili se zavržejo, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrnejo. O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije odločal župan MO Velenje. Udeleženci razpisa bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v 30 dneh od odpiranja vlog. Upravičenec lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa, na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan v roku 15 dni s sklepom. 8. Sklenitev pogodbe Medsebojne obveznosti med Mestno občini Velenje in prejemnikom sredstev se bodo uredile s pogodbo. Namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska uprava. V primeru nenamenske porabe sredstev mora koristnik sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisno dokumentacijo lahko kandidati dvignejo v glavni pisarni (soba št. 10) Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v času uradnih ur oziroma si jo pridobijo na spletnih straneh Mestne občine Velenje: www.velenje.si/razpisi. Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan v Uradu za gospodarstvo in finance MO Velenje, na tel. 03/896-16-82 (Metka Špindler).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti