Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Št. 03401-02/2006-1 Ob-23277/06 , Stran 6753
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v letu 2006 in se v letu 2006 izvajajo na območju Občine oziroma za občane Občine Komen. 2. Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci iz točke 1, ki po svoji dejavnosti ne sodijo na področje kulture, športa, zdravstva in socialnega varstva. 3. Prijavitelji bodo upravičeni do sofinanciranja programov, če ob prijavi izpolnjujejo naslednje pogoje: – če izkažejo nepridobitni značaj prijavljenega programa oziroma projekta, – če imajo sedež oziroma organizacijsko enoto v Občini Komen in so registrirani člani prebivalci Občine Komen, – če so registrirani po zakonu o društvih najmanj leto dni (velja samo za društva in združenja), – če imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (velja samo za društva in združenja), – če imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, organizacijske in kadrovske pogoje za realizacijo prijavljenih programov oziroma projektov, – če za prijavljeni program niso bili sofinancirani iz proračuna Občine Komen v letu 2006 oziroma za isti program niso kandidirali na javni razpis po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju programov s področja družbenih dejavnosti s strani Občine Komen. 4. Prijavo na javni razpis je potrebno vložiti na predpisanih obrazcih »Razpisna dokumentacija javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v Občini Komen v letu 2006« in ji priložiti naslednje obvezne priloge: – predstavitev prijavitelja z vsemi podatki o vlagatelju in odgovorni osebi (predpisan obrazec št. 2), – vsebinsko in finančno predstavitev programov, ki se izvajajo na območju ali za območje Občine Komen (predpisan obrazec št. 3), – finančno ovrednoten program dela za leto 2006, v katerem mora biti opredeljena višina lastnih oziroma iz drugih virov pridobljenih sredstev, – fotokopijo letnega poročila z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za leto 2005, – poročilo o delu v letu 2005, – poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Komen v letu 2005 (le v primeru sofinanciranja s strani Občine Komen v letu 2005), – poročilo o realizaciji sofinanciranih programov v letu 2005 in namenski porabi proračunskih sredstev v letu 2005 (če je prijavitelj prejel proračunska sredstva v letu 2005), – fotokopijo Odločbe o registraciji, – fotokopijo statuta. Prijaviteljem, ki so Odločbo o registraciji in fotokopijo Statuta vložili v eni od prejšnjih prijav, fotokopije Odločbe o registraciji in fotokopije Statuta ni potrebno priložiti. 5. Višina razpisanih sredstev znaša 800.000 SIT. 6. Upravičenost, izbor programov in višino sofinanciranja programov bo na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje programov iz III. poglavja Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Komen za izvajanje dejavnosti društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij, priloženih dokumentov in pomena izvajanja programov za občane Občine Komen ugotavljala in predlagala strokovna komisija za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis prispelih vlog. 7. Kriteriji in merila za izbor in vrednotenje programov: – sedež v občini, – ocena programa glede na pomen in vsebino za občane in občino, – čas trajanja programa, – pomen delovanja in programov prijavitelja za promocijo občine, – številčnost članov – občanov v društvu, – sodelovanje z občino, delovanje za občino, organizacija javnih prireditev v občini, – urejenost finančne konstrukcije programa oziroma projekta, – drug splošni družbeni pomen kot: večletni programi, pogostnost organizacije javnih prireditev, večletno neprekinjeno članstvo, primernost programov za širši krog občanov. 8. Prijava na javni razpis mora biti oddana najkasneje do vključno 18. 9. 2006. Prijavo se lahko odda ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, ali osebno v tajništvo občinske uprave Občine Komen. 9. Prijava na javni razpis mora biti obvezno vložena na 3 predpisanih razpisnih obrazcih z vsemi obveznimi prilogami. Razpisno dokumentacijo se lahko: – prevzame v tajništvu občine ali – posname s spletne strani Občine Komen (www.komen.si). 10. Na prednji strani kuverte mora biti navedeno: – v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja, – v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev, združenj in ostalih neprofitnih organizacij, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v letu 2006 in besedilo `Ne odpiraj`«, – na desni strani naslov Občine Komen. Prijav se ob osebni vložitvi ne bo pregledovalo. Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa. Kontaktna oseba za dajanje informacij v zvezi z razpisom: Gal Vladka, tel. 05/731-04-50. 11. Vlagatelji bodo o izboru in upravičenosti do sofinanciranja programov predvidoma obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prijav. Odpiranje prijav bo predvidoma v 15 dneh po zaključku razpisa. 12. Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o izvajanju izbranih programov ter višini in načinu sofinanciranja v letu 2006. 13. Komisija ne bo obravnavala prijav, ki: A. bodo prispele po roku javnega razpisa, B. ne bodo vložene na predpisanih obrazcih, C. jih ne bo vložila upravičena oseba, D. ne bodo opredeljevale programov, ki bi se izvajali na področju ali za področje Občine Komen.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti