Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Št. 330-08/06-3 Ob-23221/06 , Stran 6752
I. Predmet razpisa: 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen za leto 2006. Višina razpisanih sredstev za ukrepe A, B, C, F, G na proračunski postavki »Subvencije v kmetijstvu« 110201 znaša 4,850.000 SIT. Višina razpisanih sredstev za ukrepa D in E na proračunski postavki »Delovanje in izobraževanje društev« 110202 znaša 510.000 SIT. Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Komen ter pravne osebe s sedežem na območju Občine Komen, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, dopolnilno dejavnost na kmetiji, ter promocijo in izobraževanje na področju kmetijstva in podeželja, pod pogojem, da ležijo zemljišča, ki jih obdelujejo in investicije, ki se izvajajo in s katerimi kandidirajo za dodelitev sredstev po pravilniku, na območju Občine Komen. 2. Razpisno obdobje za ukrepe A, B, C, D, F, G je od 1. 7. 2005 do 30. 6. 2006. Pri ukrepu E se sofinancira delovanje v letu 2006. II. Ukrepi: A. Sofinanciranje stroškov analize zemlje in krme Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vlogi priloži račun za izvedeno storitev (iz računa mora biti razvidna vrsta storitve). Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov analize zemlje ali krme. B. Sofinanciranje prve osemenitve Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vlogi priloži račun za izvedeno storitev (iz računa mora biti razvidna vrsta storitve). Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov osemenitve govejih plemenic in plemenic drobnice. C. Zasaditev ali obnova trajnih nasadov Vinogradi Pogoji za pridobitev sredstev: – sredstva pridobi upravičenec za dokončan nasad (posajene trsne cepljenke jeseni 2005 ali spomladi 2006), – minimalno število posajenih sadik je 400, – najmanjša površina obstoječih vinogradov je 0,2 ha, – sadijo se lahko le avtohtone kraške sorte ter sorte, ki so priporočene oziroma dovoljene v delu Braniške doline, ki spada v območje Občine Komen, – nov ali obnovljen vinograd mora biti zasajen v skladu z občinskimi prostorskimi akti, – upravičenec mora imeti za obnovo pridobljeno ustrezno pravico oziroma odločbo o vpisu napovedi obnove v register. Sadovnjaki Pogoji za pridobitev sredstev: – sredstva pridobi upravičenec za dokončan nasad, – najmanjša površina obstoječih sadovnjakov je 0,5 ha, najmanjša letna površina obnove je 0,2 ha, – nov ali obnovljen sadovnjak mora biti zasajen v skladu z občinskimi prostorskimi akti. Upravičenci vlogi priložijo naslednjo dokumentacijo: – verodostojne izkaze upravičenih stroškov (računi, situacije; razvidna mora biti vrsta storitve), – izjavo, da je vinograd zasajen ali obnovljen jeseni 2005 oziroma spomladi 2006, – izjavo upravičenca o pridobljenih javnih sredstvih državne pomoči za isti namen, – fotokopijo zadnje odločbe vpisa vinograda v register pridelovalcev vina in grozdja, ki ga vodi UE Sežana, – fotokopijo odločbe o pravici do obnove. Višina sofinanciranja: višina sredstev za zasaditev oziroma obnovo trajnega nasada znaša do 30% upravičenih stroškov. Med upravičene stroške se šteje stroške nakupa kolov, žice, sadilnega materiala, stroške zemeljskih del ter stroške fizičnega dela. D. Programi izobraževanja kmetov Pogoji za pridobitev sredstev: pooblaščeni izvajalci izobraževanja vlogi priložijo fotokopijo računa o izvedeni storitvi, seznam udeležencev na izobraževanju (vidno mora biti število udeležencev iz Občine Komen ter plačilo kotizacije oziroma prispevka za izobraževanje). Posamezniki vlogi priložijo fotokopijo računa za opravljeno izobraževanje oziroma usposabljanje. Višina sofinanciranja: do 30% upravičenih stroškov izobraževanja (kotizacija oziroma participacija). E. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev Pogoji za pridobitev sredstev: društva vlogi priložijo dokazilo o registraciji društva, seznam članov društva na dan 30. 6. 2006 (ločen seznam članov iz Občine Komen), finančno ovrednoten program dela za leto 2006, poročilo za leto 2005. Višina sofinanciranja: do 30% finančno ovrednotenega dela (programi oziroma prireditve ter izdaja publikacij). F. Sofinanciranje zavarovanja proti elementarnim nesrečam Pogoji za pridobitev sredstev: posamezniki vlogi priložijo fotokopijo sklenjene zavarovalne police za zavarovanje trajnih nasadov, poljščin ali vrtnin ter fotokopijo potrdila o plačilu premije. Višina sofinanciranja: do 30% stroškov zavarovalne premije. G. Testiranje škropilnic Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vlogi priloži račun za izvedeno storitev (iz računa mora biti razvidna vrsta storitve). Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov testiranja škropilnic. III. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu in opremljenost ovitka Vloga na obrazcu, ki jo prosilci dobijo v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen 86, 6223 Komen, ter na spletni strani Občine Komen www.komen.si, mora v zaprtih ovojnicah dospeti na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, do vključno petka 22. 9. 2006 do 14. ure. Ovojnice morajo biti ustrezno označene z napisom »Ne odpiraj – javni razpis – kmetijstvo« (na ovojnici je potrebno navesti kateri ukrep). Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo (pisno ali ustno – v primeru manjših dopolnitev) pozvani k dopolnitvi vloge. Vloga, ki je vlagatelj v predpisanem roku ne dopolni, bo zavrnjena. Vlagatelji morajo k vlogi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, komisija pa lahko zahteva predložitev dodatne dokumentacije. Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja vlog. Župan bo o dodelitvi sredstev odločal s sklepom na podlagi predloga odbora. Za ukrepa C in E bodo upravičenci z občino sklenili ustrezne pogodbe. Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/731-04-52; kontaktna oseba je Andreja Štok.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti