Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Ob-23189/06 , Stran 6751
I. Predmet prodaje: Predmet prodaje so nepremičnine družbe Corona d.d. – v likvidaciji, Reteče 4, Škofja Loka, vpisane v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Škofji Loki, v k.o. Reteče, in sicer: – parc. št. 848/5 dvorišče v izmeri 903 m2; – parc. št. 848/12 cesta v izmeri 106 m2; – parc. št. 848/13 cesta v izmeri 139 m2; – parc. št. 849/3 dvorišče v izmeri 106 m2; – parc. št. 849/9 dvorišče v izmeri 667 m2; – parc. št. 985/1 dvorišče v izmeri 2928 m2, poslovna stavba v izmeri 460 m in poslovna stavba v izmeri 91 m2; – parc. št. 165.S poslovna stavba v izmeri 5260 m2; – parc. št. 849/1 dvorišče v izmeri 3070 m2; – parc. št. 849/11 dvorišče v izmeri 28 m2, vse vl. št. 342; – parc. št. 985/6 gozd v izmeri 975 m2, vlož. št. 677; – parc. št. 848/11 dvorišče v izmeri 95 m2, vl. št. 544, z lastninskim deležem do 1/1, z bremeni kot so opisani spodaj, po najnižji prodajni ceni 480,000.000 SIT. Nepremičnine ki so predmet prodaje predstavljajo zemljišče in zgradbo družbe Corona d.d. – v likvidaciji, na naslovu Reteče 4, 4220 Škofja Loka in obsegajo celotne proizvodne, skladiščne, pomožne in pisarniške prostore družbe. II. Pogoji za udeležbo na razpisu: 1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične osebe z državljanstvom Republike Slovenije, ki se izkažejo z originalnim potrdilom o državljanstvu in pravne osebe v Republiki Sloveniji, ki predložijo overjen izpisek iz sodnega registra ter tuje pravne in fizične osebe ob pogojih vzajemnosti. 2. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od objave v časopisu Uradni list RS, ponudba je pravočasna, če je oddana priporočeno na pošto najkasneje 8 dan od dneva objave v časopisu. Če pade osmi dan na nedeljo, se izteče rok prvi naslednji delovni dan. 3. Pisne ponudbe je potrebno poslati s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici na naslov: Corona d.d. – v likvidaciji, Reteče 4, 4220 Škofja Loka, s pripisom »Ponudba za nakup nepremičnin Corona, d.d. – v likvidaciji – Ne odpiraj«. 4. Pisne ponudbe morajo vsebovati priimek in ime ponudnika ter njegov naslov oziroma firmo, fotokopijo osebnega dokumenta za fizično osebo oziroma izpisek iz sodnega registra za pravno osebo, davčno številko, predmet nakupa, ponujeni znesek kupnine in rok plačila, skladno s pogoji razpisa. Pri izbiri bodo upoštevane samo popolne in pravočasne ponudbe. 5. Pri izbiri ima, kot najugodnejši ponudnik prednost kupec, ki ponudi višjo ceno. Ponujena cena mora biti najmanj enaka najnižji prodajni ceni. 6. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v 15 dneh po izteku roka za zbiranje pisnih ponudb, pri čemer si likvidacijski upravitelj pridržuje pravico, da ne sprejme nobene ponudbe. Likvidacijski upravitelj bo ponudnike o izidu javnega zbiranja ponudb obvestil pisno. 7. Uspeli ponudnik mora v 8 dneh po prejetju obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika podpisati kupno pogodbo in kupnino plačati v celoti v naslednjih 15 dneh po podpisu pogodbe, ali predložiti likvidacijskemu upravitelju bančno garancijo prvovrstne domače ali tuje banke »na prvi poziv in brez ugovora« za višino ponujene kupnine, če je rok za plačilo daljši od 15 dni. 8. Kupec prevzame nepremičnine v last in posest po plačilu celotne kupnine, ali po predložitvi nepreklicne bančne garancije prvovrstne banke, plačljivo »na prvi poziv in brez ugovora«. 9. Za del nepremičnin, ki so predmet prodaje so sklenjene dolgoročne najemne pogodbe. 10. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, tako glede dejanskega kot pravnega stanja nepremičnine. Nepremičnina parc. št. 985/6, vl. št. 677, k.o. Reteče je bremen prosta. Nepremičnina parc. št. 848/11, vl. št. 544, k.o. Reteče in vse nepremičnine v vl. št. 342, k.o. Reteče, so obremenjene z zastavno pravico, vknjiženo pod Dn. št. 1865/2001 z dne 1. 8. 2001, v korist upnika Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, sedaj Nova ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za denarno terjatev v znesku 150,000.000 SIT, z valorizacijo in 6% letno, spremenljivo obrestno mero in drugimi pripadki, s končno zapadlostjo 30. 6. 2008 in drugimi pogoji, razvidnimi iz notarskega zapisa opr. Št. SV 1277/01 z dne 11. 7. 2001, pri čemer je hkrati na teh nepremičninah vknjižena prepoved odtujitve in obremenitve v korist navedenega imetnika pravice. Vse nepremičnine v vlož. št. 342, vse k.o. Reteče, so hkrati obremenjene z zastavno pravico, vknjiženo pod Dn. št. 2909/2000 z dne 24. 10. 2000, v korist upnika Nova ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za denarno terjatev v znesku 100,000.000 SIT, s 5,5% realno, letno spremenljivo obrestno mero in drugimi pripadki, po kreditni pogodbi z dne 31. 3. 1999, razvidnimi iz notarskega zapisa opr. št. SV 1637/00 z dne 4. 10. 2000. 11. Kupec kupuje navedene nepremičnine skupaj z bremeni, navedenimi v predhodni točki razpisa, pri čemer se bo višina dolga, ki ga ima družba Corona d.d. – v likvidaciji do zastavnega upnika Nova ljubljanska banka, d.d., upoštevala pri plačilu kupnine in sicer bo za ugotovljeni dolg do zastavnega upnika, ki znaša na dan 26. 7. 2006 skupaj 181,059.707,13 SIT zastavni upnik Nova ljubljanska banka, d.d., Ljubljana po plačilu ustreznega dela kupnine za navedene nepremičnine na račun zastavnega upnika, navedenega zgoraj, izdal odpisno dovoljenje kupcu navedenih nepremičnin. 12. V prodajno ceno nepremičnin ni vključen davek na promet z nepremičninami oziroma ustrezni DDV in stroški prenosa lastninske pravice, kar predstavlja stroške sestave pogodbe in overitve podpisa, kar vse nosi kupec, kupec pa je tudi dolžan urediti vpis v zemljiško knjigo. 13. Zainteresirani ponudniki si lahko ogledajo predmet prodaje in dokumentacijo po predhodnem dogovoru z likvidacijskim upraviteljem na tel. št. 04/506-22-20 ali 031/712-328 od 18. 8. 2006 dalje med 9. in 14. uro dopoldan od ponedeljka do petka.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti