Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Št. 328-1-1/2006-26 Ob-23453/06 , Stran 6747
I. Predmet javnega razpisa Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev kot pomoč mladim kmetom, za prevzem kmetij na podlagi izročilne ali darilne pogodbe oziroma pravnomočnega sklepa o dedovanju. Sredstva pomoči mladim kmetom za prevzem kmetij se dodelijo v obliki enkratne finančne pomoči na podlagi doseženih in ovrednotenih točk. Podpora za ta namen je določena v 9. členu Uredbe, višina sredstev pa je določena v 5. točki 2. člena Odloka o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2005 in 2006 (Ur. l. RS, št. 45/05, 69/05, 11/06 in 55/06) na proračunski postavki 5538 – Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. Višina nepovratnih sredstev za ta namen znaša za leto 2006 do 166,340.000 SIT iz virov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in do 52,682.000 SIT iz sredstev proračuna za leto 2007. II. Upravičenci Upravičenci do podpor so kmetije, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v prilogi I. k Uredbi Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10, z dne 13. 1. 2001, str. 0033; z vsemi spremembami), razen pašnih in agrarnih skupnosti, ki opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prakse na ozemlju Republike Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje. Tem upravičencem bo podpora dodeljena v skladu z določili Uredbe Komisije (ES) št. 1/ 2004 z dne 23. decembra 2003 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi ES za državno pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov (UL L št. 1, z dne 3. 1. 2004, str. 0001; z vsemi spremembami). III. Predmet podpore Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev kot pomoč mladim kmetom, za prevzem kmetij na podlagi izročilne ali darilne pogodbe oziroma pravnomočnega sklepa o dedovanju (v nadaljevanju: pogodba, sklep). Upravičljivi stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega prenosa kmetijskega gospodarstva, so stroški mladega prevzemnika in so vključeni v merilo za ocenjevanje vlog v VII. poglavju tega razpisa, v 5. alineji 1. točke. Kot stroški se štejejo: – notarski stroški, sodni stroški; – stroški za izdelavo razpisne dokumentacije in prilog k vlogi; – izplačilo dednih deležev; – stroški sodnih cenilcev ali sodnih izvedencev. Stroški se upoštevajo na podlagi dokazila o plačilu. Davek na dodano vrednost ni upravičljivi strošek. Pri izplačilu dednih deležev so upravičljivi stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega prenosa kmetijskega gospodarstva in so opredeljeni v merilih za ocenjevanje vlog v VII. poglavju tega razpisa, v 5. alineji 1. točke samo stroški izplačila dedičev (v denarju in/ali v lesu), ki so navedeni v darilni, izročilni pogodbi oziroma v pravnomočnem sklepu o dedovanju. Dediči prenosnikov morajo z lastnoročnim podpisom na izročilni oziroma darilni pogodbi izjaviti, da po smrti prenosnikov ne bodo uveljavljali zakonitega oziroma dednega deleža. V primeru izplačila v denarju je darilni ali izročilni pogodbi potrebno priložiti dokazilo o dejansko opravljenem izplačilu dedičem (bančno nakazilo, položnica ali dokazilo, da je bilo izplačilo izvršeno preko elektronskih poti z originalnim žigom banke, prek katere je bila transakcija opravljena). V primeru izplačila dednih deležev v lesu se upošteva že opravljen posek lesa, kar mora biti dokazljivo na podlagi notarsko overjene izjave prejemnika lesa, da je les dejansko prejel in potrdila Zavoda za gozdove Slovenije, da je bil les dejansko posekan. Vrednost lesa mora oceniti sodni cenilec ali sodni izvedenec, ki je pristojen za določeno področje. Priložen mora biti cenilni zapisnik oziroma izvedensko mnenje. IV. Pogoji za dodelitev sredstev a) Skupni splošni pogoji: Upravičenec mora predložiti vlogo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Upravičenec, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva pridobitve sredstev. b) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kmetija: 1. Kmetija mora biti prijavljena v evidenci kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2. Kmetijsko gospodarstvo je moralo v tekočem letu, v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo opravlja, v predpisanem roku posredovati na ARSKTRP izpolnjene osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu za »Neposredna plačila za leto 2006« kakor jih določajo predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske politike. 3. Ob oddaji vloge mora biti prevzeta celotna kmetija s strani mladega kmeta, oziroma s strani mladega kmeta in njegovega zakonca iz naslova zakonske ali zunajzakonske skupnosti. Iz prevzema so lahko izključena zemljišča v velikosti do 0,5 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, ki jih lahko zadrži prenosnik ali se uporabijo za izplačilo dedičev, ob upoštevanju pogojev, da ima upravičenec ob oddaji vloge v uporabi vsaj za 5 ha primerljivih kmetijskih površin v dejanski rabi, od tega vsaj 3 ha v lasti. Če je stanovanjsko vprašanje mladega prevzemnika na naslovu kmetije že rešeno, lahko ostale stanovanjske površine ostanejo v lasti prenosnika. Stanovanjsko vprašanje prevzemnika je rešeno, če mladi prevzemnik poseduje javno veljavno listino s katero dokazuje rešen stanovanjski problem, v nasprotnem primeru je predmet lastninskega prevzema tudi stanovanjska enota prenosnika. 4. Upravičenec mora predložiti načrt gospodarjenja kmetije, najmanj za obdobje petih let šteto od dneva oddaje vloge na javni razpis. Načrt gospodarjenja kmetije mora imeti naslednje vsebine: – osnovni podatki o mlademu prevzemniku in o kmetijskem gospodarstvu; – prodajni trg; – tehnologija; – vizija kmetijskega gospodarstva – načrti za prihodnost. 5. Upravičenec mora imeti ob oddaji vloge vsaj 5 ha primerljivih kmetijskih zemljišč v dejanski rabi od tega vsaj 3 ha v lasti. Kot dejanska raba kmetijskih zemljišč se šteje kmetijska zemljišča, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi in so prijavljena v registru kmetijskih gospodarstev in evidenci subjektov po grafičnih enotah rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: GERK), skladno s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike v letu 2006. Iz GERKOV mora biti razvidno, da kmetijsko gospodarstvo zagotavlja predpisane minimalne obsege dejanske rabe kmetijskih zemljišč. Te obsege mora imeti kmetijsko gospodarstvo v uporabi za obdobje vsaj petih let od dodelitve nepovratnih sredstev. Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali – 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali – 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160), oljčnikov (GERK 1230) in ostali trajni nasadi (GERK 1240) ali trajne rastline na njivskih površinah (drevesnice, trsnice, matične rastline sadike trajnih rastlin, zarodišča, zelišča, rezano cvetje, trajne zelenjadnice (GERK 1180) ali – 0,2 ha rastlinjakov (GERK 1190) ali – 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali – 8 ha gozdov (GERK 2000) ali – 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). Šifrant katastra dejanske rabe kmetijskih zemljišč je povzet iz Pravilnika o katastru dejanske rabe kmetijskih zemljišč (Ur. l. RS, št. 6/05). V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje raba po GERKIH. V primeru rabe gozdnih površin se šteje raba po zemljiškem katastru. 6. Določba iz prejšnje točke se ne uporablja za pridelavo medu in ostalih čebeljih proizvodov ter za vzrejo čebeljih matic. V takem primeru mora imeti upravičenec ob oddaji vloge v uporabi vsaj 3 ha primerljivih kmetijskih površin v dejanski rabi, od tega vsaj 1 ha v lasti (skladno z GERKOM) in najmanj 40 čebeljih družin, kar mora biti razvidno iz Centralnega registra čebelnjakov, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 7. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz naslova tega ukrepa, mora najkasneje eno leto po prejetju sredstev uvesti spremljanje rezultatov gospodarjenja na kmetiji po FADN metodologiji ter mora spremljati rezultate gospodarjenja po tej metodologiji vsaj še pet let po izplačilu sredstev iz naslova tega ukrepa. Upravičenec se zavezuje, da bodo v primeru izbora njegove kmetije v vzorec poročevalskih kmetij knjigovodski podatki na razpolago tudi Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 8. Prvi lastniški prevzem kmetije mora biti opravljen najkasneje 12 mesecev pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Kot datum prvega lastniškega prevzema se šteje datum zaprtja javnega razpisa kolikor predlog za vpis lastnine, ki je bila predmet prevzema, v zemljiško knjigo ni bil vložen več kot 24 mesecev pred zaprtjem javnega razpisa. 9. Kmetija mora biti ob oddaji vloge ekonomsko vitalna. To pomeni, da mora iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki se odvija na kmetijskem gospodarstvu, dosegati letne prihodke vsaj v višini minimalne bruto letne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Pri izračunu letnega prihodka kmetije iz kmetijske dejavnosti se morajo upoštevati podatki veljavnega Kataloga kalkulacij za načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji, ki ga je izdelala Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in izdala Kmetijska založba leta 2001. 10. Kmetija mora ob oddaji vloge oziroma najkasneje v treh letih po prejemu sredstev izpolnjevati vse minimalne standarde glede higiene, okolja in dobrega počutja živali. c) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati mladi kmet: 1. biti mora nosilec kmetijskega gospodarstva, rojen leta 1966; 2. ne glede na prvo alinejo je nosilec kmetijskega gospodarstva lahko v letu objave javnega razpisa tudi mlajši od 40 let; 3. gre za njegov prvi lastniški prevzem; 4. ima stalno prebivališče na naslovu kmetije, ki je predmet prevzema; 5. obvezuje se, da bo opravljal dejavnost skladno z načrtom gospodarjenja kmetije ter da bo nosilec in lastnik kmetijskega gospodarstva še najmanj 5 let po prejemu pomoči iz naslova tega ukrepa, razen v primeru višje sile. Za primer višje sile se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni mogoče odvrniti (kmetova smrt, dolgoročna poklicna nezmožnost kmeta, razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta zaveza, huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva, namerno uničenje objektov za živino na kmetijskem gospodarstvu, epidemična bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino ali njen del). O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora upravičenec, v primeru njegove invalidnosti ali smrti pa svojci, nemudoma oziroma najpozneje v tridesetih dneh od dogodka obvestiti ARSKTRP. 6. ob oddaji vloge mora biti ustrezno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti. Kot ustrezna usposobljenost za opravljanje kmetijske dejavnosti se šteje: – najmanj poklicna kmetijska izobrazba ali sorodna agroživilska izobrazba ali kmetijski sorodna izobrazba (agroživilska, veterinarska, gozdarska, lesarska), ali – katerakoli druga poklicna izobrazba in triletne delovne izkušnje na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti, ali – opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja, ali – uspešno končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti, ali – vsaj 10 let delavnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti. V primeru opravljenega preizkusa znanja iz tretje alineje mora imeti vlagatelj tudi uspešno končano osnovno šolo ali vsaj 10 let delavnih izkušenj na kmetiji ali v posamezni kmetijski dejavnosti. V. Omejitve Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isti namen le iz naslova enega ukrepa Uredbe. Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije. Skupna višina dodeljenih javnih sredstev Republike Slovenije ne sme presegati 5,000.000 SIT na upravičenca. Sredstva se ne dodelijo upravičencu za najem in poplačilo posojil na kmetijskem gospodarstvu. Izplačila dednih deležev v zemljiščih in/ali gradbenih objektih niso upravičljiv strošek. VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev Splošni finančni pogoji Višina dodeljenih sredstev za pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij znaša največ 3,900.000 SIT na upravičenca. Določi se na podlagi doseženih točk pri ocenitvi prispelih vlog, ki bodo izpolnjevale vse predpisane pogoje in omejitve. Sredstva pomoči mladim kmetom za prevzem kmetij se dodelijo v obliki enkratne finančne pomoči na podlagi doseženih in ovrednotenih točk. VII. Kriteriji za točkovanje vlog: 1. višina sredstev se določi na podlagi doseženih točk pri ocenitvi prispelih vlog, ki bodo izpolnjevale predpisane pogoje in omejitve. Pri ocenjevanju vlog se uporabljajo naslednja merila: – razvojni in regionalni vidiki kmetijskega gospodarstva, – tržni in ekonomski elementi kmetijske proizvodnje, – socialni vidiki kmetijskega gospodarstva, – okoljski vidiki kmetijske proizvodnje, – stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega prenosa kmetijskega gospodarstva. 2. vsa merila se točkujejo. Če bo na razpis prispelo več vlog, kakor je razpoložljivih sredstev, se vrednost točke sorazmerno zniža. Merilo Največje št. točk 1. Razvojni in regionalni vidiki kmetijskega gospodarstva 20 2. Tržni in ekonomski elementi kmetijske proizvodnje 50 3. Socialni vidiki kmetijskega gospodarstva 70 4. Okoljski vidiki kmetijske proizvodnje 20 5. Stroški, ki izhajajo iz naslova lastninskega prenosa kmetijskega gospodarstva 35 Skupaj točk 195 Ocene: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Komisija bo ocenila vse pravočasne in popolne vloge, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje. Vsa merila bodo točkovana od 1 do 195 točk. Vrednost posamezne točke je 20.000 SIT. Kolikor na razpis prispe več vlog, kakor je razpoložljivih sredstev po tem razpisu, se za izplačilo sredstev prevzame obveznost v breme proračuna prihodnjega leta, v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna. Kolikor tudi ta sredstva ne bodo zadostna za poplačilo vseh pravočasnih in popolnih vlog, se vrednost točke sorazmerno zniža do razpoložljivih sredstev upoštevajoč višino nepovratnih sredstev za ta namen, ki so opredeljena v četrtem odstavku predmeta javnega razpisa. VIII. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija ter navodilo za izdelavo načrta gospodarjenja kmetije sta vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do vključno 18. 9. 2006, vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi med 14. in 16. uro na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160, na elektronskem naslovu: iztok.jamnik@gov.si ali ana.ornik@gov.si in na spletni strani: http://www.arsktrp.gov.si/ ter na vseh Kmetijsko gozdarskih zavodih. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni ARSKTRP vsak delavnik med 9. in 15. uro na telefonski številki 01/478-92-83 ali 01/580-77-94. IX. Rok in način prijave Vlogo je potrebno poslati na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, do vključno 18. 9. 2006 (velja poštni žig) ali osebno vložiti v vložišču ARSKTRP do istega dne do 14. ure (velja žig glavne pisarne ARSKTRP). Vloge (obrazec s prilogami) morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis mladi kmetje«. Na zunanjo stran pisemske ovojnice je obvezno potrebno s prozornim lepilnim trakom prilepiti KMG MID z bar kodo (iz zbirne vloge za leto 2006). V primeru, da vlagatelj nima KMG MIDa z bar kodo, naj čitljivo napiše KMG MID na zunanjo stran pisemske ovojnice. X. Obravnava vlog in postopek odobritve Razpis je odprt do vključno 18. 9. 2006. Odpiranje prispelih vlog bo 19. 9. 2006 ob 10. uri na ARSKTRP. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje generalni direktor ARSKTRP v soglasju z ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prepozno prispele vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelje, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 5 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku od dneva vročitve poziva ne dopolni ali pa jih dopolni neustrezno, bodo zavržene kot nepopolne. Zavržene bodo tudi vse vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah. V roku 60 dni po odpiranju vlog oziroma v roku 60 dni od njihove popolnosti generalni direktor ARSKTRP na podlagi predloga strokovne komisije, z odločbo odloči o vlogah. Na podlagi odločbe o dodeljenih sredstvih ARSKTRP sklene z upravičencem pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev. Če upravičenci v roku 15 dni od prejema odločbe ne vrnejo podpisane pogodbe, se šteje, da so odstopili od pridobitve nepovratnih sredstev. Zoper odločbo ARSKTRP je možna pritožba v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe vlagatelju. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti ali vloži ustno na zapisnik ARSKTRP, Dunajska 160, 1000 Ljubljana. O pritožbi odloči ministrica. Vlagatelj, pri katerem se ugotovi, da je sredstva porabil nezakonito ali jih porabi nenamensko oziroma del ni izvršil v skladu s programom, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Vlagatelj ne more pridobiti novih sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti