Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2006 z dne 18. 8. 2006

Kazalo

Št. 35502-62/2005-5 Ob-23380/06 , Stran 6747
I. Predmet koncesije: raba vode za proizvodnjo električne energije na vodotokih Savinja-Letuška struga in reka Reka-Žagarjeva mlinščica Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vir koordinat: Koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1:5000. II. Pogoji za pridobitev koncesije Koncesionar mora po uredbi izpolnjevati naslednje pogoje: – da je fizična ali pravna oseba, registrirana za proizvodnjo električne energije, – da je usposobljen za opravljanje dejavnosti proizvodnje električne energije, – da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve. III. Elementi prijave na razpis Prijavi je treba priložiti: 1. Za pravne osebe: redni izpisek o vpisu pravne osebe v sodni register, ki ga izda pristojno okrožno sodišče in ni starejši od 3 mesecev, za samostojne podjetnike posameznike: potrdilo, da je vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov (oziroma priglasitveni list), ki ga izda Ministrstvo za finance-Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in ni starejše od 3 mesecev in za druge fizične osebe: potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije. 2. Potrdilo o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah, ki ga izda Davčna uprava Republike Slovenije in ne sme biti starejše od 30 dni. 3. Idejno zasnovo hidroelektrarne do 10 MW nazivne moči, ki vsebuje: tehnični opis objekta, opis tehnološkega dela z navedbo opreme, opis ukrepov varstva okolja, karakteristične gradbene načrte in situacije z osnovnimi gabariti. 4. Načrt parcele (kopija katastrskega načrta) z vrisanimi objekti predvidene hidroelektrarne, ki ni starejši od 2 mesecev. 5. Dokazila o morebitnih dosedanjih vlaganjih v hidroelektrarno (računi že nakupljene opreme, pridobljeni projekti, zemljišča ipd). IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se v skladu z uredbo podeli za dobo trideset let. Ta rok tridesetih let začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. V. Pridobitev razpisne dokumentacije in rok za vložitev prijav. Razpisna dokumentacija se pridobi na Ministrstvu za okolje in prostor in energijo, Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana, in sicer v tajništvu Urada za upravljanje z vodami pri Špeli Žabjek, tel. 01/478-45-50. Prijavitelj vloži prijavo tako, da izpolni obrazec “Prijava na javni razpis”, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, pri čemer mora prijavi priložiti vse zahtevane priloge. Izpolnjene prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in z oznako na ovojnici: “Ne odpiraj - prijava - Javni razpis za podelitev koncesije za rabo vode na delu vodnega telesa vodotoka Savinja-Letuška struga oziroma reka Reka-Žagarjeva mlinščica za proizvodnjo električne energije” ter firmo in sedežem pravne osebe oziroma imenom in priimkom in naslovom fizične osebe, je treba vložiti v zaprti ovojnici na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora v vložišče Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana, prispeti do vključno 3. 10. 2006 do 12. ure. Javno odpiranje prijav bo dne 3. 10. 2006 ob 14. uri v sobi št. 200/II. nadstropje Ministrstva za okolje in prostor, Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana. Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, če predložijo pisno pooblastilo prijavitelja. VI. Postopek in rok za izbor koncesionarja. Komisija za izvedbo javnega razpisa bo najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za vložitev prijav pripravila predlog za izbor koncesionarja in ga posredovala Vladi Republike Slovenije. O izbiri koncesionarja bo odločila Vlada Republike Slovenije z upravno odločbo. Prijavitelji, ki ne bodo izbrani, bodo o tem obveščeni v 15 dneh od izdaje odločbe Vlade Republike Slovenije. VII. Veljavnost prijave in veljavnost javnega razpisa. Prijava je veljavna, če je vložena pravočasno in če vsebuje vse zahteve javnega razpisa. Javni razpis je po uredbi veljaven, če se nanj prijavi le en prijavitelj. VIII. Merila za izbor koncesionarja. Merila za izbor koncesionarja so: – usposobljenost za izvajanje koncesije, – ponujeno plačilo za koncesijo. IX. Prednostna merila. Prednostna merila za izbor koncesionarja so: – ponujeno višje plačilo za koncesijo, – razpoložljivost z zemljišči, ki omogočajo izvajanje koncesije, – dosedanja vlaganja v pridobitev tehnične in upravne dokumentacije za koncesijo, ki je predmet te uredbe. X. Dodatne informacije o javnem razpisu: odgovorna oseba za dajanje informacij o javnem razpisu je: Franc Dobovičnik, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana, tel. 01/478-44-59.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti