Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

SV 524/06 Ob-11038/06 , Stran 3008
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 524/06 z dne 11. 4. 2006, je bila nepremičnina – poslovni prostor v skupni izmeri 26,60 m2, v III. nadstropju trgovskega objekta C2, številka TL 56 v Mariboru, Mlinska ulica 22, ki je zgrajen na zemljišču parc. številka 1788/1, 1789/1, 1798, 1799/1, 1889, 1789/2, 1890 in 2175/2 – vse katastrska občina Maribor – Grad, last zastaviteljice Irene Kos, rojene 3. 9. 1953, stanujoče Pivola 48 D, 2311 Hoče, do celote, na podlagi darilne pogodbe med zakoncema, sklenjene med njo kot obdarjenko in med dolžnikom Emilom Kosom kot darovalcem, v notarskem zapisu notarke Brede Horvat, opravilna številka SV 237/04 z dne 19. 2. 2004 in na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 30. 4. 1994, sklenjene med njo in dolžnikom Emilom Kosom kot kupcema ter med Brankom Hudejem in Marjanom Hudejem kot prodajalcema, zastavljena v korist upnice Probanke d.d., s sedežem 2000 Maribor, Svetozarevska ulica 12, za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika Emila Kosa v višini 5,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 30. 4. 2021, oziroma na dan odpoklica upnice.