Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

SV 454/06 Ob-10933/06 , Stran 3008
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 454/06 z dne 10. 4. 2006, je bila nepremičnina – stanovanje št. 184, dvosobno stanovanje v skupni izmeri 58,60 m2, v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Trg Dušana Kvedra 13, Maribor, ki stoji na parc. št. 1753/7, vl. št. 1790, k.o. Spodnje Radvanje, pridobljena na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 5. 1993, sklenjene med Brivsko frizerskim podjetjem Maribor, kot prodajalcem in Frangež Heleno, kot kupcem, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu Bahnstraße 22, enolična identifikacijska številka 1870653, 9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR, z letno obrestno mero 6% in 6% letnimi zamudnimi obrestmi, z zapadlostjo prvega obroka na dan 20. 4. 2006 in zapadlostjo zadnjega obroka na dan 20. 3. 2021.