Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

SV 292/06 Ob-10828/06 , Stran 3007
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 292/06 z dne 7. 4. 2006, je bila nepremičnina - stanovanje v drugem nadstropju stanovanjske stavbe na Polzeli, Polzela 233, stoječe na parc. št. 810/11, k.o. Polzela, v izmeri 51,97 m2, solast kreditojemalke Cvirn Alenke in zastaviteljice Pižorn Matejke, na podlagi notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe, opr. št. SV 191/06 z dne 14. 3. 2006, sklenjene med Lukan Markom in Ireno, kot prodajalcema in kreditojemalko in zastaviteljem, kot kupcema, zastavljena v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve na podlagi kreditne pogodbe v znesku 12,500.000 SIT, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 4. 2021, z obrestno mero Euribor +2,20 odstotnih točk letno, kar na dan sklenitve kreditne pogodbe znaša 4,44 odstotkov in efektivno letno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita znaša 4,61 odstotkov, ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka - upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.