Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 440-4/2004 Ob-10684/06 , Stran 2987
1. Predmet prodaje: Objekti in zemljišča na Mlaki pri Kočevski Reki, in sicer stanovanjska hiša (nezasedena) v izmeri 211,58 m2, poslovni objekt menza (nezaseden) v izmeri 234,81 m2, garaža lesena (nezasedena) v izmeri 172,74 m2, poslopje gospodarsko (nezasedeno) v izmeri 137,11 m2, drvarnica lesena (nezasedena) v izmeri 22,10 m2 in rezervoar vode 63 m3. Vsi objekti stojijo na zemljišču parc. št. 2420/1 v izmeri 2996 m2, od tega odpade na dvorišče 2457 m2, gospodarsko poslopje 170 m2, poslovno stavbo 149 m2, poslovno stavbo 110 m2 in gospodarsko poslopje 110 m2. Zemljišča parc. št. 2417/2 – v naravi dvorišče v izmeri 87 m2, parc. št. 2417/3 – v naravi dvorišče v izmeri 70 m2, parc. št. 2419/1 – v naravi dvorišče v izmeri 260 m2, parc. št. 2420/4 – v naravi dvorišče v izmeri 82 m2, parc. št. 2422/2 – v naravi dvorišče v izmeri 110 m2, parc. št. 2423/5 – v naravi dvorišče v izmeri 153 m2, parc. št. 2424/1 – v naravi dvorišče v izmeri 199 m2, parc. št. 2425/4 – v naravi dvorišče v izmeri 13 m2, parc. št. 4469 – v naravi dvorišče v izmeri 148 m2, parc. št. 4470 – v naravi dvorišče v izmeri 84 m2, parc. št. 123.S – v naravi stavbišče v izmeri 57 m2, parc. št. 127.S – v naravi gospodarsko poslopje v izmeri 76 m2 in parc. št. 136/1.S – v naravi stavbišče v izmeri 80 m2. Nepremičnine so vpisane v zk.vl. št. 334, k.o. Koče. Lastnik: Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. Ponudnik mora ponuditi odkup vseh nepremičnin, ki so predmet prodaje, v celoti. 2. Izklicna cena in najnižji znesek zvišanja: izklicna cena za navedene nepremičnine, ki so predmet javne dražbe, znaša 24,871.850 SIT. Najnižji znesek zvišanja je 200.000 SIT. 3. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 4. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov, posest pa z opravljeno primopredajo nepremičnin. 5. Varščina: Ponudniki morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od navedene izklicne cene, in sicer: Način plačila: virmansko Številka računa: 01100-6370171132 (Ministrstvo za notranje zadeve) Sklicna številka: 28 17116-2990008-48017106. Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. 6. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, – možen je samo odkup vseh nepremičnin skupaj, – uspeli dražitelj je dolžan v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo, – če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, bo postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana kavcija bo zadržana, – kupec mora nepremičnine prevzeti v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne kupnine, – vse morebitne stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo, plača kupec, – naročnik v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 89/98, 17/00, 103/01 in 67/02) ni zavezanec za plačilo DDV, – Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja MNZ s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek prodaje ustavita, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije. 7. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč po predhodnem dogovoru z MNZ, GPU – UL, Centrom za oskrbo Gotenica, kontaktna oseba je Peter Šubic, tel. 01/894-01-61. 8. Datum, čas in kraj izvedbe javne dražbe: javna dražba bo dne 19. 5. 2006 ob 10. uri v sejni sobi na naslovu: MNZ, GPU – UL, Center za oskrbo Gotenica, 1338 Kočevska Reka. 9. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini.