Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 32201-0001-2006/1 Ob-10814/06 , Stran 2986
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev na področju turizma v Občini Vojnik, ki vsebujejo naslednje aktivnosti: – ohranjanje kulturne in naravne dediščine, – urejanje in varstvo okolja, – organiziranje in usklajevanje prireditev, – izvajanje promocijske in informativne dejavnosti, – izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma, – projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter drugih organizacij. 2. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2006 predvideno 2,400.000 SIT. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2006. 3. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki delujejo na področju turizma na območju Občine Vojnik. 4. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje podatke: – izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8, v času uradnih ur. Dosegljiva pa je tudi na internetni strani Občine Vojnik http://www.vojnik.si, – dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Vojnik in da so registrirani po zakonu o društvih, – vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2005, – vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2006, ki ga je sprejel pristojni organ, – dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu s seznamom oziroma številom članov. 5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 17/04). 6. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na naslov do vključno 19. 5. 2006 do 12. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma« na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. 7. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi društvi bodo sklenjene pogodbe. 8. Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi tel. 03/78-00-620 ali 041/677-686 (Mojca).