Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 30000-0002-2006/1 Ob-10813/06 , Stran 2985
I. Predmet javnega razpisa Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov in subvencioniranje obrestne mere. Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Vojnik, znaša 5,000.000 SIT. II. Nameni, ukrepi in pogoji Finančna sredstva se namenijo za: 1. Subvencioniranje obrestne mere Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo za subvencioniranje obrestne mere je 1,500.000 SIT. Sredstva se namenijo za spodbujanje začetih investicij, za kar so upravičeni stroški materialnih investicij (nakup zemljišča, zgradbe, opreme in strojev) in stroški nematerialnih investicij (nakup in pridobitev patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk). Subvencioniranje obrestne mere je v maksimalni višini 4% obrestne mere za eno leto na podlagi pogodbe, sklenjene z banko od 16. 11. 2005. Upravičencu se subvencionira obrestna mera za posojila v maksimalni višini 20 mio SIT. Med upravičene stroške ne spadajo izdatki za nakup transportnih sredstev in opreme z izjemo železniških vagonov. Zgornja meja intenzivnosti pomoči po regionalni karti je 40% upravičenih stroškov posameznega projekta ali investicije, ki se za majhna podjetja zviša za 15% in za srednje velika podjetja 7,5% upravičenih stroškov. Pri začetih investicijah mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let. 2. Sofinanciranje posameznih ukrepov v obliki dotacij Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo v obliki dotacij je 3,500.000 SIT. – Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, ki je priznan v tujini, so upravičeni stroški do 45% upravičenih stroškov pridobitve oziroma največ 350.000 SIT od 16. 11. 2005 dalje. – Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški investicijskih programov: za mala in srednje velika podjetja se krijejo stroški do 45% oziroma do maksimalne višine 200.000 SIT od 16. 11. 2005 dalje. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let. – Prva udeležba na sejmu ali razstavi: krijejo se upravičeni stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice v višini do 50% upravičenih stroškov oziroma maksimalno do 350.000 SIT od 16. 11. 2005 dalje. Odpiranje novih delovnih mest: pomoč za nove zaposlitve se lahko dodeli, če je delovno mesto na območju Občine Vojnik za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez zaposlitve ali pa se spremeni zaposlitev delavca iz določenega v nedoločen čas. Če delavec ni občan Občine Vojnik, se sredstva dodelijo v 2/3 višini. Upravičenci so delodajalci, ki so novo zaposlenega delavca zaposlili od 16. 11. 2005 dalje za nedoločen čas. Upravičeni stroški za nove zaposlitve so delni stroški bruto plač za obdobje dveh let oziroma za zaposlitev delavca, ki: – ni občan Občine Vojnik največ 200.000 SIT, – je občan Občine Vojnik največ 300.000 SIT, – se izključno ukvarja z raziskovalnimi aktivnostmi največ 400.000 SIT. Izpolnitev kriterija se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri odpiranju novih delovnih mest in zaposlovanju ljudi mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči. Nove zaposlitve mora biti ohranjene najmanj dve leti. III. Upravičenci Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki: – imajo sedež ali enoto na območju Občine Vojnik in – da poteka investicija na območju Občine Vojnik, in sicer: – samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri čemer se smiselno uporabljajo pravila za – majhna podjetja, ki ima manj kot 50 zaposlenih, ima letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR in je neodvisno podjetje ter – srednje velika podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih, letni promet je manjši od 40 mio EUR ali bilančno vsoto, manjšo od 27 mio EUR in je neodvisno podjetje. Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, premogovništva, transporta, kmetijstva in ribištva ter pomoč namenjena spodbujanju izvoza. Do sredstev za razvoj niso upravičena majhna in srednje velika podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe. IV. Vsebina vloge: 1. Vloga Občine Vojnik za posamezen namen, ki se dobi v tajništvu občine v času uradnih ur od ponedeljka 24. 4. 2006 dalje ali na internetni strani http://www.vojnik.si. 2. Odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih dejavnosti. 3. Potrdilo o plačanih davkih. 4. Izjava prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen namen. 5. Izjava, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega projekta. 6. Izjava, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma kolikšen del je že dobil iz drugih virov. Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi: * za subvencioniranje obrestne mere: – pogodba o najemu posojila, – bančni izračun realnih obresti za eno leto; * za pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti: – dokazilo o plačilu, – račun; * za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih programov: – dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije in investicijskih programov, – račun; * za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi: – dokazilo o plačilu za najem, postavitev in delovanje stojnice, – račun; * za odpiranje novih delovnih mest: – odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje: A) pridobitne dejavnosti in priglasitveni list za s.p. B) registrirane dejavnosti za gospodarske družbe. – Dokazilo o zaposlitvi za nedoločen čas (obrazec M1). – Dokazilo Zavoda PIZ o številu zaposlenih na 31.03. 30.6, 30.9. in 31.12. preteklega leta ter na dan vloge. – Dokazilo o povprečni letni plači zaposlenega na določenem delovnem mestu. – Potrdilo o stalnem prebivališču novo zaposlenega. – Izjavo, da se novo zaposleni ukvarja izključno z raziskovalno dejavnostjo. – Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila oseba, za katero uveljavljajo subvencijo, registrirana kot brezposelna oseba najmanj en mesec pred dnem zaposlitve ali dokazila, da se oseba prvič zaposluje (ftk. delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja) ali dokazilo o spremembi zaposlitve delavca iz določenega v nedoločen čas. V. Rok in način prijave razpisa Rok za prijavo na javni razpis je od 3. 5. 2006 do vključno 17. 11. 2006 do 12. ure. Vloga z zahtevanimi dokazili mora biti poslana priporočeno po pošti ali osebno oddana v tajništvu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, najkasneje do roka prijave. Za čas prejema se šteje, ko je vloga v tajništvu Občine Vojnik. Upravni organ Občine Vojnik lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v določenem roku, se s sklepom zavrže. Vse vloge bo obravnavala tričlanska komisija za dodelitev sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe o dodelitvi sredstev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v roku 40 dni od poteka roka za prijave. Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali po tel. 03/78-00-620 (Mojca) ali po e-pošti: obcina@vojnik.si.