Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 33002-0005/2006-4 Ob-10811/06 , Stran 2984
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vojnik za leto 2006 v skupni višini 17,150.000 SIT. II. Upravičenci Upravičenci do sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva so: – fizične osebe – kmetje, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo v Občini Vojnik stalno prebivališče ter njihova kmetija leži na območju občine ter pravne osebe s sedežem v Občini Vojnik, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo; – društva, krožki in združenja, strokovne in veterinarske službe, ki delujejo na področju kmetijstva v občini ali regiji, kjer imajo svoj sedež oziroma so člani občani Občine Vojnik. III. Nameni dodeljevanja sredstev 1. Subvencije za ohranjanje kmetijskih površin in odpravljanje zaraščanja Višina razpisanih sredstev je 11,000.000 SIT. Način razdeljevanja sredstev: – Višina izplačanih sredstev se določi na podlagi točkovnega sistema. Vrednost točke je odvisna od na razpis prispelih vlog, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Točkuje se: – velikost kmetijskih zemljišč, ki se obdelujejo – 20 točk /ha, – hribovske in strme kmetije – 60 točk/ha, – število GVŽ – 30 točk/GVŽ, – predaja kmetije mladim – 100 točk/ha, – naravni pogoji kmetovanja – od 0 do 100 točk/ha, – dodatni agrotehnični ukrepi (izboljšanje travne ruše, razširitev kolobarja na njivah) – 200 točk/ha posejane površine. Pogoji za pridobitev sredstev: – Upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč na območju občine. – Travne površine je potrebno obnavljati z dosejavanjem in vsaj 1 X letno pokositi, pašnike popasti in sproti čistiti ter krčiti grmovje. – Na njivah je potrebno kolobariti z žiti, okopavinami, TDM in rastlinami za zeleni podor. – Obtežba živine na obdelovalnih površinah je od 0,5-1,9 GVŽ/ha. – Število živali na kmetiji mora biti najmanj 1 GVŽ/kmetijo, izjema so trajni nasadi in proizvodnja zelenjave. – Pod točko 4: pomoč pri predaji kmetije se lahko za isto zemljišče uveljavlja le enkrat. – Pod točko 5: kmetija ima težje pogoje kmetovanja oziroma se ukvarja z ekološko ali integrirano pridelavo. – Pod točko 6: na podlagi računa se upoštevajo stroški za nakup semen trav, TDM, krmnih in strniščnih dosevkov ter rastlin za zeleni podor na njivah. Veljajo računi za leto 2005 in za račune izdane v mesecu aprilu pred izidom razpisa. Upoštevala se bo standardna poraba semen /ha. Potrebna dokumentacija: – izpolnjen razpisni obrazec; – kopija zbirne vloge Neposredna plačila za leto 2006 Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (priloženi obrazci A - Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu, B - Stalež živali, C - Prijava kmetijskih zemljišč v uporabi za leto 2005 in fotokopija predtiskanega obrazca Kmetijska zemljišča v uporabi v letu 2004, D - Zahtevek za plačila na površino); – potrdila članstva oziroma dokazila o naravnih pogojih kmetovanja (ekološko, integrirano); – fotokopija pogodbe / aneksa o vključitvi kmetije v Slovenski kmetijsko okoljski program - SKOP; – fotokopija darilne/izročilne pogodbe pri predaji kmetije mladim v zadnjih 5 letih (velja le za tiste mlade kmete, ki pomoči še niso uveljavljali v preteklih letih); – fotokopije računov za nakup semen trav, TDM, strniščnih in krmnih dosevkov. 2. Urejanje pašnih površin Višina razpisanih sredstev je 500.000 SIT. Namen ukrepa: S sofinanciranjem spodbuditi pašno-kosno rabo travinja s ciljem obdržati stalež živine, poseljenost krajine in ohranjati njen zgled. Pogoji za pridobitev sredstev: – upravičenci morajo biti lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju občine; – najmanjša površina je 1 ha za novo urejene ali obnovljene in 0,5 ha za dodatno razširjene površine za ta namen; – izdelava ograje mora biti v skladu s tehničnimi navodili, potreben je ogled in pozitivno mnenje svetovalne službe ter njena ocena možnosti kot je navedeno v 5. členu pravilnika; – soglasje lokalne skupnosti (lokacijska informacija), vlogi mora biti priložen posestni list in kopija katastrskega načrta – računi za nakup materiala. Upravičeni stroški: sofinanciranje do višine 40% stroškov za postavitev ograje (električni pastir, žica, opora oziroma koli, izolatorji), ureditev napajališč in solnic pri napravi, obnovi ali razširitvi pašnika. 3. Ekološko kmetovanje Višina razpisanih sredstev 350.000 SIT. Prednost pri sofinanciranju imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost. Upravičeni stroški: sofinancirajo se stroški kontrole na ekoloških kmetijah v višini 15.000 SIT/kmeti. Potrebna dokumentacija: – izpolnjen razpisni obrazec; – potrdilo o statusu ekološke kmetije oziroma o vključenosti kmetije v kontrolo ekoloških kmetij; – dokazila o plačilu računa za stroške kontrole v letu 2006. 4. Sofinanciranje osemenjevanja krav in telic Višina razpisanih sredstev je 1,300.000 SIT. Pogoji za pridobitev sredstev: Sredstva, namenjena umetnemu osemenjevanju krav in telic, se izplačujejo službam, ki imajo koncesijo za osemenjevanje neposredno na podlagi izstavljenega računa. K računu je potrebno priložiti seznam upravičencev-kmetov ter poročila o prvih osemenitvah. Sofinancirajo se stroški v višini 1.500 SIT za prvo osemenitev krav in telic. 5. Kmetijsko pospeševalna dejavnost in izobraževanje Višina razpisanih sredstev je 1,500.000 SIT. Sredstva se izplačujejo pooblaščenim organizacijam, ki opravljajo izobraževanja v kmetijstvu, analize vzorcev zemlje in krme, testiranje škropilnic in izdelavo tehnoloških projektov in načrtov. Pogoji za pridobitev sredstev in upravičeni stroški: – kmetom se krijejo stroški izobraževanja do višine 50%, stroški analiz zemlje in krme do višine 50%, stroški testiranja škropilnic do višine 100%, stroški izdelave projektov in načrtov do 12% stroškov od celotne investicije oziroma največ do 30.000,00 SIT na upravičenca; – pooblaščenim izvajalcem aktivnosti se krijejo plačila honorarjev in potnih stroškov zunanjih predavateljev, stroški uporabe prostorov za izvedbo strokovnih ekskurzij in demonstracijskih poskusov ter plačilo drugih materialnih stroškov, vezanih na posamezno obliko izobraževanja za kmete do višine 50% stroškov izobraževanja. Potrebna dokumentacija: – izvajalec izobraževanja/aktivnosti predloži finančno ovrednoten program z ustreznimi dokazili, – vlogo za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ter seznamom in participacijo kmetov/uporabnikov storitev za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj. 6. Sofinanciranje delovanja društev Višina razpisanih sredstev je 800.000 SIT. Pogoji za pridobitev sredstev: Občina bo sofinancirala do 30% stroškov za izvedbo programa društva, ki k vlogi priložijo: – finančno ovrednoten program dela društva za tekoče leto, – finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, – število članov, ki so občani Občine Vojnik. 7. Vzdrževanje gozdnih cest: višina razpisanih sredstev je 700.000 SIT. Namen ukrepa: letno vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, ki jih predlaga Zavod za gozdove, potrdi Občinski svet, občina pa sklene pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo in Zavodom za gozdove. Upravičenci: Zavod za gozdove kot upravljavec gozdnih cest. Sredstva so namenjena za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih. Pogoji za pridobitev sredstev Vzdrževanje gozdnih cest lokalnim skupnostim nalaga 3. točka 38. člena Zakona o gozdovih. Vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, zagotavlja Zavod tako, da v sodelovanju z občino pripravi letni program vzdrževanja, spremlja ter prevzame njegovo izvajanje. Izbor izvajalcev izvede občina v sodelovanju z Zavodom za gozdove in zagotovi plačilo opravljenega vzdrževanja. Sredstva zagotavlja lokalna skupnost iz pristojbin, katere določa 6. čl. Uredbe o pristojbinah, za vzdrževanje gozdnih cest (Ur. l. RS, 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02), ki jo plačujejo lastniki zasebnih gozdov in s tem posredno zagotavljajo sredstva za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, katere so v zasebni in javni rabi. Drugi del sredstev sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Občina Vojnik drugih sredstev ne namenja za vzdrževanje kategoriziranih gozdnih cest, razen že navedene namenske pristojbine. 8. Sofinanciranje zavarovalnih premij v kmetijstvu Višina razpisanih sredstev je 1,000.000 SIT. Namen ukrepa: sredstva se namenjajo za sofinanciranje zavarovalnih premij kmetijskih pridelkov. Višina pomoči: do 20% zavarovalne premije sklenjenega zavarovanja, ki v skupnem znesku ne sme presegati 1,000.000 SIT. Potrebna dokumentacija: Vlagatelj mora k vlogi priložiti: – fotokopijo zavarovalne police sklenjene za tekoče leto, – potrdilo o plačilu premije. IV. Splošni pogoji: finančna sredstva se bodo dodeljevala za v tekočem letu izvedene ukrepe. Sredstva za investicije se lahko dodelijo le za investicije začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno nujno pričeti že prej. Upravičenci morajo podati izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnih ali mednarodnih finančnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli in priložiti ustrezno dokumentacijo. Vse pravočasno prispele vloge bo obravnaval Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. V. Razpisna dokumentacija in informacije: razpisni obrazci bodo vlagateljem na voljo od 19. 4. 2006 v času uradnih ur ponedeljek, sreda, petek med 8. in 12. uro, v sredo pa tudi med 14. in 16. uro v tajništvu občine. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na tel. 780-06-40 in 7800-620 (Petra in Irma), e-mail: gospodarstvo@vojnik.si, faks 7800-637. VI. Rok za vložitev zahtevkov Vloge za izvajanje ukrepov točk 1., 2., 5, in 6. je potrebno vložiti najkasneje do 26. 5. 2006 Vloge oziroma dokazila za izvajanje ukrepov točk 3., 4., 7. in 8. pa je potrebno vložiti najkasneje do 18. 10. 2006. Vloge se vložijo osebno v tajništvu Občine Vojnik ali s priporočeno pošto na naslov Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik s pripisom »Prijava na razpis Finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Vojnik za leto 2006«. VII. Koriščenje sredstev: upravičenost zahtevkov bo potrdil Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Občini Vojnik v roku 60 dni po preteku roka za oddajo vlog. Rok dopolnitve nepopolnih vlog je 15 dni od prejema poziva. V primeru nenamenske porabe sredstev bo prejemnik moral vrniti sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.