Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Ob-10785/06 , Stran 2979
Predmet javnega razpisa je: I. Sofinanciranje umetnega osemenjevanja kopitarjev in parkljarjev 1. Okvirna višina sredstev: 3,850.000 SIT. 2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih obdelovalnih površin na navedenem območju in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID). 3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 1, B obrazec – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2006, potrdilo/a o osemenitvi (od 11. 11. 2005 do vključno 10. 11. 2006). 4. Višina sofinanciranja: 3.500 SIT/prvo osemenitev živali. II. Sofinanciranje pregledov molznih strojev in mlečnih zbiralnikov 1. Okvirna višina sredstev: 150.000 SIT. 2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih obdelovalnih površin na navedenem območju in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID) ter imajo najmanj 5 krav molznic. 3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 2, B obrazec – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2006 in račun o opravljeni storitvi pregleda molznega stroja ali mlečnega zbiralnika (od 11. 11. 2005 do vključno 10. 11. 2006). 4. Višina sofinanciranja: do 70% upravičenih stroškov pregleda molznega stroja ali mlečnega zbiralnika. III. Sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč 1. Okvirna višina sredstev: 4,500.000 SIT. 2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih obdelovalnih površin na navedenem območju in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID). 3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 3, B obrazec – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2006, D obrazec – zahtevek za pomoči na površino za leto 2006, predračun oziroma račun izvajalca zemeljskih del, predračuni oziroma računi nakupa materialov in lokacijska informacija, kjer je to potrebno ter soglasje vseh lastnikov, če se dela izvajajo tudi na drugih parcelah, ki so last drugih lastnikov. Površina urejanja kmetijskih zemljišč mora znašati od 0,5 do 4,0 ha. Pred začetkom izvedbe je potreben ogled na terenu. 4. Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov investicije (zemeljska in gradbena dela izvajalca, stroški materiala: kanalete, pesek, drenažne in betonske cevi, ipd.), vendar največ do 500.000 SIT na upravičenca na leto. Višina sofinanciranja za več upravičencev skupnega zahtevka znaša največ do 30% upravičenih stroškov celotne investicije. Prednost do sofinanciranja imajo upravičenci, ki še niso pridobili nepovratnih sredstev iz tega naslova. IV. Sofinanciranje postavitve novih čredinskih pašnikov 1. Okvirna višina sredstev: 900.000 SIT. 2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih obdelovalnih površin na navedenem območju in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID). 3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 4, B obrazec – osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu za leto 2006, D obrazec – zahtevek za pomoči na površino za leto 2006, pašni načrt, ki ga izdela kmetijska svetovalna služba, kopije računov nakupa pašne opreme. Najmanjša površina postavitve novega pašnika znaša 0,5 ha, živina pa se na pašniku že pase. 4. Višina sofinanciranja: do 30.000 SIT/ha s fiksno ograjo in do 20.000 SIT/ha s premično ograjo. V. Sofinanciranje izobraževanja kmetov – pooblaščene institucije 1. Okvirna višina sredstev: 500.000 SIT. 2. Upravičenci: strokovne službe (kmetijska svetovalna služba, zavod za gozdove, inštitut in drugi izvajalci izobraževanja ter delavnic), ki organizirajo izobraževanje in usposabljanje na podlagi izdelanega programa izobraževanja in podpisane letne pogodbe. 3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 5, dokazilo o strokovni usposobljenosti, če le tega ni, se odda letni program izobraževanja – ponudba, seznam udeležencev na posameznih predavanjih, kopije plačanih računov (najem dvorane, stroški predavatelja, ipd.) 4. Višina sofinanciranja: do 100% stroškov storitev zunanjih predavateljev in najema prostorov, pisnih gradiv za udeležence, izvajanja poizkusov, demonstracij, raziskav, razstav in drugih strokovnih prireditev, do 40% upravičenih stroškov na ekskurzijo. VI. Sofinanciranje izobraževanja kmetov – fizične osebe 1. Okvirna višina sredstev: 220.000 SIT. 2. Upravičenci: rejci s stalnim bivališčem na območju Občine Zagorje ob Savi, ki imajo v lasti ali najemu najmanj 1 ha kmetijskih obdelovalnih površin na navedenem območju in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev (imajo KMG-MID). 3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 6, kopija potrdila ali certifikata o opravljenem izobraževanju: preizkusi znanja iz varstva rastlin, tečaji higienskega minimuma, usposabljanje za posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti, izobraževanje za potrebe preusmeritev kmetij v integrirano pridelavo hrane, izobraževanje za potrebe ekološkega kmetovanja, usposabljanje za uvajanje in uporabo sodobnih tehnologij, ostala strokovna izobraževanja (če le tega ni, se odda letni program izobraževanja), kopije plačanih računov. 4. Višina sofinanciranja: do 50% stroškov izobraževanja. VII. Sofinanciranje delovanja strokovnih društev, krožkov ali združenj 1. Višina sredstev: 1,500.000 SIT. 2. Upravičenci: registrirana društva oziroma združenja, krožki, ki opravljajo nepridobitno dejavnost s področja kmetijstva in gozdarstva na območju Občine Zagorje ob Savi in ne pridobivajo sredstev iz drugih virov (državni proračun, nacionalne zveze, ipd.). Prednost imajo društva, ki so registrirana v Občini Zagorje ob Savi. 3. Pogoji za pridobitev sredstev: Obrazec 7, finančno ovrednoten program dela po posameznih postavkah z obrazložitvijo za tekoče leto in finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo). 4. Višina sofinanciranja: – za društva registrirana na območju Občine Zagorje ob Savi: do 50% upravičenih stroškov, – za društva, registrirana izven območja Občine Zagorje ob Savi: – za območje dveh občin – do 25% upravičenih stroškov, – za območje treh ali več občin – do 20% upravičenih stroškov. Pisne vloge (ustrezni obrazci s predpisanimi prilogami) morajo upravičenci poslati v zaprtih ovojnicah do 30. 6. 2006 na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Opremljene morajo biti z naslovom pošiljatelja in pripisom „Ne odpiraj – Javni razpis 2006 – Kmetijstvo”. Zaprte ovojnice z vsemi navedbami lahko vlagatelji oddajo tudi v sprejemni pisarni in vložišču Občine Zagorje ob Savi. Rok za oddajo vlog prične teči naslednji dan od dneva objave v Uradnem listu RS in se zaključi 30. 6. 2005. Rok za oddajo naknadnih dokazil za pravočasno prispele vloge je 10. 11. 2006, z izjemo ukrepov pod točkama V. in VII. (31. 12. 2006). Upravičenci lahko v eni vlogi vložijo več obrazcev naenkrat. Kolikor se na posameznih vlogah določene priloge podvajajo, je dovolj le ena. Pravočasno prispele in pravilno označene vloge za razpisane namene bo obravnavala razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Prepozno prispele oziroma neustrezno opremljene vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 5 dni od odpiranja vlog pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok dopolnitve je 15 dni od prejema obvestila. Vloge, ki jih vlagatelji v roku ne bodo dopolnili, se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne. Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni po zaključku roka za oddajo naknadnih dokazil. Upravičenci bodo o izboru obveščeni s sklepom in hkrati pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od zahteve za pridobitev sredstev tega razpisa. Kolikor bo za posamezne postavke prispelo premalo vlog oziroma zahtevkov, bodo prosta sredstva prenešena na postavke, kjer je večje število vlog od razpoložljivih sredstev. Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa in obrazce za posamezne namene javnega razpisa, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa na Občini Zagorje ob Savi, v sprejemni pisarni in vložišču, ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7.30 do 15. ure, ob sredah od 7.30 do 17. ure, ob petkih od 7.30 do 13. ure ter na spletni strani http://www.zagorje.si (pod rubriko Obrazci). Vse informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Občini Zagorje ob Savi, Oddelku za gospodarstvo, v pisarni št. 208 ali na tel. 03/56-55-713 (Damir Kozolič).