Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 430-14/2006 Ob-10783/06 , Stran 2979
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev. 2. Pogoji za sodelovanje na razpisu: Na razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi, – imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, – so registrirani in delujejo najmanj eno leto, – imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti in – občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov. 3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov vseh turističnih društev za leto 2006 znaša 1,100.000 SIT. 4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si, v času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. 7. Način predložitve prijav in dodatne informacije v zvezi z razpisom: prijava na predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis, Programi turističnih društev v letu 2006«. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden naslov pošiljatelja. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Damir Kozolič, tel. 03/56-55-713). 8. Rok za predložitev prijav: upoštevane bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 15. 5. 2006. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane. 9. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni z odločbo najkasneje v roku 30 dni po sprejetju proračuna. O morebitnih pritožbah o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi turističnimi društvi bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.