Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 430-12/2006 Ob-10782/06 , Stran 2978
I. Predmet razpisa Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2006 iz sredstev proračuna sofinancirala športne programe z naslednjimi vsebinami: – športna vzgoja otrok, mladine in študentov, – športna rekreacija, – kakovostni šport, – vrhunski šport, – šport invalidov, – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, – vzdrževanje športnih objektov. ll. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na javni razpis Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov na področju športa: – športna društva in klubi ter zveze športnih društev, – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in do splošno koristne in neprofitne. III. Kriteriji, ki jih morajo izpoljnjevati izvajalci Izvajalci programov na področju športa morajo izpolnjevati naslednje kriterije: – sedež v Občini Zagorje ob Savi, – registracija za opravljanje športne dejavnosti, – zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje načrtovanih športnih aktivnosti, – urejena evidenca o članstvu, plačani članarini in ostala dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih, – občini redno dostavljajo podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih, – izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov. IV. Kriteriji in merila za izbor programov športa in dodelitev sredstev: izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Odloka za vrednotenje športnih programov v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 6/03, Ur. l. RS, št. 38/04). V. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa v letu 2006 znaša 16,000.000 SIT. Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli na osnovi javnega razpisa za izvajanje športnih programov, morajo biti porabljena v letu 2006. VI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, www.zagorje. si. Izvajalci pa jo lahko prevzamejo tudi v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. VII. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom: vloga na predpisanih razpisnih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – Šport 2006«. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno naveden naslov pošiljatelja. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar, tel. 03/56-55-718). VIII. Rok za predložitev vlog: upoštevane bodo vse vloge, ki bodo na naslov Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, prispele najkasneje do 15. 5. 2006 do 9. ure. IX. Javno odpiranje vlog bo 15. 5. 2006 ob 12. uri v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi. X. Pogodbe o sofinanciranju: z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju športnih programov v letu 2006.