Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 430-10/2006 Ob-10779/06 , Stran 2977
1. Predmet razpisa je sofinanciranje prireditev v Občini Zagorje ob Savi, ki imajo promotivni pomen za občino, in sicer s področja športa, kulture, in drugih sorodnih področij in ki niso zajete v drugih razpisih Občine Zagorje ob Savi. Predmet razpisa je tudi sofinanciranje prireditev, ki bodo vključene v program prireditev ob občinskem prazniku. 2. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so organizirani v obliki društva, zavoda ali v drugi obliki pravne organiziranosti v skladu zakonodajo; – imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi; – da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi; – program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja; – prijavitelji lahko prijavijo samo projekte, ki bodo izvedeni v letu 2006; – da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa. 3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje prireditev v Občini Zagorje ob Savi za leto 2006, je predvidoma: – za prireditve ob občinskem prazniku 1,500.000 SIT, – za druge prireditve 500.000 SIT. 4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2006, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina prijave Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 6. Rok za oddajo prijav in način oddaje: rok za oddajo prijav je do ponedeljka, 15. 5. 2006. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis – Prireditve 2006. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. 7. Postopek obravnave vlog: odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. 8. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku 14 dni po preteku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v tajništvu občine, tel. 03/56-55-727.