Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 331-3/2006 Ob-10735/06 , Stran 2975
1. Proračunska sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žiri se dodeljujejo upravičencem v skladu s predpisi, ki urejajo področje dodeljevanja državnih pomoči, na podlagi sprejetega programa intervencij v kmetijsko proizvodnjo v Občini Žiri za obdobje 2004–2006. Višina proračunskih sredstev v letu 2006 znaša 6,000.000 SIT in so zajeta na proračunskih postavkah 04.1.1.1 – Državne pomoči za področje kmetijstva in 04.1.1.5 – Razvoj dopolnilnih dejavnosti, društva, izobraževanje na področju kmetijstva. Sredstva se dodelijo upravičencem v skladu s pravilnikom, in sicer v obliki subvencij za naslednje namene: – izobraževanje, – investicije v kmetijska gospodarstva, – raziskave in razvoj, – pomoč za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, – vzpodbujanje proizvodnje in trženja kmetijskih proizvodov, – razvoj dopolnilnih dejavnosti, – ukrepe v gozdarstvu. 2. Financiranje programov izobraževanja kmetov posameznikov in društev: Predviden obseg sredstev za ukrep je 600.000 SIT. 2.1. Za subvencijo lahko zaprosijo društva in izobraževalne organizacije, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, in sicer za izvedbo strokovnega dela s področja kmetijstva in podeželja. Sofinancirajo se izvedbe strokovnih prireditev, predavanja, promocije in izdaje strokovnih publikacij. Določila te točke veljajo tudi za čebelarsko društvo. 2.2. Upravičencem se krijejo stroški v višini do 100% stroškov strokovnega dela finančno ovrednotenega programa. 2.3. Vlogi je potrebno priložiti finančno ovrednoten letni program dela s potrdilom o registraciji društva, ter dokumentacijo o nastalih materialnih stroških za izvedbo posameznih programov. 3. Sofinanciranje investicij v kmetijska gospodarstva (investicije v gospodarske objekte, opremo in gradnje, oziroma adaptacije, ter investicije v izboljšavo kmetijskih zemljišč z agromelioracijami): Predviden obseg sredstev za ukrep je 2,400.000 SIT. 3.1. Sofinanciranje investicij v gospodarske objekte vključuje gradnje, adaptacije, kamor spadajo prenova ostrešij, obnova fasad, druge adaptacije in novogradnje hlevov, gradnjo gnojnih jam in gnojišč, ter nakup hladilnih naprav in ročnih gorskih kosilnic. 3.2. Upravičencem pripadajo sredstva v višini 2.000 SIT/m3 zgrajene jame za gnojnico in ali gnojišča, s tem da kapacitete zadoščajo minimalnim zahtevam nitratne direktive. Za ostale investicije, naštete pod točko 3.1., pa pripada vlagatelju največ do 30% vrednosti investicije. 3.3. Zahtevku je potrebno priložiti enotno gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko informacijo, ter skico objekta in fotokopijo računov za izvedena dela. Za nakup opreme pa je potrebno priložiti fotokopijo nabavljene opreme. 3.4. Upravičencem, ki izvajajo agrarne operacije pripadajo sredstva v višini do 75% materialnih stroškov investicije, vendar ne več kot skupno do 150.000 SIT/ha. Upravičenci lahko oddajo vloge do 1ha urejene površine. 3.5. Vlogi je potrebno priložiti kolavdacijski zapisnik, podpisan s strani kmetijske svetovalne službe, fotokopijo mapne kopije in fotokopijo računov za izvedena dela. 4. Raziskave in razvoj (sofinanciranje analiz zemlje, krme in pitne vode): Predviden obseg sredstev za ukrep je 265.000 SIT. 4.1. Za podporo lahko zaprosijo upravičenci, ki na podlagi opravljenih analiz rabijo gnojilni načrt oziroma krmni obrok. 4.2. Upravičencem se namenjajo sredstva do 70% upravičenih stroškov analiz zemlje in krme, oziroma pitne vode, vendar ne več kot 2 vzorca na kmetijo letno. 4.3. Vlogi je potrebno priložiti račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje, krme oziroma vode. 5. Pomoči za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo: Predviden obseg sredstev za ukrep je 1,500.000 SIT. 5.1. Za sofinanciranje uvedbe čredinske paše lahko zaprosijo vsi kmetovalci v občini Žiri, ki so na novo uredili najmanj 2 ha površin za pašo govedi in najmanj 1ha za pašo drobnice ali konj. Sredstva so namenjena upravičencem v višini do 35% stroškov izgradnje pašnika. 5.2. Zahtevku je potrebno predložiti kolavdacijski zapisnik, podpisan s strani Kmetijske svetovalne službe, izjavo vlagatelja,da bo pašnik uporabljal najmanj 5 let, kopijo katastrskega načrta, z vrisano lokacijo in fotokopijo računov za nabavljeni material. 5.3. Za sofinanciranje obnove travne ruše lahko zaprosijo vsi kmetovalci, ki so obnovili degradirano travno rušo v skladu s tehnološkimi navodili. Sredstva so namenjena upravičencem v višini do 35% materialnih stroškov. 5.4. Zahtevku je potrebno predložiti potrdilo Kmetijske svetovalne službe, da so izpolnjeni pogoji pravilnika, kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo in fotokopije računov za nabavljeni material. 5.5. Za ohranjanje staleža govedi lahko zaprosijo kmetovalci, ki so v tekočem proračunskem letu kupili teleta za nadaljnjo rejo in se ne ukvarjajo s proizvodnjo mleka. Za ohranjanje staleža krav pa lahko zaprosijo vse kmetije, za telice, ki so bile v letu 2005 prvič pripuščene, z namenom ohranjanja in povečevanja staleža govedi. Sredstva so namenjena upravičencem v višini do 35% materialnih stroškov. 5.6. Zahtevku je potrebno predložiti fotokopijo potnega lista, račun za nabavljene živali, fotokopijo obrazca B subvencij in v primerih, kjer gre le za ohranjanje staleža tudi fotokopijo klavnega zapisnika v letošnjem letu oddane živali, s katero se nova nadomešča. Za prvič pripuščene telice pa je potrebno priložiti tudi fotokopijo pripustnega lista. 6. Vzpodbujanje proizvodnje in trženja kvalitetnih kmetijskih proizvodov: Predviden obseg sredstev za ukrep je 616.000 SIT. 6.1. Za program konjereje, sofinanciranje pripustov se namenja do 60% evidentiranih stroškov. Vlogi je potrebno priložiti račun. 6.2. Za program prašičereje se namenja, sofinanciranje pripustov, se namenja do 60% evidentiranih stroškov. Vlogi je potrebno predložiti račun. 6.3. Za uvedbo ekološkega kmetovanja se namenja 100.000 SIT, oziroma do 50% za stroške kontrole, v letu uvajanja. Vlogi je potrebno priložiti račun. 6.4. Za sofinanciranje prevozov mleka iz oddaljenih kmetij do zbiralnice se namenja 1 SIT/l oddanega mleka. Vlogi pa je potrebno priložiti fotokopije mesečnih obračunov organizatorja odkupa. 7. Razvoj dopolnilnih dejavnosti: Predviden obseg sredstev za ukrep je 354.000 SIT. 7.1. Za sredstva lahko zaprosijo kmetje v Občini Žiri, ki uvajajo dopolnilno dejavnost na svoji kmetiji, v skladu z Uredbo o registriranju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Upravičencem se dodelijo nepovratna sredstva v višini do 55% za uvajanje turistične dejavnost na kmetiji in do 45% za uvajanje drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, vendar ne več kot 150.000 SIT letno. Sredstva se dodeljujejo ob registraciji dejavnosti. 7.2. Vlogi je potrebno predložiti dokazilo o registraciji dejavnosti, račune za nabavljeni material in opremo in mnenje Kmetijske svetovalne službe. 8. Sofinanciranje ukrepov v gozdarstvu: Predviden obseg sredstev za ukrep je 265.000 SIT. 8.1. Do sredstev so upravičeni vsi lastniki gozdov v Občini Žiri, ki v tekočem proračunskem letu urejajo gozdne vlake v skladu z Zakonom o gozdovih in v skladu s tehnološkimi navodili Zavoda za gozdove. Upravičencem pripadajo sredstva v višini do 35% evidentiranih materialnih stroškov. 8.2. Vlogi je potrebno priložiti kolavdacijski zapisnik, KE Žiri in račune za strojna dela. 9. Prosilci oddate popolne vloge za dodelitev sredstev na razpisnih obrazcih, v tajništvu Občine Žiri, Loška c. 1, v času uradnih ur. Razpisni obrazci so na voljo v tajništvu občine in na spletni strani www.ziri.si. Za informacije v zvezi z izvedbo razpisa se obračajte na Kmetijsko svetovalno službo, tel. 50-50-327. Vloge bo pregledala tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev za posamezen namen, zadnji dan za oddajo vloge pa je 31. 10. 2006. Subvencije bodo izplačane na osnovi sklepa župana, najkasneje do 31. 12. 2006.