Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 410-34/2006 Ob-10734/06 , Stran 2975
1. Proračunska sredstva Občine Žiri za sofinanciranje izvajanja letnih programov ter enkratnih projektov izvajalcev društvenih dejavnosti se dodeljujejo upravičencem v skladu s Pravilnikom za vrednotenje ter sofinanciranje društvenih dejavnosti v Občini Žiri (Ur. l. RS, št. 120/05). 2. Skupna višina proračunskih sredstev v letu 2006 znaša 5,650.000 SIT in so zajeta na naslednjih proračunskih postavkah: – 04.5.1.2 – Turistična društva, – 04.6.1.3 – Gospodarska združenja, – 08.3.1.01 – Sofinanciranje humanitarnih programov društev, – 08.3.1.02 – Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov društev, – 08.3.1.04 – Sofinanciranje programov invalidskih društev, – 08.3.1.05 – Sofinanciranje programov raznih stanovskih združenj in religioznih organizacij, – 08.3.1.06 – Sofinanciranje programov upokojenskih društev, – 08.3.1.07 – Sofinanciranje mladinskih, srednješolskih, študentskih programov, – 08.3.1.09 – Veteranske organizacije, – 08.3.1.11 – Sofinanciranje prireditev v kraju. 3. Sredstva se bodo dodelila upravičencem v okviru razpoložljivih sredstev v obliki dotacij za naslednje namene: – humanitarne dejavnosti (zbiranje sredstev in denarja za pomoč socialno šibkim posameznikom) – predviden obseg sredstev: 600.000 SIT, – socialni programi (vključevanje različnih marginalnih skupin) in zdravstveni programi (organizirana terapevtska vadba) – predviden obseg sredstev: 400.000 SIT, – mladinski, srednješolski, študentski programi – predviden obseg sredstev: 250.000 SIT, – programi za invalide in upokojenski programi – predviden obseg sredstev: 600.000 SIT, – organizacije vojnih veteranov– predviden obseg sredstev: 600.000 SIT, – programi turizma in prirejanje množičnih turističnih prireditev v kraju – predviden obseg sredstev: 2,500.000 SIT, – programi za promocijo varstva okolja, ekologije; religiozne organizacije; razna stanovska združenja – predviden obseg sredstev: 700.000 SIT. 4. Upravičenci do proračunskih sredstev po tem razpisu so izvajalci, organizirani v organizacijski obliki: društvo, klub, združenje, nevladna, neprofitna organizacija, oziroma drugi izvajalci socialnih, zdravstvenih, humanitarnih, mladinskih, turističnih dejavnosti, ter stanovska združenja, ki: – so registrirani za izvajanje dejavnosti, – imajo urejeno evidenco članstva, – imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov, – imajo sedež na območju Občine Žiri oziroma imajo včlanjene tudi člane občane Občine Žiri. 5. Na razpis za dodelitev sredstev se prijavite z razpisnim obrazcem, ki je na voljo v tajništvu Občine Žiri, Loška cesta 1, in na spletni strani www.ziri.si, dodatne informacije lahko dobite tudi na tel. 04/50-50-717. Prijave zbiramo do 31. maja 2006 na vložišču občine. 6. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom, ki bo izdan najkasneje do 30. 6. 2006. Vloge bo pregledala posebna komisija, ki jo imenuje župan Občine Žiri. Komisija lahko ob pregledu vlog, prispelih na razpis za sofinanciranje, izloči vloge za programe oziroma projekte, ki niso v interesu Občine Žiri.