Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 41403-3/2006 Ob-10731/06 , Stran 2973
1. Predmet javnega razpisa so sredstva v višini 500.000 SIT, ki se bodo dodelila za subvencioniranje realne obrestne mere za investicijske kredite v kvoti 15,000.000 SIT. 2. Upravičenci: upravičenci so fizične osebe s statusom kmeta in s stalnim prebivališčem na območju Občine Puconci. 3. Nameni: materialne in nematerialne investicije v kmetijstvu. 4. Upravičeni stroški: – stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov in zemljišča za opravljanje dejavnosti; – stroški nakupa in gradnje poslovnih prostorov in prostorov za proizvodnjo in kmetijsko dejavnost; – stroški nakupa opreme. 5. Osnovni pogoji: – subvencijo realne obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev; – investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Puconci vsaj 5 let po njenem zaključku; – investicije oziroma posojila odobrena od 1. 11. 2005 in v letošnjem letu. 6. Kreditni pogoji: – višina kredita: – do 55% upravičenih stroškov investicije; – najmanjši znesek kredita 1,000.000 SIT; – največji znesek kredita 3,000.000 SIT; – doba vračanja: do tri leta; – obrestna mera: nominalna obrestna mera; – subvencija obrestne mere: do 5% obrestne mere; – vračanje kredita: v skladu s kreditno pogodbo, ki jo sklene kreditojemalec z banko. 7. Potrebna dokumentacija: – kratek opis investicije z osnovnimi podatki o investiciji, vključujoč ekonomsko upravičenost investicije, oceno možnosti obstoja kmetijskega gospodarstva ter poklicne sposobnosti in zmožnosti upravičenca (izdela kmetijska svetovalna služba); – posestni list; – dokazilo o statusu kmeta; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih ter potrdilo o plačilu obveznosti do občine oziroma krajevne skupnosti, – odvisno od namena porabe: a) overjena kupoprodajna pogodba ali predpogodba za nakup kmetijskih zemljišč; b) veljaven predračun za gradbena dela oziroma nakup opreme; – v primeru, da gre za gradnjo, mora biti priložen ustrezen upravni akt: gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija; – mnenje kmetijske svetovalne službe; – izjava, da upravičenec za določen namen ni dobil državne pomoči, oziroma v kakšni višini je že dobil pomoč. 8. Koriščenje sredstev: krediti se odobrijo na podlagi pozitivne rešitve vloge s strani občine ter pozitivnega sklepa banke s katero sklene občina dogovor o poslovnem sodelovanju. Kreditojemalec prične koristiti sredstva na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi kreditne pogodbe z banko. 9. Rok in način vložitve vloge Rok za vložitev vlog je do izkoriščenosti sredstev oziroma najkasneje do 30. 10. 2006. Vloge se pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, oziroma vložijo neposredno v sprejemni pisarni Občine Puconci. Predložena vloga mora biti v zaprti ovojnici in označena z oznako »Javni razpis – Krediti v kmetijstvu«. 10. Obravnava vlog Komisija, ki jo imenuje župan opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev, ki so navedeni v razpisu. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev ter pozitivnega sklepa banke izda župan sklep o odobritvi. Neutemeljene vloge se zavrnejo, prepozno prispele pa zavržejo. Vlagatelje nepopolnih vlog se pozove, da dopolnijo vloge. Rok dopolnitve je 10 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo se zavržejo. Vse informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, ali na tel. 02/545-91-00. Kontaktni osebi sta Svetlana Luthar in Geza Sočič.