Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 41403-2/2006 Ob-10730/06 , Stran 2971
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev v obliki subvencij in plačil storitev za leto 2006 za ukrepe, ki so opredeljeni v Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Puconci. II. Upravičenci za dodelitev sredstev: upravičenci za dodelitev sredstev so fizične osebe – kmetje in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Puconci, ki se ukvarjajo s pridelavo in predelavo hrane, dopolnilno dejavnostjo na kmetiji ter s promocijo in izobraževanjem na področju razvoja kmetijstva in podeželja. III. Skupna vrednost razpisanih sredstev: skupna vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje kmetijskih ukrepov v letu 2006 znaša 31,000.000 SIT. IV. Subvencije za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja Višina razpisanih sredstev, nameni in pogoji za pridobitev pomoči. Prijave na razpis bodo ovrednotene na podlagi naslednjih meril, ki bodo upoštevana pri razdeljevanju proračunskih sredstev: 1. Živinoreja 1.1. Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji Skupni predvideni znesek za ukrep: 5,900.000 SIT. Višina pomoči: – 50% (brez DDV) upravičenih stroškov osemenjevanja govejih plemenic, plemenskih svinj ali kobil. Pogoji za pridobitev pomoči: – račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije, ki opravlja storitev osemenjevanja živine v kmečki reji. V imenu upravičenca lahko uveljavlja subvencijo pooblaščena organizacija, ki predloži seznam upravičencev, s katerega je razvidna višina stroškov ukrepa in subvencionirani del za posameznega upravičenca. Med pooblaščeno organizacijo in Občino Puconci se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju. 1.2. Nakup mlekovodov, molzišč, hladilne tehnike ter pripadajoče opreme Skupni predvideni znesek za ukrep: 1,500.000 SIT. Višina ukrepa: – Subvencija znaša 20% (brez DDV) upravičenih stroškov, vendar največ do višine 400.000 SIT. Pogoji za pridobitev pomoči: – račun za izvedeno storitev in materiala pooblaščene organizacije – servisa molznih strojev (iz računa mora biti razvidna vrsta opravljene storitve). 1.3. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel Skupni predvideni znesek za ukrep: 1,000.000 SIT. Višina pomoči: – Subvencija znaša do 70% (brez DDV) za zdravljenje čebeljih družin. Pogoji za pridobitev pomoči: Upravičenci do subvencij so čebelarska društva, ki predložijo naslednjo dokumentacijo: – poročilo o izvedenih ukrepih, – račun za zdravila, ki se nanašajo na zdravstveno zaščito čebel, – seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel. 2. Rastlinska pridelava 2.1. Izboljšanje kolobarja – rodovitnosti tal z vključevanjem ugodilk in strniščnih poljščin v kolobar Skupni predvideni znesek za ukrep: 1,500.000 SIT. Višina pomoči: – 30% (brez DDV) stroškov nabave materiala. Pogoji za pridobitev pomoči: – račun pooblaščene organizacije iz katerega je razvidna vrsta materiala. V imenu upravičenca lahko uveljavlja subvencijo pooblaščena organizacija, ki predloži seznam upravičencev, s katerega je razvidna višina stroškov ukrepa in subvencionirani del za posameznega upravičenca. Med pooblaščeno organizacijo in Občino Puconci se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju. 2.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic in pršilnikov ter sofinanciranje analiz zemlje in krme Skupni predvideni znesek za ukrep: 2,500.000 SIT. Višina pomoči: – 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov (brez DDV), – 50% upravičenih stroškov za analizo zemlje in krme (brez DDV). Pogoji za pridobitev pomoči Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije s seznamom in podpisi uporabnikov storitev: testiranja škropilnic, pršilnikov, – račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje in krme. V imenu upravičenca lahko uveljavlja subvencijo pooblaščena organizacija, ki predloži seznam upravičencev, s katerega je razvidna višina stroškov ukrepa in subvencionirani del za posameznega upravičenca. Med pooblaščeno organizacijo in Občino Puconci se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju. 3. Ureditev kmetijskih zemljišč 3.1. Manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo posega v prostor – male agromelioracije Skupni predvideni znesek za ukrep: 3,000.000 SIT. Sredstva so namenjena upravičencem oziroma kmetijam, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in imajo kmetijske površine na območju občine za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo posega v prostor, kot so: ureditev pašnikov do končne postavitve električne ograje, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja, drenažiranje kmetijskih zemljišč ter druga manjša zemeljska dela z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč. Višina pomoči: – sofinancira se do 40% vrednosti izvedenih del za krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, odstranjevanje kamenja in drenažiranje kmetijskih zemljišč, vendar največ do 150.000 SIT/vlogo, – sofinancirajo se upravičeni stroški za postavitev pašnika na novo do 40.000 SIT/ha za nakup in postavitev električnega pastirja ali mreže. Pogoji za pridobitev pomoči: Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – kopijo katastrskega načrta, – program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba, – račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme, – ustrezno upravno dovoljenje oziroma soglasje ali lokacijska informacija, v kolikor je potrebna v skladu z veljavno zakonodajo, – zemljiškoknjižni izpisek iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, – zakupno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep, – potrdilo kmetijsko svetovalne službe o strokovno opravljenih storitev ter dokončanju investicije. 3.2. Izboljšanje strukture in teksture tal ter zmanjšanje kislosti tal Skupni predvideni znesek za ukrep: 2,500.000 SIT. Višina pomoči: – Apnenec 5 SIT/kg. Pogoji za pridobitev pomoči: – račun o nakupu in dovozu materiala s katerega je razvidno vrsta in količina materiala. V imenu upravičenca lahko uveljavlja subvencijo pooblaščena organizacija, ki predloži seznam upravičencev, s katerega je razvidna višina stroškov ukrepa in subvencionirani del za posameznega upravičenca. Med pooblaščeno organizacijo in Občino Puconci se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju. 4. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu Skupni predvideni znesek za ukrep: 10,500.000 SIT. Namen ukrepa je sofinanciranje zavarovalnih premij pri intenzivni proizvodnji poljščin, vrtnin, vinogradov in sadovnjakov. Višina pomoči: – 40% upravičenih stroškov zavarovalne premije. Pogoji za pridobitev pomoči: – v imenu upravičenca uveljavlja subvencijo zavarovalnica, s katero ima upravičenec sklenjeno zavarovanje za zavarovanje posevkov in plodov. Med zavarovalnico in Občino Puconci se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju. Subvencija se uveljavlja na podlagi zahtevka in dokazila o sklenjenem zavarovanju oziroma predloženega seznama upravičencev, s katerega je razvidna premija in subvencionirani del za posameznega upravičenca. 5. Izobraževanje in društvene dejavnosti 5.1. Programi izobraževanja kmetov Skupni predvideni znesek za ukrep: 250.000 SIT. Namen ukrepa Pri programih izobraževanja kmetov se za kmete – nosilce kmetijske dejavnosti sofinancirajo programi izobraževanja kmetijske svetovalne službe in programi ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja. Višina pomoči: – pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov se krijejo upravičeni stroški izobraževanja 17,5%, – kmetom (udeležencem izobraževanja) se krijejo upravičeni stroški izobraževanja v višini 17,5%. Pogoji za pridobitev pomoči: – za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednotenim programom izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanj oziroma usposabljanj, če se izvajalec za njo odloči) in seznam udeležencev izobraževanja, – za udeležence izobraževanja (kmete): račun oziroma dokazilo o izvedeni storitvi (programu izobraževanja). V imenu upravičenca lahko uveljavlja subvencijo pooblaščena organizacija, ki predloži seznam upravičencev, s katerega je razvidna višina stroškov ukrepa in subvencionirani del za posameznega upravičenca. Med pooblaščeno organizacijo in Občino Puconci se sklene pogodba o poslovnem sodelovanju. 5.2. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev Skupni predvideni znesek za ukrep: 1,500.000 SIT. Namen ukrepa Sofinancirajo se programi oziroma izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva s sedežem v občini in aktivnosti društev, ki delujejo na področju kmetijstva v občini (ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo) za izvedbo strokovnega dela – strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije…) in izdajo strokovnih publikacij. Višina pomoči: – do 30% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa. Pogoji za pridobitev pomoči: Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – finančno ovrednoten letni program dela, – finančno poročilo o delu društva v preteklem letu, potrjeno s strani nadzornega odbora, – potrdilo o registraciji društva (če je društvo ustanovljeno na novo). 6. Naložbe na kmetije 6.1. Podpora nakupu specialne vrtnarske mehanizacije, steklenjakov, plastenjakov Skupni predvideni znesek za ukrep: 600.000 SIT. Višina pomoči: – višina podpore za nakup specialne vrtnarske mehanizacije, steklenjakov in plastenjakov znaša do 20% od nabavne cene (brez DDV), vendar največ 150.000 SIT/vlogo. Pogoji: – račun pooblaščene organizacije o nakupu mehanizacije ali opreme. 6.2. Sofinanciranje nakupa licenciranih bikov Skupni predvideni znesek za ukrep: 250.000 SIT. Višina sofinanciranja: – do 20% upravičenih stroškov nabave (brez DDV). Pogoji za pridobitev pomoči: – račun o nakupu licenciranega bika. V. Rok in način vložitve vloge Za pridobitev finančnih sredstev za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Puconci v letu 2006 vlagatelji oddajo ustrezno vlogo, ki jo dobijo na sedežu uprave Občine Puconci. K vlogi, s katero se prijavijo na razpis, morajo priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu. Vloge za ukrepe, navedenih v točki 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.2., 5.1., 6.1. in 6.2. se bodo zbirale po obdobjih oziroma do porabe sredstev: – Rok za vložitev vlog s priloženimi dokazili oziroma računi, ki niso bili uveljavljeni v lanskem letu je do 31. maja 2006. Priznavajo se računi, izstavljeni do 10. 12. 2005. – Rok za vložitev vlog s priloženimi dokazili oziroma računi, ki so bili izstavljeni v obdobju od 11. 12. 2005 do 30. 6. 2006 je do 31. julija 2006. – Rok za vložitev vlog s priloženimi dokazili oziroma računi, ki so bili izstavljeni v obdobju od 1. 7. 2006 do 29. 12. 2006 pa je do 29. decembra 2006 do 11. ure. Vloge z dokazili za ukrepe, navedenih v točki 1.3., 3.1., 4. in 5.2. morajo biti oddane najkasneje do 1. decembra 2006 oziroma do porabe sredstev na posameznih postavkah. V primeru neporabljenih sredstev za posamezen ukrep župan s sklepom prerazporedi sredstva za drugi ukrep iz tega razpisa. Vloge se lahko vložijo neposredno na sedežu uprave Občine Puconci v času uradnih ur oziroma pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci. VI. Obravnava vlog Zbrane vloge obdela strokovna komisija, ki jo imenuje župan občine. Vloge bo komisija obravnavala predvidoma enkrat mesečno, in sicer prejete do datuma obravnave. Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, jih oceni na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu občine. Na podlagi predloga komisije izda župan sklepe o izboru prejemnikov sredstev. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev. Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne dopolni v roku se zavrže, neustrezno dopolnjene vloge pa zavrne. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino Puconci v roku 8 dni od prejema sklepa. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občini Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci ali na tel. 02/545-91-02, pri Svetlani Luthar.