Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 59/06 Ob-10682/06 , Stran 2969
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov neprofitno usmerjenih programov za krepitev zdravja, ki se bodo izvajali na območju občine in za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju. 2. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki: – opravljajo zdravstveno ali socialno varstveno dejavnost in imajo registracijo za izvajanje te dejavnosti, – imajo sedež ali podružnico v Občini Miklavž na Dravskem polju, – v primeru, da imajo sedež izven Občine Miklavž na Dravskem polju, morajo izvajati programe v Občini Miklavž na Dravskem polju, – izvajajo programe za prebivalce Občine Miklavž na Dravskem polju, – imajo zagotovljene ostale pogoje za realizacijo programov. 3. Pogoji sofinanciranja Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi glede na vsebino prijavljenih programov, učinkov programov in števila udeležencev programov. Občina bo prednostno sofinancirala: – programe organizacij in društev s sedežem v Občini Miklavž na Dravskem polju, – programe organizacij in društev z večletnim delovanjem, – programe, ki so usmerjeni v krepitev zdravja predšolskih in šolskih otrok, – programe za krepitev zdravja prebivalcev, vezanih na spremembo življenjskega sloga, prehrane in fizično aktivnost, – uveljavljanje varnega materinstva. 4. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, najkasneje do 3. 5. 2006. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure oddana v prostorih občine. 5. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati: – izpolnjen obrazec vloga – zdravstvo, – odločbo o registraciji in osebno ime zastopnika, – program – namen, cilje in vsebino, – predvidena potrebna finančna sredstva – stroške, rok način in kraj izvajanja programa za leto 2006, – reference in priporočila, – poročilo o opravljenem delu – izvedbi programa v preteklem letu, – fotokopijo zaključnega računa za preteklo leto, potrjeno s strani DURS oziroma zaključni račun za preteklo leto. oziroma odločbo davka iz dejavnosti za zasebnike, – za društva – organizacije, ki niso registrirane v Občini Miklavž je potrebno obvezno navesti število članov ali/in uporabnikov iz Občine Miklavž. 6. Informiranje kandidatov Vse informacije, zahtevane obrazce dobite na občini v času uradnih ur (ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, sreda od 14. do 16. ure), torek in četrtek od 12. do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-23 ali 629-68-20. Z izbranimi izvajalci programa, ki bodo predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev v 15 dneh po izbiri.