Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 59/06 Ob-10678/06 , Stran 2968
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih kulturnih programov na področjih: – literatura in sodobna teoretična misel, – likovna umetnost, arhitektura in oblikovanje, – glasba in ples, – gledališče, – arhivska in muzejska dejavnost, – alternativna kultura, – ljubiteljska dejavnost. 2. Pogoji za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo društva (tudi sekcije društev) registrirana za izvajanje programov na področju kulture, zavodi, gospodarske družbe in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so splošno koristne in neprofitne, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 3. Pogoji sofinanciranja: – Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi po Pravilniku za vrednotenje kulturnih programov v občini Miklavž na Dravskem polju. – Kulturna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju kulturnega programa. 4. Roki in način prijave Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Miklavž na Dravskem polju, Občinska uprava, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, najkasneje do 3. 5. 2006. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 15. ure oddana v prostorih občine. 5. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati: – izpolnjen obrazec Prijavo na razpis; – preglednico izvedenega programa (B-1); – poročilo o izvedbi programa društva (B-2) za vsak izveden samostojni program, – program društva za leto 2006; – finančno poročilo za leto 2005; – kopijo potrjenega (s strani DURS) zaključnega računa za leto 2005. 6. Informiranje kandidatov Vse informacije, zahtevane obrazce in Pravilnik dobite na občini v času uradnih ur (ponedeljek, sredo in petek od 8. do 12. ure, sreda od 14. do 16. ure), torek in četrtek od 12. do 15. ure osebno ali na tel. 629-68-23 ali 629-68-20. Z izbranimi izvajalci letnega programa kulture, ki so predložili vse zahtevane podatke, bodo podpisane pogodbe o dodeljeni višini sredstev v 15 dneh po izbiri.