Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Ob-10595/06 , Stran 2967
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je izbira stavb na območju Mestne občine Ljubljana, pri katerih bo Mestna občina Ljubljana sofinancirala celovito obnovo uličnih pročelij in streh (v nadaljevanju: stavbnih lupin), in sicer v letu 2007 ter naslednjih letih. 2. Sredstva in višina sofinanciranja: a) Sredstva za izvajanje programa “Ljubljana – moje mesto” so določena v vsakoletnem proračunu Mestne občine Ljubljana. V letu 2007 bo za obnovo stavb, izbranih s tem razpisom, namenjenih predvidoma 80,000.000 SIT in v tem obsegu bodo izbrane stavbe razvrščene glede na doseženo število točk na prvo in na drugo prednostno listo. Obnova stavb s prve prednostne liste je predvidena v letu 2007, z druge pa v letu 2008 ali kasneje, vendar le v obsegu, z letnimi proračuni zagotovljenih proračunskih sredstev za sofinanciranje obnove stavbnih lupin. b) Obnova stavbnih lupin se sofinancira v ustreznem deležu od vrednosti pogodbenih del, in sicer: – v višini 25% za stavbe, ki bodo vključene v program po merilih iz točke 5. kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga); – v višini 33% za stavbe na območjih, ki so bila razglašena za kulturni spomenik (naselbinski – npr.: staro mestno jedro ali drugi, razen arheološki, ter stavbe, ki jih je Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, uradno predlagal za razglasitev za kulturni spomenik – arhitekturni ali drugi, razen arheološki); – v višini 50% za stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega). c) Pri zahtevnejših investicijah bo lahko delež sofinanciranja glede na v proračunu razpoložljiva sredstva lahko določen tudi drugače. d) Lastniki stavb lahko pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, za pokritje lastnih deležev pri obnovi stavbnih lupin zaprosijo tudi za posojilo. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: a) Na razpis se lahko prijavijo le fizične osebe, in sicer le za celovito hkratno obnovo stavbnih uličnih pročelij in streh. b) Stavba ali območje, v katerem stoji stavba, morata biti pomembna z vidika kulturne dediščine (kulturnovarstveni status stavbe oziroma območja določi Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana, z navedbo dokumenta, s katerim je stavba oziroma območje razglašeno ali evidentirano kot kulturni spomenik oziroma kulturna dediščina). c) Lastniki morajo imeti zagotovljena sredstva za pokritje svojih deležev obnovitvenih del stavbne lupine, kar bodo morali izkazati pred sklenitvijo gradbene pogodbe z odprtjem akreditivov v korist izvajalca del v višini svojih deležev ali z drugačnim zavarovanjem plačil svojih deležev; d) Lastniki morajo imeti poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Ljubljana. 4. Vsebina prijave: a) Navedba lokacije s priloženo fotografijo ali disketo z digitalnim fotografskim posnetkom stavbe, b) strokovno izdelan popis potrebnih del z oceno vrednosti ali s predračunom predvidenih del obnove stavbne lupine; c) dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe in katastrski načrt za lokacijo stavbe (mapna kopija); d) pisni dogovor, ki ga morajo podpisati vsi lastniki, o lastniških deležih na objektu, na podlagi katerih se bodo določili pogodbeni deleži v gradbeni pogodbi ter obračunala vsa obnovitvena dela; e) izjave vseh lastnikov stavbe: – da bodo zagotovili preostalih 75%, 67% oziroma 50% sredstev, potrebnih za obnovo stavbne lupine; – da soglašajo, da bo izvajalec del izbran skladno z določili Zakona o javnih naročilih – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 36/04); – da soglašajo, da se bo stavba obnavljala po kulturno varstvenih pogojih in skladno s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote Ljubljana; f) dokazilo o vplačilu 25.000 SIT na transakcijski račun Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave, Mestni trg 1, št.: 01261-0100000114, sklic: 201009, »LMM – razpis za obnovo stavbnih lupin«. Navedeni znesek se plača kot zavarovanje za resnost prijave in bo v primeru, da stavba na tem javnem razpisu ne bo izbrana, vrnjen plačniku v roku 30 dni po poteku razpisa. Prosilci morajo v vlogi navesti ime imetnika in številko transakcijskega računa, kamor naj se sredstva vrnejo. Če bo stavba na tem razpisu izbrana, bo znesek vrnjen po zaključku obnovitvenih del. V primeru, da bodo lastniki od izvedbe odstopili, sredstva zavarovanja ne bodo vrnjena. Ob vložitvi prijave so prosilci dolžni plačati upravno takso po Tarifni št. 1 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 114/05) v višini 50 točk kar znaša 850 SIT. Upravno takso plačajo v upravnih kolkih, ki jih pripnejo na prijavo. 5. Merila za izbor Prijave bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki bo stavbe vrednotila (točkovala) na naslednji način: a) pomen stavbe z vidika spomeniško arhitekturne vrednosti: – stavba, ki ima status kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega), 4 točke, – stavba, ki je predlagana za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi), 3 točke, – stavba, ki je kulturna dediščina (arhitekturna ali druga); 2 točki; b) pomen stavbe glede na njeno lego oziroma območje: – območje kulturnega spomenika (naselbinskega ali drugega, razen arheološkega), 3 točke, – območje, ki je kulturni spomenik (naselbinski ali drugi, razen arheološki), 2 točki, – območje, ki je kulturna dediščina (naselbinska ali druga, razen arheološka), 1 točka; c) lega stavbe v predelu, ki je že delno urejen (zaključevanje že delno urejenih mestnih ambientov): – lega blizu že obnovljenih stavb, ki so oddaljene manj kot 30 m ali ob na novo urejenih ureditvah javnih površin, 2 točki, – lega blizu že obnovljenih stavb, ki so oddaljene manj kot 60 m, 1 točka; d) pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši pomen za mesto): – če so v stavbi dejavnosti s področja kulture, izobraževanja, raziskav, šolstva, vzgoje, zdravstva ter humanitarnih, nevladnih organizacij ipd., 0–3 točke; e) dotrajanost stavbe: – močno odpadanje ometov in zamakanje strehe, 3 točke, – delno odpadanje ometa na posameznih mestih, 2 točki, – poškodbe na ometih ali njihova močna onesnaženost, 1 točka; f) glede na investicijsko zahtevnost obnovitvenih del (z razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti čim več stavb): – do 10,000.000 SIT, 2 točki, od 10,000.000 do 25,000.000 SIT, 1 točka, – nad 25,000.000 SIT, 0 točk. Večje število točk pomeni višjo uvrstitev na prednostni vrstni red, ki se bo delil na prvo in drugo prednostno listo. Kraj in rok za oddajo prijav Pisne prijave je potrebno predložiti na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem, Poljanska 28, Ljubljana, do vključno 31. 5. 2006 do 12. ure. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom “Ne odpiraj – prijava – javni razpis LMM ”. Upoštevane bodo le popolne prijave z vsemi zahtevanimi podatki, dokumenti, izjavami in dokazilom o plačilu zavarovanja za resnost prijave. Javno odpiranje ponudb bo dne 31. 5. 2006 ob 13. uri v prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelka za urbanizem, Ljubljana, Poljanska 28, v sejni sobi v pritličju. 6. Dodatna pojasnila Dodatna pojasnila lahko dobite na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem, Poljanska 28, Ljubljana, tel. 01/306-15-52 oziroma po elektronski pošti na naslov: urbanizem@ljubljana.si ter pri podjetju Imovina d.o.o., Gosposvetska 10, Ljubljana, tel. 01/230-11-41, vsak ponedeljek in sredo od 10. do 12. ure. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.