Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Št. 478-0051/2006-43/06 Ob-10514/06 , Stran 2966
I. Predmet prodaje so: 1. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1883 v izmeri 578 m2, vpisana v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 31.149 SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV). 2. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1885 v izmeri 563 m2, vpisana v vložni številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 31.149 SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV). 3. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 104/1, gozd v izmeri 9779 m2, vpisanega v vložni številki 579, k.o. Drulovka, in sicer zemljišča v približni izmeri 126 m2, za izklicno ceno 17.489 SIT/m2 zemljišča (brez vključenega DDV). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 104/1, gozd v izmeri 9779 m2, vpisanem v vložni številki 579, k.o. Drulovka, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 4. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 104/29, gozd v izmeri 333 m2, vpisane v vložni številki 788, k.o. Drulovka, za izklicno ceno 17.489 SIT/m2 zemljišča (brez vključenega DDV). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 104/29, gozd v izmeri 333 m2, vpisane v vložni številki 788, k.o. Drulovka, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 5. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 565/8, gozd v izmeri 152 m2, vpisano v vložni številki 468, k.o. Breg ob Savi, za izklicno ceno 17.489 SIT/m2 zemljišča (brez vključenega DDV). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na zemljišču parcelna številka 565/8, gozd v izmeri 152 m2, vpisanem v vložni številki 468, k.o. Breg ob Savi, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 6. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 74/1, gozd v izmeri 58252 m2, vpisanega v vložni številki 788, k.o. Drulovka, in sicer zemljišča v približni izmeri 161 m2, za izklicno ceno 17.489 SIT/m2 zemljišča (brez vključenega DDV). Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano vrednost in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na delu zemljišča parcelna številka 74/1, gozd v izmeri 58252 m2, vpisane v vložni številki 788, k.o. Drulovka, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. 7. Nepremičnina – stanovanje št. 4, v skupni izmeri 45,80 m2, v mansardi večstanovanjske hiše na naslovu Tomšičeva ulica 21, Kranj, stoječe na zemljišču parcelna številka 141, stavbišče, v izmeri 111 m2, vpisanem pri vložni številki 705, k.o. Kranj, za izklicno ceno 13,452,047 SIT. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in stroške iz pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem. 8. Nepremičnina – stanovanje št. 14, v skupni izmeri 30,67 m2, v II. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Gubčeva ulica 4, Kranj, ki stoji na zemljišču parcelna številka 146/2, k.o. Huje, za izklicno ceno 8,066.775 SIT. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in stroške iz pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem. 9. Nepremičnina – stanovanje št. 19, v skupni izmeri 96,45 m2, v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kidričeva 11, Kranj, stoječe na zemljišču parcelna številka 888/2, v izmeri 252 m2, vpisane pri vložni številki 1193, k.o. Kranj, za izklicno ceno 15,017.853 SIT. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek na promet nepremičnin in stroške iz pogodbe nosi kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem. II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v torek, 9. 5. 2006, ob 11. uri v sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji, skladno z veljavno zakonodajo: – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom, – pravne in fizične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka, 8. 5. 2006 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente: – pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a, – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi najkasneje do 5. 5. 2006 na Oddelku za finance Mestne občine Kranj), – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe, – potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060006 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako točke, pod katero se nahaja nepremičnina, za katero se plačuje varščina, – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa. IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Mestna občina Kranj zadrži njegovo kavcijo. V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj v roku določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. VI. Davek na dodano vrednost, stroške cenitve nepremičnine, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec. VII. Pravila dražbe: 1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, 2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo, 4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik zneska 1.000 SIT, 5. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena nad 10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkratnik zneska 100.000 SIT, 6. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena od 1,000.000 SIT do 10,000.000 SIT lahko dvigajo za večkratnik zneska 50.000 SIT, 7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba, 8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj. VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do petka, 5. 5. 2006 do 12. ure. XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve. XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje posamičen program upravljanja, sklep sveta Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe, lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve v času uradnih ur.