Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2006 z dne 14. 4. 2006

Kazalo

Ob-10932/06 , Stran 2956
1. Predmet razpisa Razpis se objavlja za opravljanje pripravništva na pripravniškem mestu, na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali za opravljanje volonterskega pripravništva. 1.1. 90 pripravniških mest z možnostjo sklenitve delovnega razmerja za čas pripravništva. 1.2. 200 pripravniških mest z možnostjo opravljanja volonterskega pripravništva. 2. Pogoji prijave Na razpis se lahko prijavijo kandidati/-ke, ki izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 98/05) in s 4. členom Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 23/06) določene pogoje za strokovnega/-no delavca/-ko v šoli ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. Pod točko 1.2. v razpisu, lahko kandidirajo tudi kandidati/-ke, ki izpolnjujejo z navedenim zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovnega/-no delavca/-ko v šoli ter imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja. 3. Kriteriji izbire 3.1. Če bo pod točko 1.1. prijavljenih kandidatov/-k več, kot je razpisanih pripravniških mest, bodo pri izbiri imeli/-e prednost kandidati/-ke, ki bodo na temelju kriterijev izbire zbrali/-e večje število točk, upoštevani pa bodo naslednji kriteriji izbire: 3.1.1. Študijski uspeh Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu fakultete oziroma visoke šole o opravljenih izpitih. 3.1.2. Prijava na pripravniško mesto na šolah, ki sodelujejo v projektu Partnerstvo fakultet in šol – 5 točk Seznam partnerskih šol ter relevantnih pripravniških mest je objavljen na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport in je priloga razpisa. 3.2.2. Za diplomante/-ke naslednjih študijskih programov – 3 točke: – matematike, – fizike, – tehnične vzgoje, – gospodinjstva, – angleškega jezika, – glasbene pedagogike, – bibliotekarstva, – defektologije (izključno za pripravniška mesta učitelja ali vzgojitelja otrok s posebnimi potrebami), – socialne pedagogike (izključno za pripravniška mesta učitelja ali vzgojitelja otrok s posebnimi potrebami). 3.2.3. Pedagoška študijska smer ali opravljen študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, oziroma študijski program pod točko 3.2.2., za katerega pedagoški študijski program ne obstaja – 2 točki 3.2.4. Ponovna prijava – kandidati/-ke, ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo že kandidirali/-le na prejšnjih razpisih pripravniških mest in bili/-e zavrnjeni/-e – 1 točka 3.3. Če bo pod točko 1.2. prijavljenih kandidatov/-k več, kot je razpisanih pripravniških mest, bodo pri izbiri imeli/-e prednost kandidati/-ke, ki bodo na temelju kriterijev izbire zbrali/-e večje število točk, upoštevani pa bodo naslednji kriteriji izbire: 3.3.1. Študijski uspeh Kriterij študijskega uspeha temelji na izračunu povprečne ocene vseh opravljenih izpitov (ne pa tudi diplomskih izpitov, diplome, vaj, seminarskih nalog, hospitacij, praktikumov in podobnega) v študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu fakultete oziroma visoke šole o opravljenih izpitih. 3.3.2. Pedagoška študijska smer ali opravljen študijski program pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja – 2 točki 3.3.3. Ponovna prijava – kandidati/-ke, ki so vsaj enkrat z ustrezno prijavo že kandidirali/-le na prejšnjih razpisih pripravniških mest in bili/-e zavrnjeni/-e – 2 točki 4. Ocenjena vrednost razpoložljivih sredstev Ocenjen strošek pripravnika/-ce s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za Ministrstvo za šolstvo in šport za obdobje 10 mesecev je 3,000.000 SIT, strošek volonterskega pripravnika/-ce za obdobje 10 mesecev pa 150.000 SIT. Ocenjena skupna vrednost razporejenih pripravnikov je 300,000.000 SIT. 5. Obveznosti ministrstva, ki izhajajo iz tega razpisa, bodo izplačane iz sredstev proračuna RS za leti 2006 in 2007 in so zagotovljena na proračunskih postavkah PP 6672 – Dejavnost osnovnega šolstva, PP 6674 – Dejavnost zavodov za usposabljanje, 6676 – Dejavnost srednjega šolstva in – 6673 – Dejavnost dijaških domov, kontu 4133: Tekoči transferi v javne zavode. 6. Postopek prijave Kandidati/-ke za pripravništvo se prijavijo na obrazcu »Prijavnica na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah«. Obrazec DZS 1,243 je mogoče dobiti v papirnicah in knjigarnah, na voljo pa je tudi na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in šport. Na prijavnici mora pod točko II. »Podatki o pripravniškem mestu« biti izjava vzgojno-izobraževalnega zavoda obvezno potrjena z žigom in podpisom ravnatelja/-ice vzgojno-izobraževalnega zavoda, v katerem kandidat/-ka želi opravljati pripravništvo. 6.1 Kandidati/-ke k prijavi priložijo: – dokazilo o izobrazbi, – potrdilo fakultete oziroma visoke šole o opravljenih izpitih, – pisno izjavo kandidata/-ke, da išče prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma fotokopijo delovne knjižice, če imajo kandidati manj kot šest mesecev delovne dobe na področju vzgoje in izobraževanja in kandidirajo na pripravniško mesto pod točko 1.2. 7. Rok za oddajo prijav je do vključno 31. maja 2006, z začetkom dela 1. septembra 2006. Prijave na predpisanem obrazcu s predpisanimi prilogami sprejema Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Prijave morajo biti poslane priporočeno po pošti, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – vloga za razpis pripravniških mest v šolah« ter z imenom, priimkom in polnim naslovom pošiljatelja. Prijava se šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po pošti na zadnji dan roka za oddajo prijav, tj. 31. maja 2006. 8. Odpiranje vlog bo potekalo 5. junija 2006 v prostorih ministrstva. Vloge bo odpirala razpisna komisija. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Kandidata/-ko, katerega vloga bo nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. Nepopolno vlogo, ki jo kandidat/-ka ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže. 9. O izbiri in razporeditvi bodo kandidati/-ke obveščeni najkasneje v roku 60 dni od določenega roka prijave. 10. Preveritev utemeljenosti sklepa Kandidat/-ka, ki meni, da izpolnjuje pogoje in kriterije izbire iz javnega razpisa in mu pripravništvo ni bilo odobreno, lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri vloži pritožbo, in sicer na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti kriteriji izbire za izbiro in razporeditev kandidatov/-k. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb izbranih in razporejenih kandidatov/-k z vzgojno-izobraževalnimi zavodi. 11. Razpisno dokumentacijo, ki obsega razpis in obrazec za prijavo na razpis, kandidati/-ke dobijo na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport ali osebno v poslovnem času v Službi za razvoj kadrov v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana. Kontaktna oseba: Meta Brank, tel. 01/478-42-21. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!