Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006

Kazalo

134. Uredba o ratifikaciji Protokola med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in ministrom za notranje zadeve in administracijo Republike Poljske o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vračanju in prevzemu oseb, ki nimajo dovoljenja za bivanje, stran 1737.

Na podlagi tretje in sedme alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE
REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTROM ZA NOTRANJE ZADEVE
IN ADMINISTRACIJO REPUBLIKE POLJSKE O IZVAJANJU SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE POLJSKE O VRAČANJU
IN PREVZEMU OSEB, KI NIMAJO DOVOLJENJA ZA BIVANJE
1. člen
Ratificira se Protokol med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in ministrom za notranje zadeve in administracijo Republike Poljske o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vračanju in prevzemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, podpisan 27. aprila 2006 v Luksemburgu.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in poljskem jeziku glasi:
P R O T O K O L
med Ministrstvom za notranje zadeve
Republike Slovenije in ministrom za notranje zadeve in administracijo Republike Poljske o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vračanju in prevzemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije in minister za notranje zadeve in administracijo Republike Poljske, v nadaljevanju »pogodbeni strani«, sta se v skladu s 7. členom Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o vračanju in prevzemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, sestavljenega v Ljubljani 28. avgusta 1996, v nadaljevanju »sporazum«,
 
sporazumela, kot sledi:
1. člen
1. Organa, pristojna za izvajanje določb sporazuma v zadevah, povezanih z vlaganjem prošenj za prevzem, vračanje in tranzitni prevoz oseb ter odločanjem o njih, sta:
 
– v Republiki Sloveniji:
Ministrstvo za notranje zadeve
Generalna policijska uprava
Uprava uniformirane policije
Sektor za državno mejo in tujce
Naslov:
Ljubljana, Štefanova ul. 2
SI-1501 Ljubljana
tel.: +386 1 472 43 22
faks: +386 1 251 7450
 
– v Republiki Poljski:
Glavni poveljnik Mejne straže
Naslov:
02-514 Varšava
Al. Niepodległości 100
tel.: +48 22 54 29 203 ali
+48 22 54 29 313 (po 16. uri dežurna služba)
faks: +48 22 54 29 205
2. Pogodbeni strani se medsebojno obveščata o spremembah glede pristojnosti, nazivov, naslovov in sredstev za medsebojno komuniciranje organov, pristojnih za izvajanje določb sporazuma.
2. člen
1. Vračanje in prevzem oseb potekata na podlagi prošnje za prevzem osebe, katere vzorec je priloga 1 tega protokola.
2. V utemeljenih primerih je treba v prošnji za prevzem osebe navesti, ali je treba sprejeti posebne varnostne ukrepe, zagotoviti pomoč ali drugo obliko oskrbe, pa tudi, če je to nujno, podatke o članih spremstva.
3. člen
1. Izročanje in prevzem oseb potekata na naslednjih mejnih prehodih:
– v Republiki Sloveniji:
na mednarodnem letališču Ljubljana Brnik,
– v Republiki Poljski:
na mednarodnem letališču Varšava Okęcie.
2. Pri izročanju in prevzemu oseb na cestnih ali železniških mejnih prehodih se o času in kraju izročitve dogovorita v vsakem posamičnem primeru organa, navedena v 1. členu tega protokola.
3. Izročitev in prevzem oseb se evidentira z zapisnikom o izročitvi/prevzemu osebe, katerega vzorec je priloga 2 tega protokola.
4. člen
1. Tranzitni prevoz oseb se opravlja na podlagi prošnje za tranzitni prevoz, katere vzorec je priloga 3 tega protokola.
2. Prošnja za tranzitni prevoz mora poleg podatkov o osebi, njenem državljanstvu, podatkov o dokumentih in kraju prebivanja v ciljni državi vsebovati tudi informacijo o zagotovilu o njenem prevzemu v ciljni državi ali tranzitnih državah.
3. V utemeljenih primerih je treba v prošnji za tranzitni prevoz navesti, ali je treba sprejeti posebne varnostne ukrepe, zagotoviti pomoč ali drugo obliko oskrbe, pa tudi, če je to nujno, podatke o članih spremstva.
4. Pristojni organ pogodbene strani, na katerega je takšna prošnja naslovljena, je dolžan odgovoriti v 7 dneh od njenega prejema ter pri tem navesti kraj, datum in uro prevzema oseb ali vzrok za zavrnitev prevzema oseb za tranzitni prevoz.
5. člen
1. Stroške, povezane s tranzitnim prevozom oseb na podlagi 7. člena sporazuma ali z njihovim morebitnim povratnim prevzemom, poravna pogodbena stran, ki je za prevoz zaprosila, na podlagi skupnega računa, sestavljenega iz računov in drugih dokumentov, ki potrjujejo nastale stroške, v 30 dneh od dneva prejema računa na bančni račun, ki ga navede zaprošena pogodbena stran.
2. Skupni račun je plačljiv v evrih, preračunanih po srednjem uradnem deviznem tečaju, ki ga določata centralni banki držav pogodbenih strani, kakršen je veljal na dan izvedbe tranzitnega prevoza oseb.
3. Pogodbeni strani si prizadevata, da se pri nalogah, povezanih s tranzitnim prevozom oseb, upoštevajo varnostne zahteve in da se naloge opravljajo na najracionalnejši in najvarčnejši način.
6. člen
Pri izvajanju sporazuma in tega protokola uporabljajo predstavniki pristojnih organov uradni jezik svoje države, če se ne dogovorijo drugače.
7. člen
Izvajanje tega protokola po potrebi ocenijo predstavniki pristojnih organov pogodbenih strani.
8. člen
1. Pogodbeni strani lahko ta protokol sporazumno spremenita po diplomatski poti.
2. Ta protokol začne veljati prvi dan naslednjega meseca po dnevu prejema zadnje diplomatske note, s katero se obvešča o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za začetek njegove veljavnosti, in preneha veljati z dnem prenehanja veljavnosti sporazuma.
Sestavljeno v Luksemburgu dne 27. aprila 2006 v dveh izvirnikih, vsak v slovenskem in poljskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Dragutin Mate l.r.
Ministrsvo za notranje
zadeve
Republike Slovenije
 
Ludwik Dorn l.r.
Minister za notranje zadeve in
administracijo
Republike Poljske
P R O T O K Ó Ł
między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Słowenii a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wykonania Umowy między Rządem Republiki Słowenii i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowenii oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej, zwani dalej „Umawiającymi się Stronami”, zgodnie z artykułem 7 Umowy między Rządem Republiki Słowenii i Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób przebywających bez zezwolenia, sporządzonej w Lublanie dnia 28 sierpnia 1996 roku, zwanej dalej „Umową“,
uzgodnili, co następuje:
Artykuł 1
1. Organami właściwymi do realizacji postanowień Umowy w sprawach związanych ze składaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyjęcie i przekazanie osób oraz o przewóz tranzytowy osób są:
 
– w Republice Słowenii:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Dyrekcja Generalna Policji
Dyrekcja Policji Mundurowej
Sektor do Spraw Granicy Państwowej i Cudzoziemców
Adres:
Ljubljana, Štefanova 2
SI – 1501 Ljubljana
tel. +386 1 472 43 22
fax +386 1 251 7450
 
– w Rzeczypospolitej Polskiej:
Komendant Główny Straży Granicznej
Adres:
02 – 514 Warszawa
Al. Niepodległości 100
tel. +48 22 54 29 203
lub +48 22 54 29 313 (po godzinie 16.00, służba dyżurna)
fax +48 22 54 29 205
2. Umawiające się Strony informują się wzajemnie o zmianach dotyczących kompetencji, nazw, adresów i środków komunikacji wzajemnej organów właściwych do realizacji postanowień Umowy.
Artykuł 2
1. Przekazywanie i przyjmowanie osób odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie osoby, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
2. W uzasadnionych przypadkach, we wniosku o przyjęcie osoby, należy podać informację o konieczności podjęcia specjalnych środków bezpieczeństwa, potrzebie udzielenia pomocy lub innej formie opieki, a także jeżeli to konieczne dane członków konwoju.
Artykuł 3
1. Przekazywanie i przyjmowanie osób odbywa się w następujących przejściach granicznych:
– w Republice Słowenii:
na międzynarodowym lotnisku Ljubljana Brnik.
– w Rzeczypospolitej Polskiej:
w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Warszawa – Okęcie
2. W przypadku przekazywania i przyjmowaniu osób w drogowych lub kolejowych przejściach granicznych, czas i miejsce przekazania będzie uzgodnione każdorazowo między organami określonymi w artykule 1 niniejszego Protokołu.
3. Przekazanie i przyjęcie osób dokumentuje się na podstawie protokołu przekazania/przyjęcia osoby, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu.
Artykuł 4
1. Przewóz tranzytowy osób wykonuje się na podstawie wniosku o przewóz tranzytowy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu.
2. Wniosek o przewóz tranzytowy powinien zawierać, oprócz danych dotyczących osoby, jej obywatelstwia, danych o dokumentach, miejscu zamieszkania w państwie docelowym, także informację o zapewnieniu jej przyjęcia w państwie docelowym lub państwach tranzytu.
3. W uzasadnionych przypadkach, we wniosku o przewóz tranzytowy, należy podać informację o konieczności podjęcia specjalnych środków bezpieczeństwa, potrzebie udzielenia pomocy lub innej formie opieki, a także jeżeli jest to konieczne dane członków konwoju.
4. Właściwy organ, do którego skierowano wniosek, zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, z podaniem miejsca, daty i godziny przyjęcia osób lub powodu odmowy przyjęcia osób do przewozu tranzytowego.
Artykuł 5
1. Koszty związane z przewozem tranzytowym osób, o których mowa w artykule 7 Umowy, oraz ewentualnym powrotnym ich przekazaniem opłaci Umawiająca się Strona wnioskująca według zbiorczego rachunku, składającego się z rachunków i innych dokumentów potwierdzających poniesione koszty – w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania na konto wskazane przez Umawiającą się Stronę wezwaną.
2. Płatność zbiorczego rachunku dokonywana będzie w euro przeliczonych według oficjalnego średniego kursu walut ustalonego przez Banki Centralne państw Umawiających się Stron, obowiązującego w dniu wykonania przewozu tranzytowego osób.
3. Umawiające się Strony dołożą starań, aby zadania związane z przewozem tranzytowym osób uwzględniały wymogi bezpieczeństwa i wykonywane były w sposób najbardziej racjonalny i oszczędny.
Artykuł 6
W trakcie realizacji Umowy i niniejszego Protokołu, przedstawiciele właściwych organów będą posługiwać się urzędowym językiem swojego państwa o ile nie uzgodnią inaczej.
Artykuł 7
W razie potrzeby, ocena realizacji niniejszego Protokołu będzie dokonywana przez przedstawicieli właściwych organów obu Umawiających się Stron.
Artykuł 8
1. Niniejszy Protokół może być zmieniany za zgodą Umawiających się Stron w drodze dyplomatycznej.
2. Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia następnego miesiąca po dniu otrzymania noty późniejszej informującej o spełnieniu wymogów prawa wewnętrznego niezbędnych dla jego wejścia w życie i przestaje obowiązywać z dniem utraty mocy przez Umowę.
Niniejszy Protokół sporządzono w Luksemburgu dnia 27. Kwietnia 2006 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach słoweńskim i polskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.
Dragutin Mate
Za
Ministrstw za notranje
spraw wewnętrznych
Republiki Słowenii
 
Ludwik Dorn
Minister
spraw wewnętrznych
i administracji
Rzeczypospolitey Polskiej
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-64/2006
Ljubljana, dne 23. novembra 2006
EVA 2006-1811-0155
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti