Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006

Kazalo

132. Zakon o ratifikaciji Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997 (BATIDOA), stran 1731.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SPREMEMBAH KONVENCIJE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA V ZVEZI Z DAVKI NA DOHODEK IN PREMOŽENJE, PODPISANE V LJUBLJANI 1. OKTOBRA 1997 (BATIDOA)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997 (BATIDOA), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. novembra 2006.
Št. 001-22-196/06
Ljubljana, dne 8. decembra 2006
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI PROTOKOLA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O SPREMEMBAH KONVENCIJE O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA V ZVEZI Z DAVKI NA DOHODEK IN PREMOŽENJE, PODPISANE V LJUBLJANI 1. OKTOBRA 1997 (BATIDOA)
1. člen
Ratificira se Protokol med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997, ki je bil podpisan v Ljubljani 26. septembra 2006.
2. člen
Protokol se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(*1):
P R O T O K O L
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
REPUBLIKO AVSTRIJO O SPREMEMBAH
KONVENCIJE O IZOGIBANJU DVOJNEGA
OBDAVČEVANJA V ZVEZI Z DAVKI NA DOHODEK IN PREMOŽENJE,
PODPISANE V LJUBLJANI
1. OKTOBRA 1997
Republika Slovenija in Republika Avstrija sta se v želji, da bi sklenili Protokol o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997 (v nadaljevanju: Konvencija),
dogovorili o naslednjem:
1. člen
1) V 11. členu Konvencije se za drugim odstavkom vstavi nov odstavek 2a:
"(2a) Ne glede na določbe drugega odstavka so obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici, oproščene davka v tej državi, če:
a) je plačnik obresti država pogodbenica ali njena politična enota ali lokalna oblast ali centralna banka,
b) se obresti plačajo drugi državi pogodbenici ali njeni politični enoti ali lokalni oblasti ali centralni banki,
c) se obresti plačajo za posojilo, ki ga je dala, odobrila, zanj dala poroštvo ali ga zavarovala ustanova, ki je po notranjem pravu pooblaščena, da kot izvozna finančna ustanova zastopa državo pogodbenico."
2) V 11. členu Konvencije se v četrtem odstavku besedilo "1 in 2" nadomesti z "1, 2 in 2a".
2. člen
V 12. členu Konvencije se drugi odstavek črta in nadomesti z naslednjim odstavkom:
"2) Vendar se licenčnine in avtorski honorarji lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo te države, če pa je upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev rezident druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne presega 5 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev."
3. člen
V 27. členu Konvencije se tretji odstavek črta.
4. člen
Državi pogodbenici druga drugo po diplomatski poti obvestita, da so končani vsi pravni postopki za začetek veljavnosti tega protokola. Protokol začne veljati prvi dan tretjega meseca po datumu prejetja zadnjega od zgoraj navedenih obvestil, njegove določbe pa se uporabljajo za davke za katero koli davčno leto, ki se začne 1. januarja 2007 ali po njem.
V POTRDITEV NAVEDENEGA sta pooblaščenca držav pogodbenic, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta protokol.
Sestavljeno v Ljubljani dne 26. septembra 2006 v dveh izvirnikih v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi besedil prevlada angleško besedilo.
Za Republiko
Slovenijo
Andrej Šircelj l.r.
 
Za Republiko
Avstrijo
Valentin Inzko l.r.
P R O T O C O L
BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA
AND THE REPUBLIC OF AUSTRIA
AMENDING THE CONVENTION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL SIGNED IN LJUBLJANA
ON 1 OCTOBER 1997
The Republic of Slovenia and the Republic of Austria desiring to conclude a Protocol amending the Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, signed in Ljubljana on 1 October 1997 (hereinafter referred to as "the Convention"),
Have agreed as follows:
Article 1
(1) The following new paragraph 2a shall be inserted after paragraph 2 of Article 11 of the Convention:
"(2a) Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:
a) the payer of the interest is the Contracting State or a political subdivision or a local authority or Central Bank thereof;
b) the interest is paid to the other Contracting State or a political subdivision or a local authority or Central Bank thereof;
c) the interest is paid in respect of a loan made, approved, guaranteed or insured by an institution which is authorized in accordance with internal law to act as the export financing institution on behalf of the Contracting State."
(2) In paragraph 4 of Article 11 of the Convention the words “1 and 2" shall be replaced by "1, 2 and 2a".
Article 2
Paragraph 2 of Article 12 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:
"(2) However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties."
Article 3
Paragraph 3 of Article 27 of the Convention shall be deleted.
Article 4
The Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that all legal procedures for the entry into force of this Protocol have been completed. The Protocol shall enter into force on the first day of the third month next following the date of the receipt of the later of the notifications referred to above and its provisions shall have effect in respect of taxes for any fiscal year beginning on or after the 1st January 2007.
IN WITNESS WHEREOF the plenipotentiaries of the two Contracting States, duly authorized thereto, have signed this Protocol.
DONE in duplicate at Ljubljana on 26 September 2006 in the Slovenian, German and English languages, all the texts being equally authentic. In case of divergence between any of the texts, the English text shall prevail.
For the Republic
of Slovenia
Andrej Šircelj (s)
 
For the Republic
of Austria
Valentin Inzko (s)
3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 432-01/06-47/1
Ljubljana, dne 30. novembra 2006
EPA 1126-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
(*1) Besedilo protokola v nemškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti