Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2006 z dne 20. 6. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2006 z dne 20. 6. 2006

Kazalo

70. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije ter Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav, stran 1024.

Na podlagi tretje in sedme alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE TER KOMISARIATOM ZA ATOMSKO ENERGIJO NA PODROČJU ZNANSTVENIH RAZISKAV
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Komisariatom za atomsko energijo na področju znanstvenih raziskav, podpisan v Ljubljani 27. marca 2006.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M O S O D E L O V A N J U
MED MINISTRSTVOM ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE
TER
KOMISARIATOM ZA ATOMSKO ENERGIJO
NA PODROČJU ZNANSTVENIH RAZISKAV
Ob upoštevanju vzajemnega interesa za sodelovanje na področju znanstvenih raziskav med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije (v nadaljevanju »MVZT«) kot državnim organom za visoko šolstvo, znanost in raziskave ter tehnologijo s sedežem na Trgu OF 13, 1000 Ljubljana – Republika Slovenija, ki ga zastopa gospod minister Jure Zupan,
in
Komisariatom za atomsko energijo, francosko znanstveno, tehnično in industrijsko javno ustanovo (v nadaljevanju »CEA«) s sedežem na 31-33 rue de la Fédération, 75015 Pariz – Francija, vpisano v Poslovni register in register družb v Parizu pod številko R.C.S. PARIS B 775 685 019, ki jo zastopa gospod Alain Bugat, generalni upravitelj,
v nadaljevanju imenovana »pogodbenika«, se pogodbenika
OB SKLICEVANJU NA Sporazum o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti in tehniki med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike, podpisan 6. novembra 1992,
OB UPOŠTEVANJU splošnega interesa za spodbujanje takega dvostranskega sodelovanja po načelu vzajemnosti in v želji, da bi razvijala in utrjevala vzajemno sodelovanje ter uporabo opreme, sredstev in znanja na področjih, ki so v velikem interesu obeh pogodbenikov,
OB UPOŠTEVANJU pomena, ki ga ima lahko tako sodelovanje pri graditvi evropskega raziskovalnega prostora,
dogovorita o naslednjem:
 
1. ČLEN NAMEN
 
Namen tega sporazuma o sodelovanju (v nadaljevanju »sporazum«) je opredeliti pogoje znanstvenega sodelovanja med pogodbenikoma zaradi spodbujanja raziskav in razvoja na raziskovalnih področjih, navedenih v 2. členu.
 
2. ČLEN PODROČJA SODELOVANJA
 
Področja sodelovanja lahko vključujejo, vendar niso omejena na:
– jedrsko energijo, vključno z
– jedrsko varnostjo,
– razvojem nove generacije jedrskih reaktorjev,
– ravnanjem z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki,
– izmenjavo informacij o jedrski energiji,
– izobraževanjem in usposabljanjem;
– nove tehnologije za energijo;
– temeljne raziskave o energiji;
– informacijske tehnologije in tehnologije za zdravje, vključno z
– mikro- in nanotehnologijami (zlasti mikroelektronika in nanoznanosti),
– tehnologijami programske opreme,
– znanostmi o življenju (zlasti radiobiologija, radiotoksikologija, nuklearna medicina, funkcijsko slikanje in biotehnologija).
 
3. ČLEN OBLIKE SODELOVANJA
 
Predvideno sodelovanje med javnimi zavodi Republike Slovenije, ki izvajajo raziskovalno in razvojno dejavnost na podlagi Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ter pravnimi osebami, ki izvajajo raziskovalno dejavnost na podlagi koncesije, dane po tem zakonu (v nadaljevanju »slovenske raziskovalne organizacije«), in CEA lahko vključuje, vendar ni omejeno na te oblike:
a) sporočanje splošnih informacij,
b) izmenjavo informacij, ki ne spadajo pod a), o obojestransko dogovorjenih posebnih temah,
c) izmenjavo obiskov (kratkih in daljših) med strokovnjaki iz CEA v slovenskih raziskovalnih organizacijah in obratno, vključno s konferencami in seminarji,
d) skupne študije in skupne raziskovalno-razvojne projekte,
e) sodelovanje CEA pri raziskovalno-razvojnih programih slovenskih raziskovalnih organizacij in obratno,
f) usposabljanje mladih znanstvenikov in podiplomskih študentov na doktorski in podoktorski ravni,
g) opravljanje storitev CEA za slovenske raziskovalne organizacije in obratno
 
4. ČLEN POSEBNI SPORAZUMI
 
Področja in oblike sodelovanja, omenjene v 2. in 3. členu, se urejajo s posebnimi sporazumi med slovenskimi raziskovalnimi organizacijami in CEA (v nadaljevanju »posebni sporazumi«).
Posebni sporazumi, ki se urejajo na podlagi tega sporazuma, podrobno opredeljujejo načine in pogoje sodelovanja, kot so financiranje projektov, sprejem obiskovalcev (6. člen), zaupnost (7. člen), varstvo intelektualne lastnine oziroma intelektualna lastnina – pravica uporabe (8. člen), odgovornost za izmenjane informacije (9. člen), odgovornost za nesreče (škoda, povzročena osebju, premoženjska škoda, odgovornost do tretje strani, jedrska odgovornost) (10. člen), reševanje sporov (12. člen), veljavno pravo (13. člen) in itd.
 
5. ČLEN UPRAVNI ODBOR
 
5.1 Koordinatorji
MVZT in CEA med svojim osebjem imenujeta po enega koordinatorja, čigar naloga je redno spremljanje sodelovanja.
 
5.2 Sestava Upravnega odbora
MVZT in CEA ustanovita Upravni odbor, ki ga sestavljata po dva (2) člana vsakega pogodbenika, vključno s koordinatorjem.
Imeni koordinatorja in člana Upravnega odbora vsakega pogodbenika si pogodbenika sporočita pisno.
 
5.3 Delovanje Upravnega odbora
Upravni odbor se sestaja po potrebi in vsaj enkrat na leto izmenično v Sloveniji in Franciji, razen če se MVZT in CEA ne dogovorita drugače; datum sestanka, dnevni red in praktične podrobnosti sporazumno določita koordinatorja, s tem da je organizator vsakega sestanka obenem koordinator pogodbenika v državi, v kateri se sestanek organizira.
MVZT in CEA lahko na sestanek Upravnega odbora povabita enega ali več strokovnjakov, ki nastopajo v svetovalni vlogi, če zadevni pogodbenik predhodno za vsak sestanek pridobi dovoljenje drugega pogodbenika. Strokovnjaki, ki se udeležijo takega sestanka, se ravnajo v skladu z obveznostmi o spoštovanju zaupnosti, opredeljenimi v 7. členu.
O vsakem sestanku Upravnega odbora se sestavi poročilo, za katero je odgovoren organizator sestanka, ki po eno kopijo poročila pošlje vsakomur od drugih članov Upravnega odbora.
 
5.4 Vloga Upravnega odbora
Vloga Upravnega odbora je zlasti, da:
– skrbi za dobro izvajanje sporazuma,
– spremlja uresničevanje različnih posebnih sporazumov, sklenjenih med slovenskimi raziskovalnimi organizacijami in CEA,
– obravnava vprašanja v zvezi z intelektualno lastnino, ki mu jih po potrebi lahko predložijo pogodbeniki posebnih sporazumov.
 
6. ČLEN SPREJEM OBISKOVALCEV
 
MVZT in CEA soglašata, da se izmenjava strokovnjakov, opravljanje nalog, obiski v raziskovalnih institucijah in usposabljanje organizirajo in urejajo pod pogoji, določenimi v posebnih sporazumih, v skladu z naslednjimi smernicami:
 
6.1 Obveščanje o obiskih
Pogodbenik posebnega sporazuma pogodbeniku gostitelju sporoči svoj predlog za obisk ali napotitev svojega osebja na opravljanje naloge vsaj tri mesece vnaprej, pri čemer navede namen obiska ali napotitve svojega osebja, časovni razpored in identiteto obiskovalca.
Pogodbenik gostitelj svoj odgovor na omenjeni predlog sporoči v šestih tednih po prejemu predloga.
Ko pogodbenik gostitelj predlog sprejme, pogodbenik posebnega sporazuma, ki bo izvajal nalogo, sporoči datum in kraj prihoda.
Glede slovenskega pogodbenika posebnega sporazuma se te informacije sporočijo koordinatorju, ki ga določi MVZT, kakor je predvideno v členu 5.1.
 
6.2 Med obiskom pri pogodbeniku gostitelju se za obiskovalce uporabljajo pravila in predpisi (vključno z varnostnimi predpisi), ki veljajo za raziskovalne institucije pogodbenika gostitelja, v katerih bodo obiskovalci opravljali naloge; obiskovalci se ravnajo v skladu z navodili predstojnikov teh institucij ali predstavnikov, ki jih ti imenujejo.
Obiskovalci med obiskom ali opravljanjem svojih nalog ostajajo zaposleni pri raziskovalni instituciji pogodbenika posebnega sporazuma, ki jih tja napoti.
Obiskovalci spoštujejo določila in pogoje o zaupnosti, ki so določeni v 7. členu tega sporazuma.
 
6.3 Nastanitev in zdravstvena pomoč
Pogodbenik gostitelj obiskovalcem zagotavlja pomoč, tako da jim da na voljo vso infrastrukturo in podporne storitve, ki bi lahko bile potrebne za izpolnitev naloge glede na sporazum med pogodbenikoma. Poleg tega pogodbenik gostitelj obiskovalcem pomaga poiskati primerno nastanitev.
Obiskovalci vsakega pogodbenika posebnega sporazuma morajo imeti urejeno zdravstveno zavarovanje za čas bivanja v državi pogodbenika gostitelja še pred prihodom v to državo.
 
6.4 Stroški, ki nastanejo med obiski in izvajanjem nalog, so, razen če se pogodbenika posebnega sporazuma ne sporazumeta drugače, naslednji:
Pogodbenik posebnega sporazuma kot pošiljatelj krije stroške potovanja svojega osebja, napotenega na obisk.
Med kratkimi obiski (do pet (5) dni) vsak pogodbenik posebnega sporazuma v skladu z omejitvami zakonske ureditve, ki se uporablja za njegovo osebje, krije stroške bivanja svojega osebja, vključno z nastanitvijo, prevozom in vsemi stroški (razen stroškov prevoza), ki se nanašajo na dovoljeno uporabo opreme in sredstev v raziskovalnih institucijah pogodbenika gostitelja.
V zvezi z obiski in napotitvami na opravljanje nalog pogodbenikov za daljši čas trajanja ali če se pogodbenika o tem ne dogovorita drugače, vse te stroške krije pogodbenik gostitelj.
 
7. ČLEN ZAUPNOST
 
Obveznost spoštovanja zaupnosti, določena v tem sporazumu, velja za oba pogodbenika. Vendar brez posebne navedbe v posebnem sporazumu ali če ta ne predvideva drugačnih določb, ta obveznost velja tudi za pogodbenike posebnega sporazuma, če se ti na predpisan način seznanijo z obveznostjo spoštovanja zaupnosti.
Za namene 7. člena:
– se izraz pogodbenik v nadaljevanju (i) brez razlike nanaša na MVZT in CEA ter (ii) na pogodbenike posebnega sporazuma,
– se izraz sporazum v nadaljevanju (i) brez razlike nanaša na ta sporazum in (ii) na posebni sporazum.
Vsak pogodbenik se zavezuje, da bo strogo spoštoval obveznost zaupnosti in da tretji strani na noben način ne bo razkrival ali sporočal podatkov, ki jih prejme od drugega pogodbenika, ter da jih bo uporabljal samo v okviru tega sporazuma (v nadaljevanju »podatki«), razen če ni v sporazumu drugače določeno ali če to dovoli pogodbenik, ki podatke sporoča.
Glede varovanja teh podatkov se vsak pogodbenik obvezuje, da bo pri obravnavanju teh podatkov uporabljal enako stopnjo varovanja, kot jo uporablja za varovanje svojih lastnih podatkov pred razkritjem tretji strani.
Vsak pogodbenik ima pravico te podatke razkriti samo članom svojega osebja in svojim podizvajalcem, za katere velja načelo potrebe po seznanitvi z njimi, strogo za namene izvajanja sporazuma pod pogojem, da:
– se člani njegovega osebja in podizvajalci pisno zavežejo k spoštovanju zaupnosti, kar obsega enake obveznosti, kot so omenjene tu zgoraj;
– vsak pogodbenik jamči, da se člani osebja in njegovi zadevni podizvajalci ravnajo v skladu z omenjenimi obveznostmi varovanja zaupnosti.
Vendar pa se določbe tega člena ne uporabljajo za podatke, za katere lahko pogodbenik, ki jih je prejel, pisno dokaže, da:
– taki podatki niso prišli v javnost po njegovi krivdi;
– je take podatke prejel od tretje strani brez vsake kršitve katere koli obveznosti v zvezi z zaupnostjo;
– da je pogodbenik gostitelj podatke oblikoval ali odkril samostojno in brez uporabe takih podatkov.
Določbe tega člena veljajo med trajanjem sporazuma in pet (5) let po prenehanju njegove veljavnosti ali odpovedi.
 
8. ČLEN INTELEKTUALNA LASTNINA – PRAVICA UPORABE
 
Razen če se pogodbenika posebnega sporazuma ne dogovorita drugače, za pravice intelektualne lastnine in pravico uporabe predhodnih znanj ali znanja, pridobljenega s sodelovanjem med pogodbenikoma, veljajo naslednja načela:
 
8.1 Vsak pogodbenik posebnega sporazuma ostane edini lastnik svojega znanja, ki je bilo njegova last pred začetkom izvajanja tega sporazuma ali ga je samostojno razvil, ne glede na to, ali je zaščiteno s pravicami intelektualne lastnine ali ne.
 
8.2 Vsak pogodbenik posebnega sporazuma je edini lastnik izsledkov, pridobljenih v njegovih raziskovalnih institucijah na podlagi zadevnega posebnega sporazuma, ne glede na to, ali jih je pridobilo osebje drugega pogodbenika med opravljanjem nalog ali obiskom, s pridržkom veljavnega prava in ob upoštevanju velikih intelektualnih, materialnih in finančnih prispevkov pogodbenika, od katerega je odvisno osebje, ki opravlja nalogo, ali njegovo lastno osebje, in lahko sam odloči o zaščiti teh izsledkov z vsemi ustreznimi pravicami ali naslovi, kot so patentne prijave, v svojem lastnem imenu in na svoje stroške v kateri koli državi z navedbo imena izumitelja.
 
8.3 Vsak pogodbenik posebnega sporazuma drugemu dopušča pravico do brezplačne uporabe znanja, katerega lastnik je, ne glede na to, ali je to patentirano ali ne, za namene sodelovanja po posebnem sporazumu ter za svoje lastne raziskovalne in razvojne dejavnosti na področjih sodelovanja.
 
9. ČLEN ODGOVORNOST ZA IZMENJANE INFORMACIJE
 
9.1 Čeprav morajo biti informacije (vključno s podatki, kot so opredeljeni v 7. členu), ki jih eden od pogodbenikov (ali eden od pogodbenikov posebnega sporazuma) sporoči drugemu pogodbeniku (ali pogodbeniku posebnega sporazuma) po tem sporazumu, natančne po najboljšem prepričanju in védenju pogodbenika (ali pogodbenika posebnega sporazuma), ki jih sporoča, pogodbenik (ali pogodbenik posebnega sporazuma), ki jih sporoča, ne jamči, da so te informacije ustrezne, da bi jih lahko pogodbenik, ki jih prejme, ali neka tretja stran uporabil za kakršne koli namene.
 
9.2 Vsak pogodbenik ali pogodbenik posebnega sporazuma je odgovoren za vsako neposredno ali posredno škodo, povzročeno na njegovem premoženju, njegovemu osebju ali tretji strani, ki je lahko posledica uporabe informacij, ki jih da drug pogodbenik ali drug pogodbenik posebnega sporazuma.
 
10. ČLEN ODGOVORNOST ZA NESREČE
 
10.1 Škoda, povzročena osebju vsakega pogodbenika posebnega sporazuma
 
10.1.1 Vsak pogodbenik posebnega sporazuma krije stroške zavarovanja svojega osebja v skladu z veljavno zakonodajo na področju socialnega zavarovanja in z ureditvijo vprašanj nesreč pri delu in poklicnih bolezni. Iz tega izhaja, da mora vsak pogodbenik posebnega sporazuma izpolniti vse formalnosti, ki jih je dolžan izpolniti, in kriti vse morebitne stroške, povezane z zavarovalnimi policami, sklenjenimi za zavarovanje lastnega osebja pred morebitnimi tveganji.
 
10.1.2 Ob nesreči ali bolezni, pri kateri je potrebna nujna medicinska pomoč, pogodbenik posebnega sporazuma, ki je gostitelj, zagotovi pomoč na nalogo napotenemu delavcu pogodbenika pri postopkih v zvezi z zdravniško oskrbo.
 
10.1.3 Pogodbenik posebnega sporazuma, ki je gostitelj, se obveže, da bo pogodbenika pošiljatelja obvestil o vsakem nezgodnem dogodku ali škodi, ki prizadene osebje pogodbenika pošiljatelja in se zgodi med opravljanjem nalog ali med obiskom, zato da bi lahko pogodbenik pošiljatelj potrebne izjave dal v zakonsko predpisanem roku.
 
10.1.4 Vsak pogodbenik posebnega sporazuma je v skladu z veljavno zakonodajo odgovoren za škodo, ki jo njegovo osebje povzroči osebju drugega pogodbenika.
 
10.2 Škoda, povzročena na premoženju drugega pogodbenika
Vsak pogodbenik posebnega sporazuma je brez regresne pravice proti drugemu pogodbeniku dolžan prevzeti nase škodo, ki jo osebje pogodbenika pošiljatelja povzroči na njegovem premoženju med obiskom ali opravljanjem nalog, razen pri namernem poškodovanju ali hudi malomarnosti omenjenega osebja.
 
10.3 Odgovornost do tretje strani
 
V skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi je vsak pogodbenik posebnega sporazuma odgovoren za škodo, ki jo tretji strani povzroči njegovo osebje med obiskom ali opravljanjem naloge pri drugem pogodbeniku.
 
10.4 Civilna jedrska odgovornost
 
10.4.1 Vsak pogodbenik posebnega sporazuma je odgovoren za škodo, ki jo povzroči jedrska nesreča, ki se zgodi v njegovih jedrskih napravah, v skladu s pogoji in omejitvami, ki jih predvideva veljavna notranja zakonodaja.
 
10.4.2 Posledično vsak pogodbenik posebnega sporazuma soglaša, da drugemu pogodbeniku povrne škodo in ga izvzame iz vseh morebitnih postopkov, zahtevkov ali zahtev proti njemu glede škode, odgovornosti ali stroškov v zvezi z jedrsko nesrečo, ki izhaja iz izvajanja tega sporazuma ali se zgodi kot posledica izvajanja posebnega sporazuma na njegovem ozemlju.
 
10.4.3 Vsak pogodbenik posebnega sporazuma se ravna v skladu z zgornjimi obveznostmi, tako da zagotovi finančno pokritje z državnim jamstvom za nadomestilo škode, zasebnim zavarovanjem ali katerim koli drugim finančnim jamstvom v višini zneskov, ki se določijo v skladu z veljavno zakonodajo zadevne države.
 
10.4.4 Vsak pogodbenik posebnega sporazuma lahko proti drugemu pogodbeniku uveljavlja regresno pravico v zvezi z jedrskimi nesrečami, ki se zgodijo v enem letu po prenehanju veljavnosti tega sporazuma, če je vzrok za nesrečo huda malomarnost drugega pogodbenika ali njegovih zaposlenih, zlasti zaradi kršenja varnostnih predpisov. Zavarovanje proti tej pravici je prepovedano in ima lahko za posledico odpoved tega sporazuma.
 
10.4.5 »Jedrska nesreča« pomeni dogodek ali vrsto dogodkov istega izvora, ki povzročijo škodo, pod pogojem, da tak dogodek ali vrsta dogodkov ali povzročena škoda nastane zaradi ali je posledica radioaktivnih lastnosti ali njihove kombinacije s strupenimi, eksplozivnimi ali drugimi nevarnimi lastnostmi jedrskega goriva ali radioaktivnih izdelkov ali odpadkov ali s katerimi koli naštetimi lastnostmi ali nastane oziroma je posledica ionizirajočega sevanja, ki ga oddaja kateri koli vir sevanja znotraj jedrske naprave.
 
11. ČLEN TRAJANJE – PRENEHANJE VELJAVNOSTI
 
11.1 Ta sporazum začne veljati na dan, ko slovenska stran po diplomatski poti obvesti francosko stran, da so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti. Sporazum velja pet (5) let.
Ne glede na navedeno lahko vsak pogodbenik sporazum odpove, če o tem predhodno pisno obvesti drugega pogodbenika. Odpoved začne veljati eno koledarsko leto po datumu takega uradnega pisnega obvestila.
 
11.2 Tri mesece pred datumom prenehanja veljavnosti se pogodbenika dogovorita o primernosti podaljšanja veljavnosti sporazuma.
Pogodbenika se o vsaki spremembi, podaljšanju ali nadaljevanju tega sporazuma dogovorita z dodatno pisno klavzulo, ki jo podpišeta predstavnika vsakega pogodbenika.
Prenehanje veljavnosti ali odpoved tega sporazuma ne spremeni pravic, ki sta jih pogodbenika pridobila pred datumom prenehanja veljavnosti ali odpovedi.
 
11.3 Vse skupne dejavnosti sodelovanja, ki še potekajo na datum prenehanja veljavnosti ali odpovedi sporazuma, se nadaljujejo v skladu z veljavnimi določbami posebnega sporazuma. Zaradi dokončanja vseh že začetih dejavnosti se določbe in pogoji sporazuma uporabljajo še po prenehanju njegove veljavnosti ali odpovedi.
 
12. ČLEN REŠEVANJE SPOROV
 
Pogodbenika soglašata, da vse spore, ki nastanejo pri razlagi in izvajanju tega sporazuma, rešujeta sporazumno, če je mogoče, in po potrebi ob pomoči enega ali več neodvisnih strokovnjakov.
 
13. ČLEN VELJAVNO PRAVO
 
Vsi spori, ki jih pogodbenikoma ne uspe rešiti sporazumno, se rešujejo po pravilih in načelih mednarodnega prava.
Pogodbeniki posebnega sporazuma se lahko dogovorijo za drugačna načela, ki se uporabljajo na področju reševanja sporov in veljavnega prava.
 
Sestavljeno v Ljubljani dne 27. marca 2006 v dveh izvirnikih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Ministrstvo
za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Republike Slovenije
Jure Zupan l.r.
minister
 
Za Komisariat
za atomsko energijo
Jean-Pierre Le Roux l. r.
pomočnik
generalnega upravitelja
A C C O R D D E C O O P É R A T I O N
ENTRE LE MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE
ET
LE COMMISSARIAT À L'ÉNERGIE ATOMIQUE DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Considérant l’intérêt mutuel d’engager une collaboration dans le domaine de la recherche scientifique entre Le Ministère de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie de la République de Slovénie (ci-après désigné le « MVZT »), autorité nationale pour l’enseignement supérieur, la science et la recherche et la technologie, dont le siège est à Trg 0F 13, 1000 Ljubljana – République de Slovénie, représenté par Monsieur le Ministre Jure Zupan,
Et
Le Commissariat à l’Energie Atomique, Etablissement français public à caractère scientifique, technique et industriel, (ci-après désigné le « CEA »), dont le siège social est au 31-33 rue de la Fédération, 75015 Paris – France, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro R.C.S. PARIS B 775 685 019, représenté par Monsieur Alain Bugat, Administrateur Général,
Ci-après désignées les « Parties »
RAPPELANT l’Accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique, conclu entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République française et signé le 6 novembre 1992;
CONSIDERANT l’intérêt général d’encourager une telle collaboration bilatérale sur une base de réciprocité et désireux de développer et de consolider leur coopération mutuelle, ainsi que l’utilisation de leurs équipements, matériels et connaissances dans des domaines de haut intérêt pour les deux Parties;
CONSIDÉRANT l'importance qu'une telle coopération pourrait avoir dans le processus de création de l'espace européen de la recherche,
Conviennent de ce qui suit
 
ARTICLE 1 OBJET
 
L’objet de cet accord de coopération (ci-après dénommé « l’Accord ») est de définir les termes et conditions de la coopération scientifique entre les Parties en vue de promouvoir la recherche et le développement dans les domaines de recherche décrits à l’Article 2 ci-dessous.
 
ARTICLE 2 DOMAINES DE COOPERATION
 
Les domaines de coopération peuvent inclure, de manière non limitative:
– L’énergie nucléaire, y compris
– La sûreté et sécurité nucléaire
– Le développement de réacteurs nucléaires de nouvelle génération
– La gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs
– L’échange d’informations relatives à l’énergie nucléaire
– L’éducation et la formation
– Les nouvelles technologies pour l’énergie
– La recherche fondamentale sur l’énergie
– Les technologies pour l’information et la santé, y compris
– Les micro et nano technologies (notamment la microélectronique et les nano-sciences)
– Les technologies logicielles
– Les sciences du vivant (notamment la radiobiologie, la toxicologie nucléaire, la médecine nucléaire, l’imagerie fonctionnelle et les biotechnologies)
 
ARTICLE 3 LES FORMES DE LA COOPERATION
 
La coopération envisagée entre les organismes publics de recherche de la République de Slovénie qui effectuent leurs activités de R&D sur la base de la Loi sur les activités de recherche et de développement, y-inclus les personnes morales effectuant leurs activités de R&D sur la base d’une concession accordée en vertu de ladite loi (ci-après désignés les « Organismes de Recherche Slovènes ») et le CEA peut inclure, mais n’est pas limitée aux formes suivantes:
a) La communication d’informations générales,
b) L’échange d’informations autres que (a) sur des sujets spécifiques choisis d’un commun accord,
c) L’échange de visites (de court et long terme) entre les experts du CEA auprès des installations des Organismes de Recherche Slovènes et vice versa, y compris les conférences et séminaires,
d) Les études conjointes et projets de R&D conjoints,
e) La participation du CEA aux programmes de R&D d’un Organisme de Recherche Slovène et vice versa,
f) La formation de jeunes scientifiques et étudiants doctorants ou post-doctorants,
g) La fourniture de services du CEA à un Organisme de Recherche Slovène et vice versa.
 
ARTICLE 4 ACCORDS SPECIFIQUES
 
Les domaines de coopération et les formes de celle-ci indiqués aux Articles 2 et 3 ci-dessus seront mis en œuvre dans le cadre d’accords spécifiques entre les Organismes de Recherche Slovènes et le CEA (ci-après dénommés « Accords Spécifiques »).
Ces Accords Spécifiques, qui seront régis par l’Accord, décriront de manière détaillée, les modalités de coopération, telles que le financement des projets, les conditions d’accueil des visiteurs (ARTICLE 6), la confidentialité (ARTICLE 7), les stipulations relatives à la propriété intellectuelle et au droit d’utilisation (ARTICLE 8), la responsabilité du fait des informations échangées (ARTICLE 9), la responsabilité en cas d’accident (dommages au personnel, dommages aux biens, responsabilité envers les tiers, la responsabilité nucléaire) (ARTICLE 10), les clauses de règlement des litiges et le droit applicable, etc.
 
ARTICLE 5 COMITE DE GESTION
 
5.1 Coordinateurs
Le MVZT et le CEA nommeront parmi leur personnel un coordinateur dont la tâche sera de suivre régulièrement la coopération.
 
5.2 Composition du Comité de Gestion
Le MVZT et le CEA établiront un Comité de Gestion comportant deux (2) membres de chacun, y compris leur coordinateur respectif.
Les noms du coordinateur et du membre du Comité de Gestion de chaque Partie seront communiqués à l’autre par écrit.
 
5.3 Fonctionnement du Comité de Gestion
Le Comité de Gestion se réunira selon les besoins et au moins une fois par an, alternativement en Slovenia et en France, sauf accord entre le MVZT et le CEA, et la date de la réunion, l’ordre du jour et les détails pratiques seront définis d’un commun accord par les coordinateurs, étant précisé que l’organisateur de chaque réunion sera le coordinateur de la Partie dans le pays de laquelle la réunion est organisée.
Le MVZT et le CEA pourront inviter un ou plusieurs experts à participer à une réunion du Comité de Gestion à titre consultatif, sous réserve d’autorisation préalable de l’autre Partie pour chaque réunion. Les experts participant se conformeront à l’obligation de confidentialité définie à l’ARTICLE 7.
Un compte-rendu de chaque réunion sera rédigé sous la responsabilité de l’organisateur de la réunion du Comité de Gestion qui en adressera une copie à chacun des autres membres du Comité de Gestion.
 
5.4 Rôle du Comité de Gestion
Le rôle du Comité de Gestion sera notamment de:
– veiller à la bonne exécution de l’Accord,
– suivre l’évolution et la réalisation des différents Accords Spécifiques conclus entre les Organismes de Recherche Slovènes et le CEA,
– traiter les questions relatives à la propriété intellectuelle qui pourront le cas échéant lui être soumises par les parties aux Accords Spécifiques.
 
ARTICLE 6 ACCUEIL DES VISITEURS
 
Le MVZT et le CEA acceptent que l’échange de spécialistes, les missions, les visites aux installations scientifiques et les missions de formation soient régis par les conditions spécifiées aux Accords Spécifiques, selon les principes suivants:
 
6.1 Notification des visites
La partie à un Accord Spécifique effectuant la mission notifiera à l’autre partie accueillante sa proposition pour la visite ou la mission de son personnel au moins trois mois à l’avance, en précisant l’objet de la visite ou de la mission, le calendrier et l’identité du visiteur.
La partie accueillante notifiera sa réponse à la dite proposition dans un délai de six semaines suivant la réception de la proposition.
Une fois acceptée par la Partie accueillante, la partie à un Accord Spécifique effectuant la mission communiquera les informations concernant la date et le lieu de l’arrivée de son personnel.
Pour la partie slovène à un Accord Spécifique, ces informations seront communiquées au coordinateur désigné par le MVZT, tel que prévu à l’article 5.1.
 
6.2 Pendant la visite chez la partie accueillante, les visiteurs seront soumis aux règles et réglementations (y compris les règles de sécurité) en vigueur sur le site de la partie accueillante où ils seront amenés à travailler, et ils se conformeront aux instructions données par les directeurs de ces installations ou par leurs représentants désignés.
Les visiteurs continueront à être les employés de la partie à un Accord Spécifique effectuant la mission pendant la visite ou la mission.
Les visiteurs devront se conformer aux termes et conditions de confidentialité définis à l’Article 7 du présent Accord.
 
6.3 Hébergement et assistance médicale
La Partie accueillante fournira assistance aux visiteurs en mettant à leur disposition tout bureau, installations et services de support pouvant être nécessaires à l’accomplissement de leur mission selon l’accord entre les Parties. En outre, la partie accueillante assistera les visiteurs dans la recherche d’un hébergement convenable.
Les visiteurs de chaque partie à un Accord Spécifique devront être couverts par une assurance de santé pour la période de leur séjour, avant leur arrivée dans le pays de la partie accueillante.
 
6.4 Les frais encourus lors des visites et missions seront les suivants, sauf accord spécifique entre les parties à un Accord Spécifique:
La partie à un Accord Spécifique effectuant la mission sera responsable des frais de voyage de son personnel en visite.
Pour les visites de courte durée (jusqu’à cinq (5) jours), chaque partie à un Accord Spécifique prendra en charge, dans les limites de la réglementation applicable à son propre personnel, les dépenses de son personnel, y compris l’hébergement, le transport et tous frais (à l’exception des frais de transport) afférents à l’utilisation autorisée des équipements et matériels se trouvant dans les installations de la Partie accueillante.
Pour les visites et missions de longue durée ou accord contraire des Parties, tous ces coûts seront supportés par la Partie accueillante.
 
ARTICLE 7 CONFIDENTIALITE
 
L’obligation de confidentialité stipulée au présent Accord est opposable aux Parties. Toutefois, à défaut de mention spécifique ou de stipulations différentes dans un Accord Spécifique, elle s’appliquera également aux parties à un Accord Spécifique, sous réserve que lesdites parties aient dûment pris connaissance des obligations de confidentialité ci-après.
Pour les besoins du présent ARTICLE 7:
– le terme Partie désigne indifféremment ci-après (i) le MVZT et le CEA et (ii) les parties à un Accord Spécifique,
– le terme Accord désigne indifféremment ci-après (i) le présent Accord et (ii) un Accord Spécifique.
Chaque Partie s’engage à conserver strictement confidentielle et à ne pas divulguer ni communiquer à des tiers, par quelque moyen que ce soit, toute information reçue de l’autre Partie et à utiliser ces informations uniquement dans le cadre de l’objet de cet Accord (ci-après dénommée « les Informations ») sauf précision contraire dans l’Accord ou autorisation de la Partie communicante.
Chaque Partie s’engage à traiter ces Informations avec le même degré de protection que celui qu’elle met en œuvre pour protéger ses propres Informations contre toute divulgation à un tiers.
Chaque Partie aura le droit de divulguer les Informations uniquement aux membres de son personnel et à ses sous-traitants ayant strictement besoin d’en connaître dans le cadre de l’exécution de l’Accord, à condition que:
– les membres de son personnel et sous-traitants soient eux-mêmes liés par un engagement de confidentialité écrit comportant les mêmes obligations que celles visées ci-dessus;
– chaque Partie garantisse que les membres de personnel et ses sous-traitants concernés se conforment auxdites obligations de confidentialité.
Toutefois, les termes du présent article ne s’appliquent pas aux Informations pour lesquelles la Partie destinataire est en mesure de prouver par écrit que:
– les Informations sont du domaine public sans manquement de sa part;
– les Informations ont été reçues d’un tiers sans aucune infraction d’une quelconque obligation de confidentialité;
– les Informations ont été développées ou découvertes indépendamment par la partie accueillante sans utiliser d’Informations;
Les dispositions du présent article resteront en vigueur pendant la durée de l’Accord et pendant les cinq (5) années suivant son échéance ou sa résiliation.
 
ARTICLE 8 PROPRIETE INTELLECTUELLE – DROIT D’UTILISATION
 
Sauf accord contraire entre les parties à un Accord Spécifique, les droits de propriété intellectuelle et le droit d’utilisation des connaissances antérieures ou obtenues dans le cadre de la coopération entre les Parties se conformeront aux principes suivants:
 
8.1 Chaque partie à un Accord Spécifique restera seule propriétaire des connaissances, qu’elles soient protégées par des droits de propriété intellectuelle ou non, qu’elle possédait avant l’exécution de cet Accord Spécifique ou qu’elle a développé indépendamment.
 
8.2 Chaque partie à un Accord Spécifique sera seule propriétaire des résultats obtenus dans ses installations dans le cadre de cet Accord Spécifique, qu’ils aient été obtenus par le personnel de l’autre Partie en mission ou en visite, sous réserve du droit en vigueur et le cas échéant des substantiels apports intellectuels, matériels et financiers de la partie dont personnel en mission dépend, ou par son propre personnel, et pourra décider à sa seule discrétion de protéger ces résultats par tous droits ou titres appropriés, tels que demandes de brevet, à son seul nom et à ses seuls frais dans quelque pays que ce soit, en mentionnant le nom de l’inventeur.
 
8.3 Chaque partie à un Accord Spécifique concède à l’autre un droit gratuit d’usage des connaissances dont elle est propriétaire, qu’elles soient brevetées ou non, pour les besoins de l’exécution de la coopération selon les termes de l’Accord Spécifique et pour ses propres activités de recherche et développement dans les domaines de coopération.
 
ARTICLE 9 RESPONSABILITE DU FAIT DES INFORMATIONS ECHANGEES
 
9.1 Bien que les informations (y compris les Informations telles que définies à l’article 7 ci-dessus) communiquées par une des Parties (ou une des parties à un Accord Spécifique) à l’autre dans le cadre de l’Accord (ou d’un Accord Spécifique) doivent être exactes au mieux des connaissances de la Partie (ou de la partie à un Accord Spécifique) communicante, la Partie (ou la partie) communicante ne garantit pas la pertinence des dites informations pour une quelconque utilisation qui pourrait en être faite par la Partie (ou la partie) recevant les informations ou par une tierce partie.
 
9.2 Chaque Partie ou partie à un Accord Spécifique sera responsable de tous dommages directs ou indirects à ses biens, son personnel ou aux tiers, pouvant résulter de l’utilisation d’informations données par l’autre Partie (ou de l’autre partie à un Accord Spécifique).
 
ARTICLE 10 RESPONSABILITE EN CAS D’ACCIDENTS
 
10.1 Dommages au personnel de chaque partie à un Accord Spécifique
 
10.1.1 Chaque partie à un Accord Spécifique prend en charge la couverture d’assurance de son propre personnel conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale, du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles. Par conséquent, chaque partie à un Accord Spécifique doit accomplir toutes les formalités qui lui incombent et supporter tous les coûts, le cas échéant, des polices d’assurance souscrites pour protéger son propre personnel contre tout risque éventuel.
 
10.1.2 En cas d’accident ou de maladie nécessitant des soins urgents, la partie à un Accord Spécifique accueillante assistera le salarié de la partie effectuant la mission dans ses démarches relatives aux soins médicaux.
 
10.1.3 La partie à un Accord Spécifique accueillante s’engage à informer la partie effectuant la mission de tout incident ou dommage affectant le personnel de la partie effectuant la mission et survenant pendant la mission ou la visite, afin de permettre à la partie effectuant la mission de faire les déclarations nécessaires exigées par la loi dans les délais prescripts.
 
10.1.4 Chaque partie à un Accord Spécifique est responsable des dommages causés par son personnel au personnel de l’autre partie, conformément à la loi en vigueur.
 
10.2 Dommages causés aux biens de l’autre Partie
 
Chaque partie à un Accord Spécifique conserve à sa charge, sans aucun droit de recours contre l’autre partie, les dommages causés à ses biens par le personnel de la partie effectuant la mission pendant une visite ou une mission, sauf en cas d’atteinte volontaire ou de faute lourde de la part dudit personnel.
 
10.3 Responsabilité envers les tiers
 
Conformément aux réglementations locales en vigueur, chaque partie à un Accord Spécifique restera responsable des dommages causés aux tiers par son propre personnel pendant une visite ou une mission à l’autre partie.
 
10.4 Responsabilité civile nucléaire
 
10.4.1 Chaque partie à un Accord Spécifique est responsable des dommages causés par un accident nucléaire trouvant son origine dans ses installations, dans les conditions et limites prévues par la loi nationale applicable.
 
10.4.2 En conséquence, chaque partie à un Accord Spécifique accepte d’indemniser l’autre Partie et de la relever de toute action, demande ou réclamation exercée contre elle portant sur tout dommage, responsabilité ou coûts en relation avec un accident nucléaire provenant ou résultant de l’exécution du présent Accord sur son territoire.
 
10.4.3 Chaque partie à un Accord Spécifique se conforme aux obligations ci-dessus en fournissant une couverture financière par le biais d’une garantie étatique, d’une assurance privée ou de toute autre garantie financière, à hauteur de montants définis en conformité avec la loi applicable de son pays.
 
10.4.4 Chaque partie à un Accord Spécifique dispose d’un recours à l’encontre de l’autre Partie pour les accidents nucléaires survenus dans un délai d’un an suivant la fin du présent Accord, si la cause de l’accident réside dans un faute lourde commise par l’autre Partie ou ses préposés, notamment par violation des règle de sécurité. Il est interdit de s’assurer contre ce recours, sous peine de résiliation du présent Accord.
 
10.4.5 Par «accident nucléaire» on entend tout fait ou succession de faits de même origine ayant causé des dommages, dès lors que ce fait ou ces faits ou certains des dommages causés proviennent ou résultent soit des propriétés radioactives, ou à la fois des propriétés radioactives et des propriétés toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou produits ou déchets radioactifs, soit de rayonnements ionisants émis par une autre source quelconque de rayonnements se trouvant dans une installation nucléaire.
 
ARTICLE 11 DUREE – RESILIATION
 
11.1 Cet Accord entrera en vigueur à la date à laquelle la Partie slovène communiquera par la voie diplomatique à la Partie française que toutes les conditions légales intérieures concernant son entrée en vigueur ont été remplies et restera pleinement en vigueur pendant cinq (5) ans.
Nonobstant ce qui précède, chaque Partie pourra résilier l’Accord, à condition d’en avertir au préalable et par écrit l’autre Partie. La résiliation prendra effet un an calendaire après la date de ladite notification écrite.
 
11.2 Trois (3) mois avant la date d’expiration, les Parties discuteront de l’opportunité de renouveler l’Accord.
 
Toute modification ou renouvellement ou poursuite de l’Accord fera l’objet d’un avenant écrit signé par les représentants de chaque Partie.
L’expiration ou la résiliation de cet Accord ne modifiera pas les droits acquis par chaque Partie avant la date d’expiration ou de résiliation.
 
11.3 Toutes les activités de coopération conjointes encore en cours à la date d’expiration ou de résiliation de l’Accord seront poursuivies conformément aux stipulations de l’Accord Spécifique applicable. Les termes et conditions de l’Accord survivront à son expiration ou résiliation, pour les besoins d’achèvement de toute activité en cours.
 
ARTICEL 12 REGLEMENT DE LITIGES
 
Les Parties conviennent que tout litige découlant de l’exécution de cet Accord sera réglé à l’amiable si possible, et si nécessaire avec l’assistance d’un ou plusieurs experts indépendants.
 
ARTICLE 13 DROIT APPLICABLE
 
Tout litige qui ne saurait être réglé à l’amiable entre les Parties sera réglé selon les règles et les principes du droit international.
Les parties à un Accord Spécifique pourront convenir d’autres principes applicables en matière de règlement des litiges et de droit applicable.
 
Fait à Ljubljana le 27 Mars 2006, en deux exemplaires originaux en langues slovène et française, chacun des textes faisant également foi.
Pour le Ministère
de l’Enseignement
Supérieur, des Sciences
et de la Technologie
de la République de Slovénie
Jure Zupan, m.p.
Ministre
 
Pour le Commissariat
à l’énergie atomique
Jean-Pierre Le Roux m.p.
Administrateur
général adjoint
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta sporazum začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Šifra: 00724-31/2006
Ljubljana, dne 8. junija 2006
EVA 2006-1811-0101
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik