Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2006 z dne 30. 12. 2006

Kazalo

6167. Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, stran 16482.

Na podlagi 50. in 54. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06) in 31. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE in 122/06) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o pogojih in načinu oprostitve davkov
za diplomatska predstavništva, konzulate
ter mednarodne organizacije v skladu
z mednarodnimi pogodbami,
ki obvezujejo Slovenijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način uveljavljanja oprostitev plačila davkov za blago in storitve, namenjene za:
1. službene potrebe diplomatskih predstavništev in konzulatov v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) ter mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij med njihovim delovanjem v Sloveniji ter za osebne potrebe njihovega tujega osebja;
2. službene potrebe diplomatskih predstavništev, konzulatov ter mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij s sedežem v drugi državi članici Evropske unije ter za osebne potrebe njihovega osebja;
3. potrebe oboroženih sil drugih držav članic Severnoatlantske zveze ali spremnega civilnega osebja ali za oskrbo njihovih menz ali kantin, kadar te sile sodelujejo pri zagotavljanju skupne obrambe.
(2) Za davek se v skladu s tem pravilnikom štejejo davek na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) in trošarine.
(3) Upravičenost do oprostitev davka na motorna vozila, uvoznih dajatev oziroma davčnih oprostitev na podlagi mednarodnih pogodb se lahko dokazuje z obrazci, predpisanimi s tem pravilnikom.
2. člen
(Način oprostitve plačila davkov)
(1) Oprostitev plačila davkov po temu pravilniku se lahko uveljavlja kot:
– neposredna oprostitev,
– vračilo plačanega davka.
(2) Oprostitev plačila davkov, ki se plačujejo ob uvozu, se uveljavlja kot neposredna oprostitev.
II. DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA IN KONZULATI
V SLOVENIJI TER MEDNARODNE ORGANIZACIJE
S SEDEŽEM ALI PREDSTAVNIŠTVOM V SLOVENIJI
3. člen
(Upravičenci v Sloveniji)
Oprostitev plačila davkov lahko pod predpisanimi pogoji uveljavljajo:
1. diplomatska predstavništva in konzulati v Sloveniji;
2. mednarodne organizacije oziroma predstavništva mednarodnih organizacij v Sloveniji, če oprostitev plačila davkov določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo;
3. diplomatski agenti diplomatskih predstavništev iz 1. točke tega člena in njihovi družinski člani, ki z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu, če niso državljani Slovenije ali nimajo v Sloveniji stalnega prebivališča;
4. konzularni funkcionarji razen častnih konzularnih funkcionarjev in njihovi družinski člani, ki z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu, če niso državljani Slovenije ali nimajo v Sloveniji stalnega prebivališča;
5. člani diplomatskega osebja mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij iz 2. točke tega člena in njihovi družinski člani, ki z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu, če niso državljani Slovenije oziroma nimajo v Sloveniji stalnega prebivališča, če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo;
6. člani administrativnega in tehničnega osebja diplomatskih predstavništev in konzulatov razen članov osebja konzulatov, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, če niso državljani Slovenije oziroma nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji;
7. člani administrativnega in tehničnega osebja mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij, če niso državljani Slovenije oziroma nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji in če to določajo mednarodne pogodbe, ki obvezujejo Slovenijo.
4. člen
(Dokazovanje upravičenosti)
(1) Upravičenci iz prejšnjega člena dokazujejo, da so upravičeni uveljavljati oprostitev plačila davkov v skladu s tem poglavjem z Osnovnim potrdilom za oprostitev dajatev (v nadaljnjem besedilu: osnovno potrdilo), ki ga na zahtevo upravičenca izda ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(2) Osnovno potrdilo je sestavljeno iz treh delov. Prvi in drugi del sestavljata zahtevek za izdajo osnovnega potrdila in ju izpolni upravičenec. Tretji del potrdila izpolni ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Nepravilno ali nepopolno izpolnjen zahtevek za izdajo osnovnega potrdila ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, zavrne. Upravičenec lahko v tem primeru ponovno vloži zahtevek.
(3) Zahtevek za izdajo osnovnega potrdila upravičenec lahko vloži od dneva prihoda na službovanje v Slovenijo oziroma izjemoma največ štirinajst dni pred prihodom v Slovenijo, z namenom oprostitve davkov, ki se plačujejo ob uvozu osebnega premoženja. Zahtevek, ki ga upravičenec predloži ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ne sme biti starejši od enega meseca.
(4) Osnovno potrdilo se izda v treh izvodih, od katerih prejmeta po en izvod pristojni davčni organ in upravičenec, en izvod pa zadrži ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Izvod, namenjen davčnemu organu, lahko ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, v desetih dneh od prejema zahtevka pošlje v elektronski obliki prek sistema eDavki.
(5) Osnovno potrdilo in navodilo za njegovo izpolnjevanje je Priloga I tega pravilnika in njegov sestavni del.
(6) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, vodi evidenco pooblaščenih oseb diplomatskih predstavništev in konzulatov ter pooblaščenih oseb mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij za podpis osnovnega potrdila.
(7) Če se oprostitev lahko prizna le ob pogoju vzajemnosti, ugotavlja izpolnjevanje tega pogoja ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. O ugotovljeni vzajemnosti oziroma dodatnih pogojih za priznanje vzajemnosti ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, sproti obvešča pristojni davčni in carinski organ. Omejitve oziroma izključitve oprostitev dajatev zaradi pogojev vzajemnosti med državo pošiljateljico in Slovenijo ministrstvo navede v prilogi, ki je sestavni del osnovnega potrdila.
5. člen
(Dobavitelji v Sloveniji)
(1) Oprostitev plačila davkov v skladu s tem poglavjem se lahko uveljavi samo za blago, storitve oziroma trošarinske izdelke, nabavljene pri dobaviteljih, ki so identificirani za namene DDV.
(2) Dobavitelj mora upravičencu izdati račun v skladu z 82. členom Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06), pri čemer v primeru neposredne oprostitve davkov dobavitelj namesto identifikacijske številke za DDV naročnika oziroma kupca vpiše številko neposrednega potrdila ter navede, da davek ni obračunan.
6. člen
(Omejitev oprostitve plačila davkov)
(1) Posamezen upravičenec lahko uveljavi oprostitev plačila davkov po tem poglavju, če je vrednost kupljenega blaga ali storitev po posameznem računu (z vključenimi davki) višja od 60 eurov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko oprostitev plačila davkov uveljavlja tudi, če vrednost blaga ali storitev na računu ni višja od 60 eurov, če gre za nabavo pogonskega goriva za prevozna sredstva posameznih upravičencev oziroma če se uveljavlja neposredna oprostitev plačila davkov na podlagi pogodbenega oziroma naročniškega razmerja za priključke, ki so vezani na poslovni oziroma stanovanjski prostor, ki je predmet oprostitve in se zaporedno zaračunava.
(3) Upravičenci iz 6. točke 3. člena tega pravilnika lahko v dvanajstih mesecih od dneva prihoda na službovanje v Slovenijo uveljavljajo oprostitev plačila davkov pri nabavi gospodinjskih predmetov, če je izpolnjen pogoj vzajemnosti.
(4) Ne glede na prvi do tretji in peti odstavek tega člena se lahko drugačne omejitve upoštevajo:
1. za upravičence iz 1., 3. in 4. točke 3. člena tega pravilnika na podlagi ugotovljenih pogojev vzajemnosti z državo pošiljateljico,
2. za upravičence iz 2., 5. in 7. točke 3. člena tega pravilnika skladno z določbami mednarodne pogodbe, ki obvezuje Slovenijo.
(5) Vrednostne omejitve iz prvega odstavka tega člena ne veljajo za oprostitev plačila davkov ob uvozu blaga.
7. člen
(Prevozna sredstva)
(1) Za namen tega pravilnika se za prevozno sredstvo šteje vsako prevozno sredstvo, za katero je obvezna registracija v Sloveniji, ne glede na to, ali je namenjeno za cestni, vodni oziroma pomorski ali zračni promet.
(2) Upravičenci iz 1. točke 3. člena tega pravilnika lahko za službene potrebe uveljavljajo oprostitev plačila davkov pri nabavi neomejenega števila prevoznih sredstev.
(3) Prejšnji odstavek velja tudi za upravičence iz 2. točke 3. člena tega pravilnika, če ni z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Slovenijo, drugače določeno.
(4) Ne glede na drugi, tretji in peti do osmi odstavek tega člena lahko ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, določi drugačne količinske omejitve na podlagi vzajemnosti ter s tem seznani pristojni davčni in carinski organ.
(5) Diplomatski agenti in konzularni funkcionarji razen častnih konzularnih funkcionarjev lahko v prvih dveh letih od nastopa službovanja v Sloveniji za osebne potrebe uveljavljajo oprostitev plačila davkov po tem pravilniku pri nabavi dveh prevoznih sredstev, njihovi polnoletni družinski člani, ki z njimi živijo v skupnem gospodinjstvu, pa v istem obdobju za eno prevozno sredstvo. Po preteku roka iz prejšnjega stavka lahko vsak upravičenec iz tega odstavka vsaki dve leti uveljavlja oprostitev plačila davkov pri nabavi enega prevoznega sredstva.
(6) Prejšnji odstavek se nanaša tudi na člane diplomatskega osebja mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij, če ni z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Slovenijo, drugače določeno.
(7) Člani administrativnega in tehničnega osebja diplomatskih predstavništev in konzulatov razen konzulatov, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, lahko v dvanajstih mesecih od dneva prihoda na službovanje v Slovenijo za svoje osebne potrebe uveljavljajo oprostitev plačila davkov pri nabavi enega prevoznega sredstva.
(8) Člani administrativnega in tehničnega osebja mednarodnih organizacij oziroma predstavništev mednarodnih organizacij lahko v dvanajstih mesecih od dneva prihoda na službovanje v Slovenijo za svoje osebne potrebe uveljavljajo oprostitev plačila davkov po tem pravilniku pri nabavi enega prevoznega sredstva, razen če ni z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Slovenijo, drugače določeno.
(9) Ne glede na roke iz petega do sedmega odstavka tega člena lahko upravičenec uveljavlja oprostitev plačila davkov pred potekom predpisanih rokov:
1. če je vozilo uničeno ali
2. če je vozilo, za katero je uveljavil oprostitev plačila davkov, ukradeno in je bil o tem izdan uradni zapisnik policijske uprave, vendar le, če vozilo ni bilo ponovno najdeno v dveh mesecih po prijavi kraje.
(10) Šteje se, da je prevozno sredstvo uničeno, če je njegova vrednost zmanjšana za več kot 70%. Uničenje prevoznega sredstva se dokazuje z uradnim zapisnikom pristojne policijske uprave in zapisnikom pooblaščenega izvedenca. Iz slednjega mora biti razviden tudi podatek o zmanjšanju vrednosti prevoznega sredstva, izražen v odstotku.
(11) Če ima uničeno vozilo še prometno vrednost in ga upravičenec želi odtujiti, mora upravičenec pred odtujitvijo prometnega sredstva plačati davke od prometne vrednosti vozila.
8. člen
(Količinska omejitev za pogonsko gorivo)
(1) V vsakem koledarskem trimesečju lahko upravičenci iz 1. in 2. točke 3. člena tega pravilnika za službene potrebe uveljavljajo oprostitev davkov za pogonska goriva, uporabljena za lastna prevozna sredstva, in sicer največ za:
– 2000 litrov za prvo prevozno sredstvo,
– 1500 litrov za drugo prevozno sredstvo in
– 900 litrov za vsako naslednje prevozno sredstvo.
(2) V vsakem koledarskem trimesečju lahko upravičenci iz 3. do 6. točke 3. člena tega pravilnika za osebne potrebe uveljavljajo oprostitev davkov za lastna prevozna sredstva, registrirana v Sloveniji, in sicer največ za:
– 900 litrov za prvo prevozno sredstvo in
– 300 litrov za vsako naslednje prevozno sredstvo.
(3) Če se je upravičenec odločil, da bo oprostitev plačila davkov za pogonsko gorivo uveljavljal z neposredno oprostitvijo, v obdobju veljavnosti potrdila za neposredno oprostitev za pogonsko gorivo ne more uveljavljati tudi vračila plačanih davkov.
(4) Če je upravičenec začel uveljavljati oprostitev plačila davkov za pogonsko gorivo za posamezno prevozno sredstvo med posameznim četrtletjem, se količine iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena sorazmerno zmanjšajo.
(5) Če upravičenec v posameznem četrtletju ni izkoristil oprostitve plačila davkov za celotno količino pogonskega goriva iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, neizkoriščene količine ne more prenesti v naslednje četrtletje.
9. člen
(Neposredna oprostitev davkov)
(1) Neposredno oprostitev davkov po tem poglavju lahko posamezni upravičenec uveljavi, če je od pristojnega davčnega organa pridobil Potrdilo za neposredno oprostitev davkov (v nadaljnjem besedilu: neposredno potrdilo), ki je skupaj z navodilom za njegovo izpolnjevanje Priloga II tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2) Za izdajo neposrednega potrdila je pristojen Davčni urad Ljubljana, ki izda neposredno potrdilo v dveh delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka za neposredno oprostitev dajatev. Upravičenci lahko zahtevek predložijo tudi v elektronski obliki prek sistema eDavki.
(3) Davčni organ izda neposredno potrdilo v dveh izvodih, od katerih en izvod prejme upravičenec, enega pa za evidenco zadrži davčni organ.
(4) Upravičenec mora za uveljavitev neposredne oprostitve dobavitelju blaga ali izvajalcu storitev oziroma pristojnemu carinskemu organu predložiti pravilno izpolnjeno neposredno potrdilo.
(5) Upravičenci lahko uveljavljajo neposredno oprostitev davkov le, če oprostitev uveljavljajo za vse blago, navedeno na računu.
(6) Pri nabavi trošarinskih izdelkov se neposredna oprostitev plačila trošarine lahko uveljavlja pri trošarinskih zavezancih, vendar le, če se hkrati uveljavlja tudi oprostitev DDV.
(7) Ob uveljavljanju neposredne oprostitve mora dobavitelj:
1. zagotoviti podatke o opravljeni oproščeni dobavi, in sicer:
– podatke, ki omogočajo identifikacijo upravičenca do oprostitve,
– številko neposrednega potrdila,
– številko in datum računa,
– vrsto, količino in vrednost blaga ali storitev,
– znesek oproščenih dobav.
2. dobavo, za katero prizna neposredno oprostitev DDV, prikazati v obrazcu DDV-O pod zaporedno številko 13.
(8) Trošarinski zavezanec, pri katerem je upravičenec uveljavil neposredno oprostitev plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo, izvede poračun trošarine na ustreznem obrazcu za mesečni obračun trošarine tako, da znesek trošarine iz naslova oprostitve vključi v obračun trošarine kot odbitno postavko na podlagi 6. točke prvega odstavka 30. člena Zakona o trošarini (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE in 122/06; v nadaljnjem besedilu: ZTro).
(9) Če so predmet oprostitve plačila davkov posamezni priključki najetega stanovanjskega oziroma poslovnega prostora, se neposredna oprostitev po tem pravilniku lahko uveljavlja le, če je edini uporabnik posameznega priključka upravičenec iz 3. člena tega pravilnika.
(10) Upravičenec, ki je uveljavljal neposredno oprostitev, je dolžan hraniti izvirnike računov tri leta od dneva nabave.
10. člen
(Vračilo plačanega davka)
(1) Upravičenci lahko v skladu s tem členom uveljavljajo vračilo davkov, ki so jim bili zaračunani pri nabavah blaga in storitev v Sloveniji.
(2) Upravičenci predložijo Zahtevek za vračilo davkov (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za vračilo) pri Davčnem uradu Ljubljana. Upravičenci lahko predložijo zahtevek za vračilo tudi v elektronski obliki prek sistema eDavki.
(3) Zahtevek za vračilo je Priloga III tega pravilnika in njegov sestavni del.
(4) Upravičenec lahko zahtevek za vračilo vloži za obdobje najmanj treh mesecev in največ za obdobje koledarskega leta. Upravičenec lahko vloži zahtevek za vračilo v enem letu po koncu četrtletja, na katero se zahtevek za oprostitev nanaša.
(5) Zahtevku za vračilo morajo biti priloženi izvirniki računov, kronološko razvrščeni po posameznih dobaviteljih. Izjemoma lahko upravičenci iz 1. in 2. točke 3. člena tega pravilnika namesto izvirnikov priložijo kopije računov, če jih overijo njihove pooblaščene osebe. Če se zahtevek nanaša na več četrtletij, mora upravičenec račune, ki jih priloži zahtevku, ločiti po posameznih četrtletjih.
(6) Če upravičenec uveljavlja vračilo za priključke v smislu sedmega odstavka 9. člena tega pravilnika, mora zahtevku za vračilo poleg ustreznih računov priložiti dokument, iz katerega so razvidni ime, priimek in naslov lastnika, številka posameznega priključka, če ta obstaja, in upravičenec do oprostitve davkov po tem pravilniku.
(7) Če posamezen upravičenec uveljavlja vračilo davkov za pogonsko gorivo za svoje prevozno sredstvo, račune za to gorivo pripne na fotokopijo prometnega dovoljenja za to prevozno sredstvo in pripiše vrsto pogonskega goriva, ki se uporablja za to sredstvo, ter navede skupno število računov, ki se na to gorivo nanašajo.
11. člen
(Postopek pri davčnem organu)
(1) Davčni organ mora vsak predložen račun ožigosati in ga vrniti vlagatelju.
(2) Davčni organ mora o zahtevku za vračilo odločiti v 45 dneh od vložitve zahtevka.
(3) Če davčni organ odobri vračilo, mora biti vračilo izvršeno v roku iz prejšnjega odstavka na račun upravičenca v Sloveniji. Davčni organ mora o vračilu pisno obvestiti upravičenca.
12. člen
(Nabave v drugih državah članicah Evropske unije)
(1) Če želijo upravičenci iz 3. člena tega pravilnika uveljaviti oprostitev plačila davkov pri nabavi blaga oziroma storitev v drugi državi članici Evropske unije, namesto potrdila za neposredno oprostitev dobavitelju predložijo Potrdilo o oprostitvi (EXEMPTION CERTIFICATE), izpolnjeno v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 31/96 z dne 10. januarja 1996 o potrdilu o oprostitvi plačila trošarine (UL L št. 8 z dne 11. 1. 1996, str. 11); v nadaljnjem besedilu: Potrdilo o oprostitvi.
(2) Slovenska različica Potrdila o oprostitvi je Priloga IV tega pravilnika in njegov sestavni del. Namesto slovenske različice lahko upravičenec predloži tudi različico v enem od uradnih jezikov Evropske unije. Na zahtevo pristojnega davčnega urada mora priložiti seznam blaga oziroma storitev v slovenskem jeziku.
(3) Davčni urad Ljubljana izda Potrdilo o oprostitvi v treh izvodih, od katerih dva izvoda prejme upravičenec, enega pa za evidenco zadrži davčni organ. Upravičenec en izvod izroči dobavitelju blaga za njegovo evidenco, drug izvod pa spremlja blago. Če upravičenec s potrdilom uveljavlja oprostitev plačila davkov za trošarinske izdelke, mora biti drugi izvod potrdila priložen trošarinskemu dokumentu, ki ga je izdal dobavitelj.
(4) Upravičenec mora kopijo potrdila iz prvega odstavka tega člena hraniti skupaj z računom za prejeto blago oziroma storitve najmanj 3 leta od dneva pridobitve blaga oziroma storitve.
13. člen
(Prepoved odtujitve)
(1) Če ni s tem pravilnikom drugače določeno, blaga, ki je v skladu s tem pravilnikom predmet oprostitve, pred potekom treh let od dneva nabave ni dovoljeno odtujiti, dati v uporabo drugim osebam ali kako drugače uporabiti za druge namene (v nadaljnjem besedilu: odtujitev), dokler davek ni plačan.
(2) Če upravičenec odtuji blago pred potekom roka, določenega v prvem odstavku tega člena, mora to prijaviti pristojnemu davčnemu ali carinskemu organu, ki ugotovi morebitno obveznost plačila davkov.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se davkov ne plača, če je odtujitev posledica uradnega predčasnega odpoklica oziroma smrti upravičenca oziroma če blago odtuji družinski član upravičenca, ki preneha bivati v Sloveniji zaradi predčasnega odpoklica oziroma smrti upravičenca.
(4) Prepoved odtujitve iz prvega odstavka tega člena se ne nanaša na darila v vrednosti do 60 eurov, ki jih upravičenci iz 1. ali 2. točke 3. člena tega pravilnika podarijo drugim upravičencem iz 3. člena tega pravilnika in darila drugim osebam v skladu z njihovimi funkcijami.
(5) Če ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ugotovi, da je zaradi spoštovanja pogoja vzajemnosti treba v zvezi s prepovedjo odtujitve iz prvega odstavka tega člena upoštevati drugačen rok od predpisanega v tem členu, izda o tem upravičencu ustrezno potrdilo.
III. DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA IN KONZULATI
V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE
IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE S SEDEŽEM
ALI PREDSTAVNIŠTVOM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI
14. člen
(Neposredna oprostitev)
(1) Če diplomatska predstavništva in konzulati s sedežem v drugi državi članici Evropske unije in mednarodne organizacije s sedežem ali predstavništvom v eni od drugih držav članic Evropske unije ali njihovo osebje nabavljajo blago oziroma naročajo storitve pri zavezancih, identificiranih za namene DDV v Sloveniji, ali pri imetnikih trošarinskega skladišča v Sloveniji, lahko uveljavijo neposredno oprostitev plačila davkov na podlagi predložitve Potrdila o oprostitvi, ki ga potrdi pristojni organ države, v kateri imajo sedež, dobavitelju oziroma izvajalcu storitev.
(2) Dobavitelj oziroma izvajalec hrani kopijo potrdila iz prejšnjega odstavka v svojem knjigovodstvu skupaj z računom, pri trošarinskih izdelkih pa tudi skupaj s kopijo potrjenega trošarinskega dokumenta.
(3) Pri nabavi trošarinskih izdelkov se neposredna oprostitev plačila trošarine lahko uveljavlja tudi pri trošarinskih zavezancih, vendar le, če se hkrati uveljavlja tudi oprostitev DDV. Če dobavitelj trošarinskega blaga ni trošarinski zavezanec, pa se oprostitev lahko uveljavlja le za plačilo DDV.
15. člen
(Vračilo plačanega davka)
(1) Upravičenci iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko v skladu s tem členom uveljavljajo vračilo davkov, ki so jim bili zaračunani pri nabavah blaga in storitev pri zavezancih, identificiranih za namene DDV v Sloveniji.
(2) Upravičenci predložijo zahtevek za vračilo pri Davčnem uradu Ljubljana. Upravičenci lahko predložijo zahtevek za vračilo tudi v elektronski obliki prek sistema eDavki.
(3) Upravičenci lahko zahtevek za vračilo vložijo najpozneje v šestih mesecih od datuma izdaje računa za nabavo blaga oziroma za opravljene storitve.
(4) Zahtevku za vračilo davkov morajo biti priloženi računi v izvirniku, ki jih izda dobavitelj v skladu z 82. členom ZDDV, in Potrdilo o oprostitvi, ki ga potrdi pristojni organ države, v kateri ima upravičenec sedež.
16. člen
(Postopek pri davčnem organu)
(1) Davčni organ mora vsak predložen račun ožigosati in ga vrniti vlagatelju.
(2) Davčni organ mora o zahtevku za vračilo odločiti v 45 dneh od vložitve zahtevka.
(3) Če davčni organ odobri vračilo, mora biti vračilo izvršeno v roku iz prejšnjega odstavka na račun, ki ga navede upravičenec v zahtevku. Če navede račun v tujini, stroške nakazila nosi upravičenec. Davčni organ mora o vračilu pisno obvestiti upravičenca.
IV. OBOROŽENE SILE DRUGIH DRŽAV ČLANIC SEVERNOATLANSKE ZVEZE ALI SPREMNEGA CIVILNEGA OSEBJA
17. člen
(Neposredna oprostitev)
(1) Države članice Severnoatlantske zveze lahko za potrebe oboroženih sil ali spremnega civilnega osebja ali za oskrbovanje menz ali kantin, kadar gre za zagotavljanje skupne obrambe, nabavljajo blago oziroma naročajo storitve pri zavezancih, identificiranih za namene DDV v Sloveniji, ali pri imetnikih trošarinskega skladišča v Sloveniji z oprostitvijo plačila davkov na podlagi predložitve Potrdila o oprostitvi.
(2) Potrdilo o oprostitvi upravičencem po tem poglavju potrdi organ države, iz katere izhajajo oborožene sile ali spremno civilno osebje, ki bodo sodelovali pri zagotavljanju skupne obrambe.
(3) Pri nabavi trošarinskih izdelkov se neposredna oprostitev plačila trošarine lahko uveljavlja tudi pri trošarinskih zavezancih, vendar le, če se hkrati uveljavlja tudi oprostitev DDV. Če dobavitelj trošarinskega blaga ni trošarinski zavezanec, pa se oprostitev lahko uveljavlja le za plačilo DDV.
(4) Upravičenci lahko uveljavljajo neposredno oprostitev dajatev po tem poglavju le, če oprostitev uveljavljajo za vse blago, navedeno na računu.
18. člen
(Dobavitelji v Sloveniji)
(1) Oprostitev plačila davkov v skladu s tem poglavjem se lahko uveljavi samo za blago, storitve oziroma trošarinske izdelke, nabavljene pri dobaviteljih, ki so identificirani za namene DDV.
(2) Dobavitelj mora upravičencu izdati račun v skladu z 82. členom ZDDV, pri čemer pri neposredni oprostitvi na podlagi Potrdila o oprostitvi dobavitelj namesto identifikacijske številke za DDV naročnika oziroma kupca vpiše številko Potrdila o oprostitvi ter navede, da davek ni obračunan.
(3) Ob uveljavljanju neposredne oprostitve po tem poglavju mora dobavitelj:
1. zagotoviti podatke o opravljeni oproščeni dobavi, in sicer:
– podatke, ki omogočajo identifikacijo upravičenca do oprostitve,
– številko Potrdila o oprostitvi,
– številko in datum računa,
– vrsto, količino in vrednost blaga ali storitev,
– znesek oproščenih dobav.
2. dobavo, za katero prizna neposredno oprostitev DDV, prikazati v obrazcu DDV-O pod zaporednost številko 13.
(4) Trošarinski zavezanec, pri katerem je upravičenec uveljavil neposredno oprostitev plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki so že bili sproščeni v porabo, izvede poračun trošarine na ustreznem obrazcu za mesečni obračun trošarine tako, da znesek trošarine iz naslova oprostitve vključi v obračun trošarine kot odbitno postavko, na podlagi 6. točke prvega odstavka 30. člena ZTro.
(5) Upravičenec, ki je uveljavljal neposredno oprostitev, mora hraniti izvirnike računov tri leta od dneva nabave.
19. člen
(Vračilo plačanega davka za pogonsko gorivo)
(1) Države članice Severnoatlantske zveze lahko za potrebe oboroženih sil ali spremnega civilnega osebja, kadar gre za zagotavljanje skupne obrambe za nabavljeno pogonsko gorivo, uporabijo sistem vračila plačanih davkov.
(2) Upravičenci predložijo zahtevek za vračilo davkov, plačanih pri nabavi pogonskega goriva, pri Davčnem uradu Ljubljana.
(3) Upravičenci lahko zahtevek za vračilo vložijo najpozneje v šestih mesecih od datuma izdaje računa za nabavo pogonskega goriva.
(4) Zahtevku za vračilo davkov morajo biti priloženi računi v izvirniku, ki jih izda dobavitelj v skladu z 82. členom ZDDV, in Potrdilo o oprostitvi, ki ga potrdi pristojni organ države, iz katere izhajajo oborožene sile ali spremno civilno osebje, ki so sodelovali pri zagotavljanju skupne obrambe.
(5) Davčni organ obravnava zahtevke iz prejšnjega odstavka v skladu s 16. členom tega pravilnika.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Zahtevki za vračilo davkov, ki so bili vloženi pred 1. januarjem 2007, se obravnavajo v skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu oprostitve dajatev za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo (Uradni list RS, št. 45/04 in 117/06 – ZDDV-1).
21. člen
(Začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 423-230/2006
Ljubljana, dne 22. decembra 2006
EVA 2006-1611-0146
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost