Uradni list

Številka 132
Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 132/2006 z dne 15. 12. 2006

Kazalo

5514. Uredba o razvojnih spodbudah za turizem, stran 14581.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o razvojnih spodbudah za turizem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa podrobnejše pogoje, merila in vrste razvojnih spodbud za turizem (v nadaljnjem besedilu: razvojna spodbuda).
2. člen
(pomen uporabljenih izrazov)
(1) Izrazi uporabljeni v tej uredbi imajo naslednji pomen:
1. Upravičeni stroški so stroški, ki so lahko predmet sofinanciranja po tej uredbi.
2. Investicija je investicija v materialna ali nematerialna sredstva, povezana:
– z ustanovitvijo novega ali razširitvijo obstoječega obrata,
– z bistveno spremembo proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu in
– s pridobitvijo osnovnih sredstev z nakupom podjetja, ki je prenehalo delovati ali bi prenehalo delovati, če ne bi bilo kupljeno s strani neodvisnega investitorja.
3. Materialna sredstva so zemljišče, zgradbe, oprema in stroji.
4. Nematerialna sredstva so sredstva povezana s prenosom tehnologije za pridobitev patentnih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja.
5. Javna sredstva so javna sredstva iz lokalnih, regionalnih in nacionalnih virov ter virov Evropske skupnosti.
6. Pomoč »de minimis« je pomoč, ki zaradi svoje višine ne izkrivlja ali ogroža konkurence. Pogoje za dodeljevanje tovrstnih pomoči določajo predpisi Evropske skupnosti, ki urejajo državne pomoči.
7. Lastna sredstva so sredstva prejemnika razvojne spodbude in krediti, ki jih je pridobil pod tržnimi pogoji.
8. Veliki investicijski projekti so investicije, pri katerih vrednost upravičenih stroškov presega 50 milijonov eurov.
9. Celoviti programi so programi, ki vključujejo problematiko širšega območja regije ali turistične destinacije.
10. Posamezni programi so programi, ki so osredotočeni na reševanje problematike enega podjetja ali manjše skupine podjetij.
11. Organizacije, ki skrbijo za celosten razvoj turizma v posameznih regijah ali turističnih destinacijah, so organizacije, pri katerih tovrstne aktivnosti ne predstavljajo opravljanje aktivnosti na trgu, kot so na primer regionalne razvojne agencije, lokalne turistične organizacije, regijske destinacijske organizacije in druge podobne organizacije.
12. Splošno usposabljanje je usposabljanje, ki ga delojemalec ne uporablja samo ali v pretežni meri na trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu delojemalca v podjetju, ki prejema pomoč, temveč delojemalcu daje znanja, ki so v veliki meri prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja in s tem bistveno izboljšajo zaposljivost delojemalca.
13. Posebno usposabljanje je usposabljanje, ki ga delojemalec neposredno in v pretežni meri uporablja na trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu delojemalca v podjetju, ki prejema pomoč, in ki mu daje znanja, ki niso ali pa so zgolj v omejenem obsegu prenosljiva na druga podjetja ali delovna področja.
(2) Za razvrščanje gospodarskih družb in podjetij po velikosti na majhna, srednje velika in velika se po tej uredbi uporabljajo merila, ki jih opredeljuje Uredba Komisije (ES) št. 364/2004 z dne 25. februarja 2004 o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 63 z dne 28. 2. 2004, str. 22).
3. člen
(veljavnost uredbe)
(1) Ta uredba se uporablja za razvojne spodbude, ki jih dodeljuje ministrstvo, pristojno za turizem (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), kot instrument za izvajanje turistične politike iz prvega odstavka 6. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04; v nadaljnjem besedilu: zakon). Izvajalec javnih razpisov, v okviru katerih se dodeljujejo razvojne spodbude, je lahko tudi Slovenski podjetniški sklad.
(2) Ta uredba se uporablja za dodeljevanje razvojnih spodbud, ki jih ministrstvo namenja za izvajanje naslednjih ukrepov in aktivnosti turistične politike iz 7. člena zakona:
– programe trženja celovite turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih,
– programe razvojnih spodbud za razvoj novih integralnih turističnih proizvodov,
– programe za obnovo in izgradnjo nove turistične infrastrukture,
– programe za urbanistično urejanje prostora za razvojne potrebe turizma,
– programe za dvig kakovosti v turizmu,
– programe za razvoj kadrov v turizmu.
(3) Drugi ukrepi in aktivnosti iz 7. člena zakona nimajo značaja razvojnih spodbud in se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje upravnih pristojnosti ministrstva.
4. člen
(načela pri dodeljevanju razvojnih spodbud)
(1) Razvojne spodbude se dodeljujejo na podlagi izvedenih javnih razpisov po načelu enakih pogojev za vse predlagatelje in neodvisnih meril ocenjevanja.
(2) Razvojne spodbude, ki zapadejo pod nadzor z vidika državnih pomoči, se lahko dodelijo, v kolikor imajo dejansko spodbuden učinek na izvedbo projekta ali so nujno potrebne za njegovo realizacijo.
(3) Do razvojnih spodbud investicijskega značaja, ki imajo značaj državnih pomoči, so upravičeni le projekti, katerih izvajanje se ni začelo preden je ministrstvo izdalo pozitivno pisno odločitev o sofinanciranju projekta.
5. člen
(splošni pogoji pri dodeljevanju razvojnih spodbud)
Razvojno spodbudo se lahko dodeli, če predlagatelj izpolnjuje naslednje pogoje:
– opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
– ni v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji,
– ni v stanju kapitalske neustreznosti po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in 93/02),
– ne prejema, niti ni v postopku pridobivanja finančne pomoči države po programu za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah,
– nima neporavnanih obveznosti do države,
– ni za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinanciran iz drugih javnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči.
6. člen
(določilo o kumulaciji pomoči)
Pri razvojnih spodbudah, ki zapadejo pod nadzor z vidika državnih pomoči, veljajo zgornje meje sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru posameznih ukrepov ne glede na to, iz katerih javnih sredstev je pomoč dodeljena za posamezni namen in ali je pomoč dodeljena v okviru več shem ali individualnih pomoči hkrati. Pomoči se seštevajo.
7. člen
(začetek izvajanja investicije)
Začetek izvajanja investicije pomeni pri investicijah, ki imajo značaj državnih pomoči, začetek gradbenih del ali prva trdna zaveza za naročilo opreme ali strojev, vendar ne vključuje predhodnih študij izvedljivosti. Pri drugih investicijah (npr. investicije javnega značaja) pa začetek izvajanja investicije pomeni sklep pristojnega organa o začetku investicije.
II. PROGRAMI
1. Programi trženja turistične ponudbe Slovenije
na domačem in tujih tržiščih
8. člen
(pogoji programov trženja turistične ponudbe)
(1) Programi trženja turistične ponudbe Slovenije na domačem in tujih trgih zajemajo vlaganja v promocijo in nastopanje na domačem in tujih tržiščih.
(2) Poleg osnovnih kriterijev iz drugega odstavka 8. člena zakona se pri dodeljevanju sredstev za namene iz prejšnjega odstavka upoštevajo najmanj naslednja merila:
– uresničevanje nacionalnih ciljev,
– skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije,
– kvaliteta projekta,
– pozitivni učinki na prepoznavnost slovenske turistične ponudbe,
– realnost izvedbe.
9. člen
(celoviti programi trženja turistične ponudbe)
(1) Za dodelitev razvojne spodbude za izvedbo celovitega programa trženja turistične ponudbe neke turistične destinacije, ki sledi namenom iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, lahko zaprosijo organizacije, ki skrbijo za spodbujanje razvoja turizma v določeni regiji oziroma turistični destinaciji.
(2) Pri dodelitvi sredstev za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka se lahko kot upravičeni stroški upoštevajo stroški, ki nastanejo v okviru aktivnosti izvajanja programa trženja turistične ponudbe.
(3) Za program iz prvega odstavka tega člena se razvojna spodbuda dodeli v obliki dotacije v višini do 80 odstotkov upravičenih stroškov.
10. člen
(posamezni programi trženja turistične ponudbe)
(1) Za dodelitev razvojne spodbude za izvedbo posameznega programa trženja turistične ponudbe, ki sledi namenom iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, lahko zaprosijo majhne in srednje velike gospodarske družbe ter samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetnik), ki izpolnjujejo kriterije za majhne in srednje velike gospodarske družbe.
(2) Pri dodelitvi sredstev za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka se lahko kot upravičeni stroški upoštevajo naslednji stroški:
– svetovalnih storitev, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev in so občasnega značaja (tržne raziskave in analize, izdelava projektnih študij, pridobivanje »benchmarking« informacij) ter niso povezana z običajnimi tekočimi aktivnostmi prijavitelja,
– prve udeležbe na sejmih in razstavah (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic).
(3) Za programe iz prvega odstavka tega člena se razvojna spodbuda dodeli v obliki dotacije v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov.
11. člen
(programi promocije turistične ponudbe)
(1) Za dodelitev razvojne spodbude za izvedbo programa promocije turistične ponudbe, ki sledi namenom iz prvega odstavka 8. člena te uredbe, lahko zaprosijo podjetniki in gospodarske družbe.
(2) Pri dodelitvi sredstev za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka se lahko kot upravičeni stroški upoštevajo stroški izvajanja promocije proizvodov in storitev in stroški izdelave promocijskega materiala.
(3) Za programe iz prvega odstavka tega člena se razvojna spodbuda dodeli v obliki dotacije v višini do 80 odstotkov upravičenih stroškov, vendar največ do zneska in pod pogoji, ki jih določajo pravila za pomoči »de minimis«.
2. Programi razvoja novih integralnih turističnih proizvodov
12. člen
(pogoji programov razvoja novih integralnih turističnih proizvodov)
(1) Programi razvoja novih integralnih turističnih proizvodov zajemajo vlaganja v:
1. izboljšanje atraktivnosti celovite turistične ponudbe turistične destinacije, ki se nanaša na:
– pripravo skupnih strateških načrtov za razvoj turistične destinacije,
– pripravo načrtov trženja turistične destinacije,
– vzpostavitev skupnih rezervacijskih sistemov turističnih destinacij,
– razvoj in oblikovanje blagovnih znamk turističnih destinacij,
– razvoj in vzpostavitev informacijskih sistemov in
– oblikovanje skupnih turističnih proizvodov na ravni turistične destinacije;
2. razvoj in uvajanje novih in komplementarnih turističnih proizvodov in storitev, pri čemer med nove turistične proizvode in storitve štejejo vsi turistični proizvodi in storitve, za katere obstaja tržno povpraševanje in ki jih v turistični destinaciji še ni mogoče kupiti ali koristiti, med komplementarne turistične proizvode in storitve pa štejejo vsi tisti delni proizvodi in storitve, ki predstavljajo novost v določenem integralnem turističnem proizvodu turistične destinacije.
(2) Poleg osnovnih kriterijev iz drugega odstavka 8. člena zakona se pri dodeljevanju sredstev za namene iz prejšnjega odstavka upoštevajo najmanj naslednja merila:
– uresničevanje nacionalnih ciljev,
– skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije,
– kvaliteta projekta,
– realnost izvedbe,
– realni in jasno izraženi pričakovani rezultati.
13. člen
(celoviti programi razvoja novih integralnih turističnih proizvodov)
(1) Za dodelitev razvojne spodbude za izvedbo celovitega programa razvoja novih integralnih turističnih proizvodov neke turistične destinacije, ki sledi namenom iz prvega odstavka 12. člena te uredbe, lahko zaprosijo organizacije, ki skrbijo za spodbujanje razvoja turizma v določeni regiji oziroma turistični destinaciji.
(2) Pri dodelitvi sredstev za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka se lahko kot upravičeni stroški upoštevajo stroški, ki nastanejo v okviru aktivnosti izvajanja programa razvoja novih integralnih turističnih produktov.
(3) Za program iz prvega odstavka tega člena se razvojna spodbuda dodeli v obliki dotacije v višini do 80 odstotkov upravičenih stroškov.
14. člen
(posamezni programi razvoja novih integralnih
turističnih proizvodov)
(1) Za dodelitev razvojne spodbude za izvedbo posameznega programa razvoja novih integralnih turističnih proizvodov, ki sledi namenom iz prvega odstavka 12. člena te uredbe, lahko zaprosijo majhne in srednje velike gospodarske družbe ter podjetniki, ki izpolnjujejo kriterije za majhne in srednje velike gospodarske družbe.
(2) Pri dodelitvi sredstev za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka se lahko kot upravičeni stroški upoštevajo naslednji stroški:
– nematerialne investicije (prenos tehnologij v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja),
– svetovalnih storitev, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev in so občasnega značaja (tržne raziskave in analize, izdelava projektnih študij, pridobivanje »benchmarking« informacij) ter niso povezana z običajnimi tekočimi aktivnostmi prijavitelja,
– prva udeležba na sejmih in razstavah (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic).
(3) Za programe iz prvega odstavka tega člena se razvojna spodbuda dodeli v obliki dotacije v višini do 40 odstotkov upravičenih stroškov iz prve alinee prejšnjega odstavka tega člena ter v višini do 50 odstotkov upravičenih stroškov iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka tega člena.
(4) V primeru, da se razvojna spodbuda nanaša na nematerialno investicijo, se ta lahko dodeli pod pogojem, da se investicija ohrani v regiji vsaj 5 let po zaključku. Zagotovljeno mora biti tudi, da prejemnik prispeva najmanj 25 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije iz lastnih sredstev, ki ne vsebuje nikakršnih javnih sredstev.
3. Programi za obnovo in izgradnjo nove turistične infrastrukture
15. člen
(pogoji programov za obnovo in izgradnjo nove turistične infrastrukture)
(1) Programi za obnovo in izgradnjo nove turistične infrastrukture zajema vlaganja v:
– nastanitvene zmogljivosti,
– žičniške naprave in umetno dosneževanje smučišč,
– izkoriščanje termalnih in zdravilnih vod za razvoj turizma,
– kongresne dvorane,
– turistično-rekreacijske objekte in naprave (športno-rekreacijski objekti, pretežno namenjeni turistom, kolesarske steze, marine ipd.),
– objekte, ki predstavljajo turistično atrakcijo za kraj ali območje,
– zabaviščno infrastrukturo,
– drugo javno turistično infrastrukturo.
(2) Poleg osnovnih kriterijev iz drugega odstavka 8. člena zakona se pri dodeljevanju sredstev za namene iz prejšnjega odstavka upoštevajo najmanj naslednja merila:
– uresničevanje nacionalnih ciljev,
– skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije,
– kvaliteta projekta,
– dvig kakovosti turistične ponudbe v turistični destinaciji,
– vpliv na razvoj turizma na turističnem območju (povečanje števila nočitev ali obiskovalcev),
– realnost izvedbe,
– realni in jasno izraženi pričakovani rezultati.
(3) Pri dodeljevanju sredstev za programe iz prvega odstavka tega člena mora prosilec izpolniti tudi naslednje posebne pogoje:
– izdelati investicijsko dokumentacijo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06),
– zagotoviti ustrezno dovoljenje za gradnjo, kadar narava investicije to zahteva.
16. člen
(javna infrastruktura)
(1) Za dodelitev razvojne spodbude za izvedbo programa javne infrastrukture, ki sledi namenom iz prvega odstavka 15. člena te uredbe, lahko zaprosijo občine in institucije, ki skrbijo za spodbujanje razvoja turizma v določeni regiji oziroma turistični destinaciji.
(2) Pri dodelitvi sredstev za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka se lahko kot upravičeni stroški upoštevajo naslednji stroški:
– študij izvedljivosti in priprave projektne dokumentacije,
– materialnih investicij (nakup zemljišč, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, stroški gradnje in nakup objektov, nakup strojev in opreme),
– nematerialnih investicij (prenos tehnologij v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja).
(3) Za program iz prvega odstavka tega člena se razvojna spodbuda dodeli v obliki dotacije v višini do 75 odstotkov upravičenih stroškov.
17. člen
(investicije turističnega gospodarstva)
(1) Za dodelitev razvojne spodbude za izvedbo programa investicije turističnega gospodarstva, ki sledi namenom iz prvega odstavka 15. člena te uredbe, lahko zaprosijo podjetniki, gospodarske družbe in zavodi.
(2) Pri dodelitvi sredstev za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka se lahko kot upravičeni stroški upoštevajo naslednji stroški:
– materialnih investicij (nakup zemljišč, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, stroški gradnje in nakup objektov, nakup strojev in opreme),
– nematerialnih investicij (prenos tehnologij v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja).
(3) Stroški materialnih investicij vezanih na nakup opreme, objektov in strojev se smatrajo za upravičene, v kolikor gre za nakup novih sredstev. Omenjeni pogoj ne velja v primeru investicij v majhna in srednje velika podjetja oziroma kadar gre za investicije v obliki pridobitev sredstev podjetja, ki je prenehalo delovati oziroma bi prenehalo delovati, če ne bi bilo kupljeno s strani neodvisnega investitorja. V tem primeru pa mora biti pridobitev sredstev opravljena pod tržnimi pogoji, kot upravičeni stroški pa se štejejo samo stroški nakupa sredstev.
(4) Stroški nematerialnih investicij se lahko smatrajo kot upravičeni, v kolikor bodo nematerialna sredstva izpolnjevala naslednje pogoje:
– uporabljati se morajo izključno v podjetju, ki je prejemnik pomoči,
– obravnavati se morajo kot sredstva, ki se amortizirajo,
– kupljena morajo biti od tretje osebe pod tržnimi pogoji,
– biti morajo vključena v sredstva podjetja in biti ohranjena v podjetju vsaj pet let.
(5) Za program iz prvega odstavka tega člena se razvojna spodbuda dodeli v obliki dotacije v višini do 30 odstotkov upravičenih stroškov z možnostjo 10 odstotkov povečanja za srednje velika in 20 odstotkov povečanja za majhna podjetja. V primeru, da prejemnik izpolnjuje pogoje za veliko gospodarsko družbo, lahko predstavlja znesek upravičenih stroškov za nematerialne investicije največ do 50 odstotkov upravičenih stroškov projekta.
(6) Za program iz prvega odstavka tega člena mora prejemnik zagotoviti najmanj 25 odstotkov upravičenih stroškov iz lastnih virov, ki ne vsebujejo nikakršnih javnih sredstev.
(7) Investicija iz programa prvega odstavka tega člena mora ostati v regiji vsaj pet let po zaključku investicije.
(8) Pri spodbujanju velikih investicijski projektov iz programa prvega odstavka tega člena, ki imajo značaj državnih pomoči, je potrebno upoštevati določila »Smernic o regionalni državni pomoči za 2007–2013« (OJ C 54, 4. 3. 2006, str.13).
4. Programi urbanističnega urejanja prostora za razvojne potrebe turizma
18. člen
(pogoji programov urbanističnega urejanja prostora
za razvojne potrebe turizma)
(1) Programi urbanističnega urejanja prostora za razvojne potrebe turizma zajemajo vlaganja v izdelave novih ali spremembe obstoječih prostorskih planskih in izvedbenih aktov, kot podlago za izvedbo načrtovanih investicij na področju turizma.
(2) Poleg osnovnih kriterijev iz drugega odstavka 8. člena zakona se pri dodeljevanju sredstev za namene iz prejšnjega odstavka upoštevajo najmanj naslednja merila:
– uresničevanje nacionalnih ciljev,
– skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije,
– dvig kakovosti turistične ponudbe v turistični destinaciji,
– skladnost z vidika velikosti območja, ki se s tem prostorsko ureja in z vidika izraženega interesa investitorjev za izvedbo načrtovanih investicij na tem območju,
– urejanje širšega območja, kar predstavlja podlago za izvedbo več načrtovanih investicijskih projektov s področja turizma,
– utemeljenost z vidika realnosti zaključka izdelave prostorskega akta.
(3) Za dodelitev razvojne spodbude za izvedbo programov, ki sledijo namenom iz prvega odstavka tega člena, lahko zaprosijo občine.
(4) Pri dodelitvi sredstev za izvedbo programov iz prvega odstavka tega člena se lahko kot upravičeni stroški upoštevajo naslednji stroški:
– izdelave strokovnih podlag za pripravo prostorskega planskega ali izvedbenega akta,
– izdelave občinskih prostorskih planskih aktov,
– izdelave občinskih prostorskih izvedbenih aktov.
(5) Za programe iz prvega odstavka tega člena se razvojna spodbuda dodeli v obliki dotacije v višini do 70 odstotkov upravičenih stroškov.
5. Programi za dvig kakovosti v turizmu
19. člen
(pogoji programov za dvig kakovosti v turizmu)
(1) Programi za dvig kakovosti v turizmu zajemajo vlaganja v uvajanje sodobnejših metod dela in organizacije poslovanja (npr. ekološki management) in prilagajanje sodobnejšim standardom poslovanja (npr. ISO).
(2) Poleg osnovnih kriterijev iz drugega odstavka 8. člena zakona se pri dodeljevanju sredstev za namene iz prejšnjega odstavka upoštevajo najmanj naslednja merila:
– uresničevanje nacionalnih ciljev,
– skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije,
– kvaliteta projekta,
– realnost izvedbe,
– dvig kakovosti turistične ponudbe v turistični destinaciji,
– realni in jasno izraženi pričakovani rezultati.
20. člen
(celoviti programi dviga kakovosti)
(1) Za dodelitev razvojne spodbude za izvedbo celovitega programa dviga kakovosti neke turistične destinacije, ki sledi namenom iz prvega odstavka 19. člena te uredbe, lahko zaprosijo organizacije, ki skrbijo za spodbujanje razvoja turizma v določeni regiji oziroma turistični destinaciji.
(2) Pri dodelitvi sredstev za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka se lahko kot upravičeni stroški upoštevajo stroški, ki nastanejo v okviru aktivnosti izvajanja programa dviga kakovosti.
(3) Za program iz prvega odstavka tega člena se razvojna spodbuda dodeli v obliki dotacije v višini do 80 odstotkov upravičenih stroškov.
21. člen
(posamezni programi dviga kakovosti turističnega gospodarstva)
(1) Za dodelitev razvojne spodbude za izvedbo posameznega programa dviga kakovosti turističnega gospodarstva, ki sledi namenom iz prvega odstavka 19. člena te uredbe, lahko zaprosijo gospodarske družbe in podjetniki.
(2) Pri dodelitvi sredstev za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka se lahko kot upravičeni stroški upoštevajo naslednji stroški:
– svetovalnih storitev, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev in so občasnega značaja (tržne raziskave in analize, izdelava projektnih študij, pridobivanje »benchmarking« informacij) ter niso povezana z običajnimi tekočimi aktivnostmi prijavitelja,
– usposabljanja lastnih kadrov (stroški izvajalcev izobraževanja, potni stroški, materialni stroški in stroški storitev povezanih z izvedbo usposabljanja).
(3) Za programe iz prvega odstavka tega člena se razvojna spodbuda dodeli v obliki dotacije v višini do 80 odstotkov upravičenih stroškov, vendar največ do zneska in pod pogoji, ki jih določajo pravila za pomoči »de minimis«.
6. Programi za razvoj kadrov v turizmu
22. člen
(pogoji programov za razvoj kadrov v turizmu)
(1) Programi za razvoj kadrov v turizmu zajemajo vlaganja v splošno in posebno usposabljanje kadrov v turizmu, s ciljem ohranjanja in oblikovanja novih delovnih mest.
(2) Poleg osnovnih kriterijev iz drugega odstavka 8. člena zakona se pri dodeljevanju sredstev za namene iz prejšnjega odstavka upoštevajo najmanj naslednja merila:
– uresničevanje nacionalnih ciljev,
– skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije,
– kvaliteta projekta,
– dvig kakovosti turistične ponudbe v turistični destinaciji,
– dvig usposobljenosti turističnih kadrov v turistični destinaciji,
– realni in jasno izraženi pričakovani rezultati.
23. člen
(celoviti programi za razvoj kadrov v turizmu)
(1) Za dodelitev razvojne spodbude za izvedbo celovitega programa razvoja kadrov v turizmu neke turistične destinacije, ki sledi namenom iz prvega odstavka 22. člena te uredbe, lahko zaprosijo organizacije, ki skrbijo za spodbujanje razvoja turizma v določeni regiji oziroma turistični destinaciji.
(2) Pri dodelitvi sredstev za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka se lahko kot upravičeni stroški upoštevajo stroški, ki nastanejo v okviru aktivnosti izvajanja programa razvoja kadrov v turizmu.
(3) Za program iz prvega odstavka tega člena se razvojna spodbuda dodeli v obliki dotacije v višini do 80 odstotkov upravičenih stroškov.
24. člen
(posamezni programi za razvoj kadrov v turizmu)
(1) Za dodelitev razvojne spodbude za izvedbo posameznega programa za razvoj kadrov v turizmu, ki sledi namenom iz prvega odstavka 22. člena te uredbe, lahko zaprosijo gospodarske družbe in podjetniki.
(2) Pri dodelitvi sredstev za izvedbo programa iz prejšnjega odstavka se lahko kot upravičeni stroški upoštevajo naslednji stroški:
– izvajalcev izobraževanja,
– potni stroški izvajalcev in udeležencev izobraževanja,
– materialni stroški in stroški storitev povezanih z izvedbo usposabljanja.
(3) Za programe iz prvega odstavka tega člena se razvojna spodbuda dodeli v obliki dotacije v višini do 60 odstotkov upravičenih stroškov splošnega usposabljanja oziroma do 35 odstotkov upravičenih stroškov posebnega usposabljanja. V primeru, da je prejemnik majhno ali srednje veliko podjetje je možno povečanje deleža sofinanciranja za 10 odstotkov.
III. KONČNA DOLOČBA
25. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-37/2006/7
Ljubljana, dne 7. decembra 2006
EVA 2006-2111-0032
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina