Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006

Kazalo

5442. Pravilnik o odpisu, obročnem plačilu in odlogu plačila dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, stran 14147.

Na podlagi prvega odstavka 60. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 11. točke 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 4. redni seji dne 23. 11. 2006 sprejela
P R A V I L N I K
o odpisu, obročnem plačilu in odlogu plačila dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa kriterije za odpis, delni odpis, obročno plačilo in odlog plačila dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: prispevki), podatke, ki jih mora zavezanec oziroma zavezanka za plačilo prispevkov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) navesti v vlogi in pristojnost za odločanje v teh zadevah.
(2) Dolg po tem pravilniku so zapadli neplačani prispevki s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
2. člen
(1) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) lahko pod pogoji določenimi v tem pravilniku zavezancu:
– odpiše dolg iz naslova prispevkov,
– delno odpiše dolg iz naslova prispevkov,
– odloži plačilo dolga iz naslova prispevkov za največ 12 mesecev ali
– dovoli obročno plačilo dolga iz naslova prispevkov v največ 24 enakih zaporednih mesečnih obrokih.
(2) Skupni čas odloga in obročnega plačila ne sme presegati 24 mesecev.
3. člen
(1) Za čas, ko je zavezancu odloženo plačilo dolga oziroma dovoljeno obročno plačilo, se za odložen znesek prispevkov oziroma neplačane prispevke (vključno z zamudnimi obrestmi) zaračunajo obresti po slovenski medbančni obrestni meri za ročnost glede na čas, za katerega je bi odobren odlog oziroma obročno plačilo, ki velja na dan vložitve vloge o odlogu oziroma obročnem plačilu.
(2) Kadar je odobren odlog plačila oziroma obročno plačevanje dolga za obdobje, daljše od 12 mesecev, se obresti obračunajo po medbančni obrestni meri za ročnost enega leta.
4. člen
(1) Če zavezanec, ki mu je dovoljen odlog plačila dolga, obveznosti ne poravna v roku, ki je določen v odločbi, zapade neplačani dolg, vključno z zamudnimi obrestmi za čas odloga, v plačilo naslednji dan po izteku zadnjega dne roka za plačilo.
(2) Če zavezanec, ki mu je dovoljeno obročno plačilo dolga, ne plača posameznega obroka v roku, ki je določen v odločbi, zapade ves preostali neplačani dolg, vključno z zamudnimi obrestmi za čas od izdaje odločbe do zapadlosti neplačanega obroka, v plačilo naslednji dan po izteku zadnjega dne roka za plačilo obroka, ki ni poravnan.
5. člen
(1) Kadar dolg iz naslova prispevkov presega znesek petnajstih minimalnih plač po zakonu, ki ureja minimalno plačo, lahko Zavod odloži plačilo dolga oziroma dovoli obročno plačevanje dolga le pod pogojem, da zavezanec predloži ustrezno zavarovanje plačila dolga.
(2) Za ustrezno zavarovanje plačila dolga iz prejšnjega odstavka se šteje predložitev instrumenta zavarovanja, kot so določeni v zakonu, ki ureja davčni postopek.
6. člen
(1) Postopek po tem pravilniku se začne na zahtevo zavezanca fizične ali pravne osebe oziroma njihovih pravnih naslednikov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Zavod v primerih iz prve alinee prvega odstavka 7. člena tega pravilnika začne postopek po uradni dolžnosti.
(3) Vloge po tem pravilniku ne more vložiti neposredni ali posredni uporabnik državnega ali občinskih proračunov.
(4) Vloge po tem pravilniku ne more vložiti zavezanec, za katerega je uveden stečaj ali prisilna poravnava, oziroma je v postopku likvidacije.
II. FIZIČNE OSEBE
1. Odpis
7. člen
(1) Zavezancu oziroma njegovim dedičem se dolg iz naslova prispevkov lahko odpiše:
– zaradi neizterljivosti ali
– zaradi socialne ogroženosti zavezanca.
(2) Ko evidenco o dolgu vodi Zavod se dolg odpiše zaradi neizterljivosti z odločbo, s katero se ugotovi, da je prispevek neizterljiv zaradi tega, ker je zastarala pravica do izterjave prispevkov, ali da je zavezanec umrl in ni zapustil nikakršnega premoženja, iz katerega bi se lahko dolg izterjal.
(3) Dolg se odpiše zaradi socialne ogroženosti vložnika, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:
– socialna ogroženost zavezanca je ugotovljena z odločbo pristojnega centra za socialno delo o dodelitvi denarne socialne pomoči, ki mora biti veljavna v času vložitve vloge,
– mesečni bruto dohodek na družinskega člana ne presega 50% minimalne plače po zakonu, ki ureja minimalno plačo,
– plačilo oziroma izpolnitev obveznosti ni zavarovana v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, in
– organ, ki je pristojen za pobiranje prispevkov, je že uvedel postopek prisilne izterjave dolga, v katerem je neuspešno opravil vsaj dve dejanji izvršbe.
8. člen
(1) Zavezancu, ki opravlja oziroma je opravljal kmetijsko ali gozdarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic in se njegov dolg nanaša na opravljanje te dejavnosti, se lahko poleg razlogov iz prejšnjega člena dolg odpiše tudi zaradi ugotovljene I. kategorije invalidnosti edinega nosilca zavarovanja na kmetiji, kar izkaže s pravnomočno odločbo pristojnega organa, če je invalidnost nastala pred ali v času nastanka dolga.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se prispevki odpišejo največ od dne, ki je z odločbo o ugotovljeni I. kategoriji invalidnosti spoznan za dan nastanka invalidnosti.
2. Delni odpis
9. člen
Zavezancu se lahko odpiše del dolga, ki ga predstavljajo zakonite zamudne obresti pod pogojem, da predhodno v enkratnem znesku poravna glavnico dolga z obrestmi iz 3. člena tega pravilnika in če je organ, ki je pristojen za pobiranje prispevkov, že uvedel postopek prisilne izterjave dolga, v katerem je neuspešno opravil vsaj eno dejanje izvršbe.
3. Odlog plačila
10. člen
(1) Zavezancu se lahko odloži plačilo dolga iz naslova prispevkov, če izkaže, da dolga trenutno ne more plačati in da bo po preteku določenega roka obveznost lahko poravnal.
(2) Šteje se, da je pogoj iz prejšnjega odstavka izpolnjen zlasti, če je izpolnjen kateri izmed naslednjih pogojev:
– zavezanec izkaže neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti oziroma odpovedi pogodbe ključnih pogodbenih partnerjev, če predloži dokazila, da po sodni poti uveljavlja terjatve do pogodbenih partnerjev oziroma če so takšna dejanja posledica domnevnih kaznivih dejanj pogodbenih partnerjev, za katere je začet kazenski postopek;
– zavezanec izkaže zapadle terjatve do poslovnih partnerjev, proti katerim je začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave in predloži dokazila o prijavi oziroma priznanju terjatve zavezanca v postopku;
– dolg je nastal zaradi drugih izrednih in nepredvidenih dogodkov.
(3) Čas, za katerega se dovoli odlog plačila dolga, se določi glede na višino dolga, čas trajanja neporavnavanja obveznosti, predhodno plačilno disciplino in glede na razlog, zaradi katerega se dovoli odlog plačila.
(4) Rok, za katerega je odobren odlog plačila dolga, začne teči od izdaje odločbe, s katero se dovoli odlog plačila zavezancu.
4. Obročno plačevanje
11. člen
(1) Zavezancu se lahko dovoli obročno plačilo dolga, če mesečni bruto dohodek na družinskega člana ne presega minimalne plače po zakonu, ki ureja minimalno plačo.
(2) Število zaporednih mesečnih obrokov se določi glede na višino dolga in dohodek na družinskega člana, pri čemer mora znesek obroka znašati najmanj 60 eurov.
5. Skrajšani ugotovitveni postopek
12. člen
Pred izdajo odločbe mora Zavod na podlagi podatkov, navedenih v vlogi, dokazil, ki jih predloži zavezanec, in uradnih evidenc, ki se vodijo o zavezancu, ki je podal vlogo, ugotoviti višino dohodkov zavezanca in njegovih družinskih članov za zadnjih šest mesecev pred vložitvijo vloge ter izpolnjevanje drugih pogojev v skladu s tem pravilnikom.
13. člen
(1) Dohodki po tem poglavju so vsi dohodki in prejemki zavezanca in njegovih družinskih članov ne glede na vrsto in obliko, v kateri so prejeti, in ne glede na to, ali so obdavčljivi ali ne.
(2) Pri ugotavljanju dohodkov se ti zmanjšajo za znesek preživnin, ki jih je v obdobju, za katerega se dohodki ugotavljajo, zavezanec ali kateri od njegovih družinskih članov plačal za osebo, ki z njimi ne živi v skupnem gospodinjstvu. Višina preživnine se ugotavlja po sporazumu ali odločbi, s katero je preživnina določena. O plačilu preživnine je zavezanec dolžan predložiti dokazilo o nakazilu zneska na račun upravičenca oziroma pisno izjavo upravičenca, da je preživnino prejel.
(3) Dohodki, ki jih zavezanec ali njegovi družinski člani niso prejemali redno vsak mesec, kot na primer dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodek iz dejavnosti, regres, odpravnina, jubilejne nagrade in druge nagrade, dividende, dediščine in darila, dobiček iz kapitala, prejemki iz avtorskih pogodb in drugi izredni dohodki, ki so jih zavezanec in njegovi družinski člani prejeli v zadnjih 12 mesecih pred vložitvijo vloge, se upoštevajo kot mesečni dohodek v višini 1/12.
(4) Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se štejejo potencialni tržni dohodki od pridelave na zemljiščih, ki se ugotavljajo iz potrdila o katastrskem dohodku.
(5) Za dohodek iz dejavnosti se šteje dobiček ugotovljen po zakonu, ki ureja dohodnino, za preteklo obdobje, ugotovljen po odločbi o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti oziroma po napovedi za odmero davka od dohodka iz dejavnosti, če odločba še ni bila izdana.
14. člen
Dohodki zavezanca in njegovih družinskih članov se glede na njihovo naravo ugotavljajo zlasti iz:
– izpiska banke ali hranilnice o prometu na vseh transakcijskih računih,
– potrdila delodajalca o vseh izplačanih dohodkih oziroma iz plačilnih list,
– potrdila o katastrskem dohodku,
– zadnje odločbe o dohodnini oziroma napovedi za odmero dohodnine za preteklo leto, če odločba še ni bila izdana,
– zadnje odločbe o odmeri davka od dohodka iz dejavnosti oziroma napovedi za odmero davka od dohodka iz dejavnosti, če odločba še ni bila izdana,
– odločbe pristojnega organa, s katero odloči o pravici do prejemanja posameznega prejemka,
– obvestila oziroma potrdila Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o izplačanih prejemkih.
15. člen
Za družinske člane po tem pravilniku se štejejo osebe, ki z zavezancem živijo v skupnem gospodinjstvu in ki jih je zavezanec dolžan preživljati v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo, in z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja.
III. PRAVNE OSEBE
1. Odlog plačila
16. člen
(1) Zavezancu se lahko odloži plačilo dolga iz naslova prispevkov, če izkaže, da dolga trenutno ne more plačati in da bo po preteku določenega roka obveznost lahko poravnal.
(2) Šteje se, da je pogoj iz prejšnjega odstavka izpolnjen zlasti, če:
– zavezanec izkaže neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti oziroma odpovedi pogodbe ključnih pogodbenih partnerjev, če predloži dokazila, da po sodni poti uveljavlja terjatve do pogodbenih partnerjev oziroma če so takšna dejanja posledica domnevnih kaznivih dejanj pogodbenih partnerjev, za katere je podan obtožni predlog v kazenskem postopku;
– zavezanec izkaže zapadle terjatve do poslovnih partnerjev, proti katerim je začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave in predloži verodostojne listine o prijavi oziroma priznanju terjatve zavezanca v postopku;
– je dolg nastal zaradi drugih izrednih in nepredvidenih dogodkov.
(3) Čas, za katerega se dovoli odlog plačila dolga, se določi glede na višino dolga, čas trajanja neporavnavanja obveznosti, predhodno plačilno disciplino in glede na razlog, zaradi katerega se dovoli odlog plačila.
(4) Rok, za katerega je odobren odlog plačila dolga, začne teči od izdaje odločbe, s katero se dovoli odlog plačila zavezancu.
2. Obročno plačevanje
17. člen
(1) Zavezancu se lahko dovoli obročno odplačevanje dolga iz naslova prispevkov, če izkaže, da dolga v celoti trenutno ne more plačati in da bo dolg lahko poravnal v več mesečnih obrokih.
(2) Zavod ugotavlja izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega odstavka na podlagi tekočega in pričakovanega poslovnega izida zavezanca, ki ga zavezanec priloži k vlogi.
(3) Število zaporednih mesečnih obrokov se določi glede na višino dolga in predhodno plačilno disciplino zavezanca, pri čemer mora najnižji znesek obroka znašati 400 eurov.
3. Skrajšani ugotovitveni postopek
18. člen
Zavezanec mora vlogi za odlog plačila oziroma obročno plačevanje priložiti:
– opis predvidenih ukrepov in dokazila za zagotovitev likvidnosti v času predlaganega odloga oziroma obročnega plačila dolga,
– izpis prometa na vseh transakcijskih računih za obdobje zadnjih 12 mesecev pred vložitvijo vloge,
– BON-1 in BON-2 obrazec in
– bilanco uspeha in bilanco stanja za zadnji dve poslovni leti.
19. člen
Pred izdajo odločbe mora Zavod na podlagi podatkov, navedenih v vlogi, dokazil, ki jih predloži zavezanec, in uradnih evidenc, ki se vodijo o zavezancu, ki je podal vlogo, ugotoviti izpolnjevanje pogojev po tem pravilniku.
IV. PRISTOJNOST
20. člen
(1) Za odločanje o vlogah zavezancev so na prvi stopnji pristojne območne enote Zavoda.
(2) Za odločanje o zadevah iz prejšnjega odstavka, je pristojna območna enota Zavoda, na območju katere je nastal dolg.
(3) O pritožbah zoper odločbe izdane na prvi stopnji odloča Direkcija Zavoda.
V. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Zadeve, glede katerih je postopek ob začetku uveljavitve tega pravilnika v teku oziroma glede katerih je bila ob začetku uporabe tega pravilnika že vložena zahteva stranke ali pravno sredstvo, se končajo po določbah Pravilnika o odlogu, delnem oziroma celotnem odpisu ali obročnem odplačilu dolga za obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 127/03).
22. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o odlogu, delnem oziroma celotnem odpisu ali obročnem odplačilu dolga za obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 127/03).
23. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 0201-4/9-2006
Ljubljana, dne 23. novembra 2006
EVA 2006-2711-0195
Predsednica
Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Pavlina Svetič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti