Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2006 z dne 12. 12. 2006

Kazalo

5441. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil, stran 14146.

Na podlagi 22. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 13. seji dne 2. 11. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo
izplačanih nadomestil
1. člen
V Pravilniku o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil (Uradni list RS, št. 130/04 in 121/05) se 16. člen spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Zavod povrne delodajalcem na podlagi zahtevka tudi obračunane in plačane zakonsko določene prispevke od razlike med višino minimalne plače in višino nadomestila plače po predpisih obveznega zdravstvenega zavarovanja, če je nadomestilo plače nižje od minimalne plače. Zahtevek za refundacijo prispevkov od te razlike se praviloma vloži sočasno z zahtevkom za refundacijo bruto nadomestil plač. Delodajalec mora v zahtevku za refundacijo (v prilogi 3 oziroma 4) prikazati skupno višino prispevkov, ki jih je na podlagi veljavne zakonodaje obračunal od razlike med minimalno plačo in bruto nadomestilom plače. Pri obračunu se upoštevajo zakonsko določene prispevne stopnje tistih vrst prispevkov, za katere je zakonsko določeno, da se plačujejo od minimalne plače.
1. Kadar je v breme Zavoda obračunano nadomestilo za celomesečno delovno obveznost, se izračun prispevkov izvede na naslednji način:
Razlika do minimalne plače = minimalna plača – znesek bruto nadomestila plače
 
                               prispevna stopnja
Prispevki v breme Zavoda = razlika do minimalne plače x  ----------------------
                                  100
2. Kadar v breme Zavoda nadomestilo ni obračunano za celomesečno delovno obveznost in ko je na uro preračunano nadomestilo plače v breme Zavoda enako ali višje od na uro preračunane plače oziroma nadomestila v breme delodajalca, se izvede izračun po naslednjem postopku:
V primeru dejanskega obračuna nadomestil plač:
 
                 veljavna minimalna plača x število dejanskih
                     ur zadržanosti v breme Zavoda
Preračunana minimalna plača =  ----------------------------------------------
                       dejanska celomesečna
                      obveznost pri delodajalcu
 
V primeru fiksnega obračuna nadomestil plač na podlagi povprečne mesečne
obveznosti:
 
                veljavna minimalna plača x število normiranih ur
                      zadržanosti v breme Zavoda
Preračunana minimalna plača =  -----------------------------------------------
                       povprečna celomesečna
                      obveznost pri delodajalcu
 
Razlika do minimalne plače = Preračunana minimalna plača – znesek bruto
 
 
                               prispevna stopnja
Prispevki v breme Zavoda = razlika do minimalne plače x  -------------------
                                  100
3. Kadar v breme Zavoda nadomestilo ni obračunano za celomesečno delovno obveznost in ko je na uro preračunano nadomestilo plače v breme Zavoda nižje od na uro preračunane plače oziroma nadomestila v breme delodajalca, se izračun izvede po naslednjih formulah:
V primeru dejanskega obračuna nadomestil plač:
 
Razlika do minimalne plače = minimalna plača – skupni znesek plač in
                        nadomestil v mesecu (I. bruto)
 
 
Prispevki od razlike do                  prispevna stopnja
minimalne plače     = razlika do minimalne plače x  ------------------
                                100
 
                  Prispevki od razlike do minimalne
                   plače x število dejanskih ur
                      v breme Zavoda
Prispevki v breme Zavoda =  --------------------------------------------
                  dejanska celomesečna obveznost
                      pri delodajalcu
 
V primeru fiksnega obračuna nadomestil plač na podlagi povprečne mesečne
obveznosti:
 
Razlika do minimalne plače = minimalna plača – skupni znesek plač in
                        nadomestil v mesecu (I. bruto)
 
Prispevki od razlike do                  prispevna stopnja
minimalne plače     = razlika do minimalne plače x  ------------------
                                 100
 
                    Prispevki od razlike do minimalne
                     plače x število normiranih ur
                         v breme Zavoda
Prispevki v breme Zavoda =    -----------------------------------------------
                    povprečna celomesečna obveznost
                        pri delodajalcu«.
2. člen
V 17. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»Vmesni zneski v postopku izračuna višine nadomestila plače se zaokrožijo na dve decimalni mesti.
Podatek o višini I. bruto in II. bruto nadomestila plače se zaokroži na dve decimalni mesti.«.
3. člen
Za 22. členom se doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Delodajalci vse zahtevke za refundacijo, ki jih bodo predložili Zavodu od vključno 1. januarja 2007 dalje in vsa potrdila, ki so obvezna priloga k zahtevku, pripravijo v eurih, in sicer ne glede na to, na kateri mesec zadržanosti se nanašajo.
Če so posamezni vhodni podatki oziroma parametri za obračun nadomestila plač v slovenskih tolarjih, se pred izvedbo obračuna oziroma pri pripravi refundacijskega zahtevka, vsak posamezni vhodni tolarski podatek oziroma parameter preračuna v eure po tečaju zamenjave.«.
4. člen
V Prilogi 1 se v prvem stolpcu preglednice pod šifro »08 izolacija« besedilo »do 30 koledarskih dni« nadomesti z besedilom »od 1. dne zadržanost«, v drugem stolpcu preglednice pa se besedilo »nad 30 koledarskih dni« črta.
Pod šifro »09 spremstvo« se v prvem stolpcu preglednice besedilo »do 30 koledarskih dni« nadomesti z besedilom »od 1. dne zadržanosti«, v drugem stolpcu preglednice pa se besedilo »nad 30 koledarskih dni« črta.
5. člen
V Prilogi 2 se v obrazcu kratica »SIT« nadomesti s kratico »EUR«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2007.
Št. 0202-13/7b-2006
Ljubljana, dne 2. novembra 2006
EVA 2006-2771-0194
Predsednica Upravnega odbora
Lučka Bohm l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti