Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

5422. Začasni poslovnik Občinskega sveta Občine Gorje, stran 14105.

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo UPB1) je Občinski svet Občine Gorje na 1. seji dne 30. 11. 2006 sprejel
Z A Č A S N I P O S L O V N I K
Občinskega sveta Občine Gorje
1. člen
S tem začasnim poslovnikom se ureja konstituiranje na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta in njegovo delo v času do sprejetja poslovnika občinskega sveta.
2. člen
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
Prvo sejo občinskega sveta skliče predsednik občinske volilne komisije.
Do potrditve mandatov izvoljenim članom občinskega sveta ter ugotovitve o izvolitvi župana občine, vodi sejo najstarejši član občinskega sveta.
3. člen
Na prvi seji občinski svet izmed navzočih članov najprej imenuje tričlansko mandatno komisijo za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, ki ima predsednika in dva člana.
Kandidate za predsednika in člana komisije lahko predlaga vsak član. O imenovanju komisije se glasuje na podlagi liste kandidatov. Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se predsednika in člana imenuje posamično.
4. člen
Komisiji se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur.
Občinski svet odloči o potrditvi mandatov članov občinskega sveta na podlagi poročila komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb.
Občinski svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloči posebej.
Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je občinski svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature.
Občinski svet odloči o morebitnih pritožbah kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana.
Če občinski svet pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature za župana oziroma kandidata ali predstavnika kandidature za člane občinskega sveta ne ugodi, lahko pritožnik uveljavlja sodno varstvo.
5. člen
Po potrditvi mandatov članov občinskega sveta in župana, prevzame vodenje seje župan.
6. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, kot svoje stalno delovno telo.
Občinski svet imenuje tudi komisijo za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za pripravo statuta in poslovnika občinskega sveta ima predsednika in dva člana, ki so imenovani izmed članov sveta. Za pomoč pri pripravi statuta in poslovnika občinskega sveta lahko pri delu komisije sodelujejo tudi zunanji sodelavci.
Statut se sprejme v treh mesecih po konstituiranju občinskega sveta.
7. člen
Občinski svet dela in odloča na rednih in izrednih sejah.
Redne seje občinskega sveta župan sklicuje po potrebi, po sklepu sveta in na predlog drugih predlagateljev, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.
Izredna seja občinskega sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Izredno sejo občinskega sveta lahko skliče župan na predlog delovnega telesa ali na zahtevo 1/4 članov sveta ali na lastno pobudo.
8. člen
Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.
Vabilo za sejo se pošlje županu, podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine, direktorju uprave in vsem, katerih navzočnost je, glede na dnevni red, potrebna.
Na seje se vabijo poročevalci za posamezne točke dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor občinske uprave.
9. člen
Vabilo za izredno sejo občinskega sveta z gradivom mora biti vročeno članom občinskega sveta najkasneje 3 dni pred sejo.
10. člen
Seje občinskega sveta so javne. Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo predstavnikov sredstev javnega obveščanja in občanov na sejah občinskega sveta.
11. člen
O vsaki seji občinskega sveta se piše zapisnik, ki se članom sveta posreduje s sklicem naslednje seje.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja, o posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti.
12. člen
Občinski svet veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh članov sveta.
Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru oziroma prekinitvi.
Občinski svet odločitve sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če je med opredeljenimi glasovi več glasov »ZA« kot »PROTI«.
Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska večina, svet veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dve tretjini članov občinskega sveta.
Statut občine sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov, poslovnik občinskega sveta pa z dvotretjinsko večino navzočih članov.
13. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, kadar to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev sme trajati največ deset minut, če ni s tem poslovnikom drugače določeno.
Kadar svet tako sklene, je predlagatelj dolžan podati dopolnilno obrazložitev.
Če ni župan predlagatelj, poda župan ali od njega pooblaščeni podžupan oziroma direktor uprave mnenje k obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega telesa občinskega sveta, ki je zadevo obravnavalo. Obrazložitev županovega mnenja in beseda predsednika delovnega telesa lahko trajata največ po pet minut.
Po tem dobijo besedo člani občinskega sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana lahko traja največ pet minut. Svet lahko sklene, da posamezen član iz utemeljenih razlogov lahko razpravlja dalj časa, vendar ne več kot deset minut.
Govornik lahko praviloma razpravlja le enkrat, ima pa pravico do replike po razpravi vsakega drugega govornika. Replika mora biti konkretna in se nanašati na v napovedi replike označeno razpravo, sicer jo lahko predsedujoči prepove. Replike smejo trajati največ dve minuti.
14. člen
Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu, in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči pozval.
Če se govornik ne drži dnevnega reda ali prekorači čas za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po drugem opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z razpravo, mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede lahko govornik ugovarja. O ugovoru odloči svet brez razprave in brez obrazložitve glasu.
15. člen
Ta začasni poslovnik velja do uveljavitve poslovnika občinskega sveta, ki mora biti sprejet najkasneje v enem mesecu po sprejetju statuta.
16. člen
Začasni poslovnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se takoj, ko ga sprejme občinski svet.
Št. 039-10/06
Gorje, dne 30. novembra 2006
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.