Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

5419. Sklep o spremembah Sklepa o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov, stran 14104.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 4. točke 160. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZZavar-UPB2) izdaja
S K L E P
o spremembah Sklepa o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk
in sestavljanju računovodskih izkazov
1. člen
V prvem odstavku 2. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Pri vrednotenju postavk sredstev in obveznosti zavarovalnica upošteva do 31. 12. 2006 slovenske računovodske standarde (Uradni list RS, št. 118/05), od 1. 1. 2007 dalje pa mednarodne standarde računovodskega poročanja (Uredba 1606/2002/ES in Uredba 1725/2003/ES s spremembami), ter določila tega sklepa.«
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovalnica oceni pošteno, to je udenarljivo vrednost terjatev ter oblikuje ustrezne popravke vrednosti na podlagi posamične ocene plačilne sposobnosti zavarovalca oziroma oceni plačilno sposobnost skupine zavarovalcev.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za terjatve do zavarovalcev, katerih plačilne sposobnosti ne ocenjuje posamično, zavarovalnica oblikuje popravek vrednosti terjatev po sledečem postopku:
Zavarovalnica razvršča terjatve do zavarovalcev v skupine s podobnimi značilnostmi kreditnega tveganja. Vsako četrtletje oblikuje popravke vrednosti terjatev po opredeljenih skupinah, v odstotku, izračunanem na podlagi izkušenj iz preteklih let in pričakovanj v prihodnosti. Na koncu leta preostale salde popravkov vrednosti uskladi z utemeljenimi vrednostmi še ne poravnanih terjatev do zavarovalcev in jih ustrezno poveča ali zmanjša.«
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»B) Življenjska zavarovanja
Zavarovalnica za terjatve do zavarovalcev v zavarovalni skupini življenjskih zavarovanj, katerih plačilne sposobnosti ne ocenjuje posamično, oblikuje popravek vrednosti terjatev za skupine terjatev, po enakem postopku kot je predpisan za oblikovanje popravka vrednosti za skupine terjatev pri premoženjskem zavarovanju.«
4. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovalnica v Pravilniku o računovodstvu predpiše podrobnejše kriterije na podlagi katerih določa večje zavarovalce, katerih plačilno sposobnost ocenjuje posamično, kot tudi kriterije na podlagi katerih bo razvrščala terjatve zavarovalcev v skupine s podobnimi značilnostmi kreditnega tveganja, za katere bo oblikovala skupinski popravek vrednosti terjatev.«
5. člen
V četrtem odstavku 7. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»Pri oblikovanju popravkov vrednosti regresnih terjatev do fizičnih oseb lahko zavarovalnica namesto posamične ocene finančnega stanja in plačilne sposobnosti, uporabi enak način oblikovanja popravka vrednosti za skupine terjatev kot je določen za premoženjska in življenjska zavarovanja.«
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 4. decembra 2006
EVA 2006-1611-0186
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.