Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006

Kazalo

5414. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja, stran 14069.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o programu priprave lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja
1. člen
(priprava lokacijskega načrta)
(1) Priprava lokacijskega načrta za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt) se začne na podlagi pobude ministra za javno upravo, št. 351-53/2006/2 z dne 8. 11. 2006 (v nadaljnjem besedilu: pobuda).
(2) Za učinkovito obratovanje mednarodnega mejnega prehoda Dragonja, izvedenega na podlagi lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Dragonja (Uradni list RS, št. 73/06), in zaradi zmanjšanja negativnih vplivov čakajočih vozil v naselju Dragonja se načrtuje obvozna cesta naselja Dragonja.
(3) Pobuda je utemeljena in dokumentirana v elaboratu Gradivo za pobudo za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za mednarodni mejni prehod Dragonja (Uradni list RS, št. 73/06), ki jo je izdelala Projektna skupina Prostor, d.o.o., Koper, št. projekta U/068-2006, november 2006.
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
Predmet izdelave lokacijskega načrta so vse prostorske in druge ureditve v zvezi z gradnjo obvozne ceste mimo naselja Dragonja. Prostorske in druge ureditve obsegajo deviacijo obstoječe glavne ceste G1-11, ki obide naselje Dragonja in se naveže za mednarodni mejni prehod Dragonja, v okvirni dolžini 800 m.
3. člen
(ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje lokacijskega načrta je na območju občine Piran in obsega naslednje parcele ali dele parcel na območju katastrske občine Raven: 2416/1, 2401/1, 2408, 2407/3, 2402, 3128, 2403/2, 2403/3, 2404, 3130, 2405, 2403/1, 2176, 2177/2, 2177/1, 2179, 2172, 2171, 2170, 2168, 2169, 3104, 1954, 1955, 1956/1, 1969/2, 1958/1, 3136, 1969/1, 1858/2, 1959, 1961, 1960 in 3113/1.
(2) Ureditveno območje iz prejšnjega odstavka se na podlagi izdelanih strokovnih podlag, pridobljenih pogojev, mnenj in soglasij dokončno določi v uredbi o lokacijskem načrtu za obvozno cesto mimo naselja Dragonja na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja (v nadaljnjem besedilu: uredba o lokacijskem načrtu) kot ureditveno območje lokacijskega načrta.
4. člen
(obseg priprave lokacijskega načrta)
Priprava lokacijskega načrta obsega:
– izdelavo strokovnih podlag,
– izdelavo lokacijskega načrta.
5. člen
(strokovne podlage)
(1) Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta se upošteva strokovne podlage, izdelane v postopku priprave državnega lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja in Projekt za izvedbo za mednarodni mejni prehod Dragonja (št. projekta JMMPDR-D571/053A, IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, oktober 2006).
(2) Pred izdelavo osnutka lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, vključno z idejno zasnovo posameznih delov prostorske ureditve, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznim poročilom in utemeljitvijo ter idejno zasnovo nove prometne ureditve za motorni in nemotorni promet, glede na obstoječo prometno ureditev (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.);
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev ter idejna zasnova zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate, vključno s prikazom vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz pogojev nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi med gradnjo.
(3) Podlaga za izdelavo lokacijskega načrta je geodetski načrt.
6. člen
(lokacijski načrt)
Lokacijski načrt se izdela v naslednji vsebini:
– uredba o lokacijskem načrtu,
– besedilo lokacijskega načrta urejeno v naslednjih poglavjih: opis prostorske ureditve, ureditveno območje in umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnova projektnih rešitev prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture in obveznosti priključevanja nanjo, rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrt parcelacije, etapnost izvedbe,
– kartografski del lokacijskega načrta, ki obsega: načrt namenske rabe prostora, načrt ureditvenega območja in načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi območji,
– priloge lokacijskega načrta, ki obsegajo: povzetek za javnost, izvleček iz strateškega prostorskega načrta, obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta, pogoje, soglasja in mnenja, oceno stroškov izvedbe lokacijskega načrta in finančno konstrukcijo, če bo načrtovano ureditev financiralo več udeležencev.
7. člen
(pridobitev pogojev, mnenj oziroma soglasij)
(1) Pred pripravo osnutka lokacijskega načrta podajo pogoje za njegovo pripravo, k dopolnjenemu osnutku lokacijskega načrta pa mnenja oziroma soglasja naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper,
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
– Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za okolje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– Zavod za ribištvo Slovenije,
– Zavod za gozdove Slovenije,
– DARS, d.d., Ljubljana,
– ELES, d.o.o., Ljubljana,
– Elektro Primorska, d.d., Nova Gorica,
– Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana,
– Občina Piran in njene gospodarske javne službe.
(2) Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave lokacijskega načrta izkaže, da rešitve posegajo na njihovo delovno področje.
(3) Organizacija oziroma nosilec javnih pooblastil, ki mora v postopku priprave lokacijskega načrta sodelovati le s predložitvijo podatkov o lastnem omrežju, je Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.
8. člen
(organizacija dela)
(1) Pripravljavec lokacijskega načrta je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor (v nadaljnjem besedilu: Direktorat za prostor).
(2) Naročnik izdelave strokovnih podlag in geodetskega načrta iz 5. člena tega odloka je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. (v nadaljnjem besedilu: DARS, d.d.), ki zagotovi vsa sredstva za njihovo izdelavo.
(3) Naročnik lokacijskega načrta je Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo za javno upravo), ki zagotovi vsa sredstva za njegovo izdelavo.
(4) Direktorat za prostor zagotovi sredstva za izdelavo recenzije lokacijskega načrta in recenzije drugih morebiti potrebnih dokumentov. Direktorat za prostor pred začetkom postopka javnega naročila za izbiro izdelovalca lokacijskega načrta potrdi projektno nalogo.
(5) Ministrstvo za javno upravo in DARS, d.d., morata ves čas postopka priprave lokacijskega načrta Direktorata za prostor seznanjati z vsemi vsebinskimi rešitvami in morebitnimi odprtimi vprašanji ter z vsemi izdelanimi strokovnimi podlagami.
9. člen
(postopki in roki)
Udeleženci v postopku priprave lokacijskega načrta opravijo naslednja dejanja v naslednjih rokih:
– Na podlagi tega odloka Ministrstvo za javno upravo pri Okrajnem sodišču v Piranu vloži predlog za zaznambo prepovedi iz 9. člena Zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1).
– K idejni rešitvi za gradnjo obvozne ceste mimo naselja Dragonja Direktorat za prostor pridobi pogoje organov in organizacij, določenih v 7. členu tega odloka. Gradivo za pridobitev pogojev zagotovi DARS, d.d. Rok za določitev pogojev je 10 dni.
– Načrtovalec pripravi analizo pogojev z usmeritvami za izdelavo strokovnih podlag. Analizo in usmeritve potrdi Direktorat za prostor.
– Ob upoštevanju pridobljenih pogojev, analize pogojev in usmeritev za izdelavo strokovnih podlag pridobi DARS, d.d., vse strokovne podlage, določene v 5. členu tega odloka.
– Načrtovalec pripravi osnutek lokacijskega načrta, potem ko so izdelane vse strokovne podlage.
– Direktorat za prostor zagotovi recenzijo osnutka lokacijskega načrta.
– Ministrstvo za okolje in prostor z objavo v uradnem glasilu na krajevno običajen način obvesti javnost o razgrnitvi ter kraju in času obravnave ter pošlje osnutek lokacijskega načrta Občini Piran.
– Osnutek lokacijskega načrta se javno razgrne na Direktoratu za prostor in v Občini Piran. Javna razgrnitev traja 15 dni.
– Direktorat za prostor med javno razgrnitvijo organizira javno obravnavo osnutka lokacijskega načrta.
– Med javno razgrnitvijo in javnimi obravnavami občina in Direktorat za prostor evidentirata vse pisne in ustne pripombe zainteresiranih organov, organizacij in posameznikov.
– Takoj po končani javni razgrnitvi pošlje občina ministru za okolje in prostor vse pripombe in predloge z javne razgrnitve in javnih obravnav skupaj z mnenjem občine. Če v 15 dneh po javni razgrnitvi minister za okolje in prostor ne prejme pripomb z javne razgrnitve in mnenja občine, se šteje, da k osnutku lokacijskega načrta ni pripomb oziroma da je usklajen.
– Direktorat za prostor v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in DARS, d.d., in načrtovalcem lokacijskega načrta prouči pripombe in predloge z javne razgrnitve, oblikuje predlog stališč do upoštevanja oziroma neupoštevanja posameznih pripomb in predlogov z obrazložitvijo razlogov ter z njimi seznani občino.
– O utemeljenosti pripomb odloči Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnega ministra v 15 dneh.
– V skladu s sprejeto odločitvijo glede upoštevanja stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve DARS, d.d., zagotovi morebitne spremembe in dopolnitve strokovnih podlag.
– Načrtovalec pripravi dopolnjen osnutek lokacijskega načrta 15 dni po tem, ko so izdelane vse morebitne spremembe in dopolnitve strokovnih podlag.
– Direktorat za prostor zagotovi pregled dopolnjenega osnutka lokacijskega načrta.
– K dopolnjenemu osnutku lokacijskega načrta pridobi Direktorat za prostor mnenja oziroma soglasja organov in organizacij, določenih v 7. členu tega odloka. Gradivo za pridobitev soglasij oziroma mnenj zagotovi Ministrstvo za javno upravo. Rok za izdajo soglasja ali mnenja je 10 dni.
– Minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za javno upravo in ministrom za promet pošlje usklajen dopolnjen osnutek lokacijskega načrta Vladi Republike Slovenije v obravnavo in sprejem.
– Vlada Republike Slovenije sprejme lokacijski načrt z uredbo, ki jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen
(prenehanje začasnih ukrepov)
Z dnem uveljavitve tega odloka se na ureditvenem območju iz prvega odstavka 3. člena tega odloka preneha uporabljati Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave lokacijskega načrta za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja (Uradni list RS, št. 98/06).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-93/2006/9
Ljubljana, dne 30. novembra 2006
EVA 2006-2511-0218
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost