Uradni list

Številka 127
Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 127/2006 z dne 7. 12. 2006

Kazalo

5352. Zakon o Inženirski akademiji Slovenije (ZIAS), stran 13929.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o Inženirski akademiji Slovenije (ZIAS)
Razglašam Zakon o Inženirski akademiji Slovenije (ZIAS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2006.
Št. 001-22-186/06
Ljubljana, dne 1. decembra 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O INŽENIRSKI AKADEMIJI SLOVENIJE (ZIAS)
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Inženirska akademija Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IAS) je nacionalna institucija, ki združuje voljene člane iz tehniških ved javne raziskovalne sfere, gospodarstva in tehnološkega razvoja.
2. člen
(1) IAS je avtonomna pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo, ki jih določajo zakon ter podzakonski predpisi, ki urejajo javne zavode, ta zakon in statut IAS.
(2) Ustanoviteljica IAS je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
3. člen
Naloge IAS so:
– spodbuja ustvarjanje vrhunskih tehniških znanj, ki so osnova za tehnološki napredek in skladen trajnostni razvoj;
– uveljavlja vlogo in vpliv tehniške inteligence v družbi na sploh in pri obravnavanju gospodarskih vprašanj ter razvoja;
– ocenjuje in daje mnenja o stanju in razvoju tehniških ved in strok, raziskovanju in izobraževanju;
– obravnava temeljna vprašanja inovativnosti in organiziranosti gospodarstva z vidika tehnološkega razvoja;
– sodeluje pri oblikovanju raziskovalne, tehnološke in inovacijske politike;
– predlaga ukrepe za dvig inovativnosti, za povečanje kakovosti raziskovalno razvojnega dela in za pospeševanje prenosa raziskovalnih dosežkov in inovacij v gospodarstvo;
– sodeluje v pripravi politike in programov izobraževanja tehniških kadrov na vseh ravneh izobraževanja;
– razvija mednarodno sodelovanje na področjih svojega delovanja;
– spodbuja razvoj in uveljavljanje slovenskega strokovnega izrazja na področju tehniških ved in strok in
– druge naloge v skladu s statutom.
4. člen
Za uresničenje nalog IAS ustanavlja stalna in občasna telesa, v katera vključuje poleg svojih članov in članic (v nadaljevanju besedila: člani) tudi sodelavce in sodelavke iz drugih subjektov gospodarske in javne sfere.
5. člen
(1) Statut IAS določa naloge IAS v skladu s tem zakonom, njeno organizacijo, način dela in upravljanje IAS.
(2) Statut IAS sprejme skupščina IAS s soglasjem vlade.
(3) Skupščina IAS sprejme tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje IAS.
(4) Delo IAS je javno. Javnost dela IAS je podrobneje urejena v statutu.
II. ČLANI IAS
6. člen
(1) V IAS so lahko izvoljeni vrhunski strokovnjaki in strokovnjakinje na osnovi svojih dosežkov s področja tehniških ved, tehnološkega razvoja in uvajanja novih proizvodov. Izvolitev za člana IAS je nacionalno in družbeno priznanje.
(2) IAS ima častne, redne, izredne in dopisne člane.
(3) Pogoje za izvolitev v članstvo, mandat, postopek volitev, prenehanje članstva ter pravice in obveznosti članov določa statut IAS.
III. UPRAVLJANJE IN ORGANIZACIJA IAS
7. člen
(1) Organi IAS so skupščina, izvršni odbor in predsedstvo. IAS ima lahko tudi druge organe, ki se jih določi s statutom.
(2) Izvršni odbor in predsedstvo sta odgovorna za izvajanje odločitev in smernic skupščine IAS.
8. člen
(1) Člani predsedstva so predsednik oziroma predsednica (v nadaljnjem besedilu: predsednik) in dva podpredsednika. Člane predsedstva voli skupščina IAS izmed svojih rednih članov.
(2) Mandat članov predsedstva traja tri leta. Po preteku mandata so lahko ponovno izvoljeni.
(3) Delovanje predsedstva je podrobneje določeno v statutu IAS.
9. člen
(1) Predsednik IAS predstavlja in zastopa IAS ter je odgovoren za zakonitost dela IAS.
(2) Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini IAS.
10. člen
Skupščina IAS je organ upravljanja IAS in jo sestavljajo vsi redni in izredni člani. Pri delu skupščine lahko sodelujejo tudi častni in dopisni člani IAS.
11. člen
(1) Redna letna skupščina IAS:
– obravnava temeljna vprašanja uresničevanja nalog IAS;
– sprejema program dela IAS;
– voli člane IAS;
– voli in razrešuje organe IAS;
– sprejema statut IAS;
– opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in statut.
(2) Skupščina IAS sklepa veljavno, če je navzoča večina rednih in izrednih članov.
(3) Za sprejem statuta, izvolitev predsednika, obeh podpredsednikov ter za izvolitev častnih in izrednih članov je potrebna večina glasov vseh rednih in izrednih članov.
(4) Za izvolitev rednih in dopisnih članov je potrebna večina glasov vseh rednih članov.
12. člen
V statutu IAS se podrobneje določi naloge posameznih organov, mandate, pogoje za izvolitev ter postopek predlaganja za volitve posameznih organov IAS.
13. člen
Posamezniki, ki sklenejo delovno razmerje v IAS, so javni uslužbenci. Zanje se za določanje plač uporabljajo določbe predpisov, ki se uporabljajo za javne uslužbence v javnih zavodih, za urejanje delovnih razmerij pa določbe predpisov, ki urejajo delovna razmerja. Zaposleni v IAS opravljajo administrativne, strokovne, tehnične in druge naloge v IAS.
IV. SREDSTVA IAS
14. člen
(1) Finančna sredstva za delovanje IAS zagotavlja Republika Slovenija iz državnega proračuna na podlagi finančno ovrednotenega letnega programa dela, katerega sestavni del je tudi kadrovski načrt, h kateremu da soglasje vlada.
(2) Finančna sredstva, ki jih zagotavlja Republika Slovenija, so namenjena za delovanje IAS, in sicer za:
– osnovni program dela;
– izdajateljsko dejavnost in organizacijo strokovnih in znanstvenih posvetovanj;
– strokovna, administrativna in tehnična dela;
– materialne in operativne izdatke;
– članarine in udeležbo na periodičnih sestankih mednarodnih institucij, v katere je IAS včlanjena.
(3) Sredstva lahko IAS pridobiva tudi iz drugih virov (npr. članarine članov IAS, sredstva sponzorjev – industrijskih podjetij in institucij, na podlagi javnih razpisov, donacij, volil, daril).
(4) Člani IAS, razen častnih članov, plačujejo letno članarino.
15. člen
(1) Nadzor nad finančnim poslovanjem IAS opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
(2) Nadzor nad namensko uporabo proračunskih sredstev opravlja ministrstvo, pristojno za finance.
V. PREHODNA DOLOČBA
16. člen
(1) Ustanovna skupščina IAS se mora opraviti najpozneje v dveh mesecih od dneva začetka veljavnosti tega zakona.
(2) Ustanovno skupščino IAS skliče skupina slovenskih znanstvenikov s področja tehniških ved in naravoslovnih znanosti ter uglednih inženirjev, ki tvori Inženirsko akademijo Slovenije (IAS) in ki je bila dne 21. junija 1995 ustanovljena v okviru Slovenskega akademskega naravoslovno-tehničnega društva (SATENA).
(3) Člani ustanovne skupščine so vsi, ki so člani Inženirske akademije Slovenije (IAS), ustanovljene v okviru Slovenskega akademskega naravoslovno-tehničnega društva (SATENA).
(4) Ustanovna skupščina izvoli začasno predsedstvo, ki pripravi predlog statuta IAS.
(5) Skupščina IAS najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona sprejme statut IAS in nato izvoli predsedstvo IAS in člane IAS.
(6) Z dnem konstitutivne seje skupščine IAS ustanovljene s tem zakonom, preneha delovati IAS, ki je bila dne 21. junija 1995 ustanovljena v okviru Slovenskega akademskega naravoslovno-tehničnega društva – SATENA.
VI. KONČNA DOLOČBA
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/06-20/1
Ljubljana, dne 23. novembra 2006
EPA 1077-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost