Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5259. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za čistilno napravo v Pivki, stran 13066.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 30. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05) je župan Občine Pivka dne 15. 11. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za čistilno napravo v Pivki
1.
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Lokacija za umestitev čistilne naprave v Pivki je opredeljena na podlagi odloka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Pivka, sprejetega v letu 1998.
Občinski lokacijski načrt (v nadaljevanju OLN) se pripravlja in sprejema na podlagi predpisanih zahtev opremljenosti z javno kanalizacijo in zaključitvi kanalizacijskega sistema s čiščenjem odpadnih vod. Državni operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS, št. 83/99) ter je podlaga občinskemu operativnemu programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, narekuje obvezno opremljenost z javno kanalizacijo za naselja z obremenjenostjo med 2.000 in 10.000 PE do konca leta 2015, med slednje spada tudi aglomeracija Pivka za katero se z navedenim programom opredeljuje populacijski ekvivalent cca 3.500 enot, čemur je potrebno prišteti še obremenitve planiranih širitev naselja. Postopek priprave OLN poteka po predpisanem postopku veljavnega zakona, ki določa potek postopka.
2.
(predmet in programska izhodišča)
(1) Predmet OLN je izdelava prostorsko izvedbenega načrta za del območja prostorske enote P1-S8-P3 namenjene pretežno proizvodnim dejavnostim oziroma v delu podrobneje opredeljena za umestitev čistilne naprave. Z občinskim lokacijskim načrtom bodo določeni lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, zlasti glede namena, lege, funkcije, velikosti in oblikovanja objektov ter eventualni prostorski ukrepi po ZureP-1. Območje obsega cca 2 ha.
Podlaga za pripravo bo idejna zasnova čistilne naprave pridobljena v pripravljalnih fazah, ter novelirana študija zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ki bo dokončno opredelila obseg aglomeracije za ČN v Pivki.
Na prostorski konferenci je bilo podano priporočilo, da se čistilno napravo umesti čim bolj umaknjeno od obstoječe poselitve.
(2) Vsebina OLN mora biti pripravljena v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in mora vsebovati: prikaz ureditvenega območja OLN, umestitev načrtovane ureditve v prostor in povezave s sosednjimi območji, zasnovo rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za varstvo pred naravnimi nesrečami, načrt parcelacije ter po potrebi prikaz etapnosti izvedbe prostorske ureditve.
3.
(območje sprememb in dopolnitev)
Območje urejanja obsega parcele k.o. Petelinje: 928, 929/1, 929/2, 930/1, 930/2-del, 931, 932/2, 935/1, 954, 953/2, 4392/3,4392/2-del, 4402-del, 4004/1-del, 4004/2-del, 2303-del, 2299-del, ter druge morebitne parcele potrebne za izvedbo potrebne komunalne infrastrukture.
4.
(nosilci urejanja prostora)
(1) V pripravo in sprejem se vključijo nosilci urejanja, ki dajejo smernice in mnenja:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Postojna, Kolodvorska 5, Postojna
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, Postojna
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 29, Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica
– Kovod d.o.o., Jeršice 3, Postojna
– Komus d.o.o., Jeršice 3, Postojna
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
– Publicus d.o.o., Brnčičeva 29, Ljubljana
– Občina Pivka
(2) Ter drugi podajalci mnenj in programov:
– TS Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka
(3) V kolikor se tekom postopka ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in pogoje ter mnenja subjektov, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
5.
(strokovne podlage, način pridobitve strokovnih rešitev, pridobitev geodetskih podlag)
Potrebne strokovne podlage se izdelajo z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OLN.
Strokovno rešitev izdela izvajalec OLN izbran v skladu z zakonom o javnih naročilih, izpolnjevati mora pogoje določene z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), ter mora prostorski akt pripraviti z vsebino, določeno v tem zakonu. Geodetski načrt v obsegu cca 3,5 ha, ki mora ustrezati tudi pripravi PGD, pridobi naročnik.
Idejno zasnovo objekta ter novelacijo študije zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih vod pridobi občina v skladu z zakonom o javnih naročilih z izborom strokovne organizacije v pripravljalni fazi postopka, prav tako za izdelavo presoje vplivov na okolje, v kolikor je zahtevana.
6.
(nosilci aktivnosti postopka)
Koordinator postopka in nosilec vseh aktivnosti za pripravo in sprejem dokumenta je Občina Pivka.
7.
(okvirni terminski plan)
Postopek priprave in sprejema bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– obvestilo MOP o nameri izdelave PIA, prejem odločbe o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje – oktober 2006, november 2006
– 1.prostorska konferenca, oktober 2006
– sprejem in objava programa priprave, izdelava geodetskega posnetka, november 2006
– izbor strokovne organizacije za izdelavo študije in IZ, november, december 2006
– izdelava novelacije študije in IZ, november-januar 2007
– pridobitev smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora, izbor strokovne organizacije za izdelavo OLN, februar 2007
– izdelava predloga 30 dni, po prejemu smernic, marec 2007
– 2. prostorska konferenca 15 dni pred razgrnitvijo, april 2007
– javna razgrnitev in javna obravnava 30 dni po pripravi predloga, april, maj 2007
– priprava stališč do podanih pripomb in predlogov, dopolnitev predloga v skladu s stališči 15 dni
– izdelava dopolnjenega predloga, maj 2007
– prva obravnava na občinskem svetu, junij 2007
– pridobitev mnenj pristojnih nosilcev prostora k dopolnjenemu predlogu, 30 dni, julij 2007
– sprejem predloga na občinskem svetu občine Pivka, september 2007
– objava odloka v Uradnem listu RS, september 2007
– izdelava končnega elaborata.
8.
(finančna sredstva)
Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave akta gredo iz proračuna občine Pivka za leto 2007.
9.
Program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu.
Št. 3505-3/06
Pivka, dne 15. novembra 2006
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.