Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5258. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za sosesko Brod - Drage, stran 13064.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) ter na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 10. 10. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za sosesko
Brod - Drage
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OLN)
(1) Ocena stanja:
Območje predvidenega lokacijskega načrta za sosesko Brod - Drage (v nadaljevanju OLN) predstavljajo v manjšem delu že pozidane, v večjem delu pa še nepozidane površine. V prostorskih aktih Mestne občine Novo mesto so na območju predvidenega OLN načrtovane prostorske ureditve za stanovanjsko gradnjo nizke gostote z možnostjo stanovanjsko-poslovne gradnje v vhodnem delu na severovzhodnem delu predvidenega območja OLN, ki bodo zagotavljale širitev stanovanjskega naselja Brod proti jugu. Območje predvidenega OLN leži v neposredni bližini največje primestne urbane soseske Novega mesta, Drska, kar zagotavlja izrabo neizkoriščenih kapacitet obstoječe gospodarske in družbene infrastrukture, predvsem nove osnovne šole Drska.
(2) Razlogi za pripravo OLN:
Večji del območja predvidenega OLN je v zasebni lasti in neustrezne parcelacije za racionalno organizirano stanovanjsko gradnjo. Na podlagi priporočljivih urbanističnih kriterijev je potrebno zagotoviti optimalne gradbene parcele, javne površine za potek tras javne gospodarske infrastrukture ter urbanih zelenih in športnih površin soseske. Hkrati so glavni razlog za pripravo OLN prostorski akti Mestne občine Novo mesto, v katerih je določeno, da se območje ureja z občinskim lokacijskim načrtom na podlagi programske zasnove, ki jo je leta 2004 izdelalo podjetje Acer d.o.o. Novo mesto.
(3) Pravna podlaga:
OLN se pripravi v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1; v nadaljevanju ZUreP-1) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
OLN se pripravi tudi v skladu s programsko zasnovo za sosesko Brod - Drage, uveljavljeno v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta (Uradni list RS, št. 69/02 in 99/04).
2. člen
(Predmet in programska izhodišča ter ureditveno območje)
(1) Predmet priprave OLN:
Predmet OLN je določitev podrobnejše namenske rabe površin in določitev pogojev za:
– gradnjo novih stanovanjskih, večstanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektov;
– določitev namembnosti in rabe novih in obstoječih objektov;
– gradnjo gospodarske infrastrukture, zelenih in športnih površin;
– pogoje za urejanje obstoječe grajene strukture vključno z infrastrukturo;
– smiselna urbanistična razporeditev zgoraj navedenih in predvidenih območij.
(2) Pri pripravi in izdelavi OLN se posebno pozornost nameni obravnavi posameznih pobud za gradnje
(3) Ureditveno območje OLN:
V območje urejanja je vključeno celotno območje veljavnega programske zasnove, ki jo je izdelalo podjetje Acer d.o.o. Novo mesto leta 2004 in je opredeljeno v Urbanistični zasnovi Novega mesta (Uradni list RS, št. 69/02 in 99/04). Na osnovi natančno izdelanih strokovnih podlag ter interesov lastnikov se lahko območje urejanja zmanjša in/ali na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora poveča v skladu z ZUreP-1 in občinskimi prostorskimi akti.
3. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi dokumenta)
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave dokumenta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu dokumenta pa mnenje, so:
1. Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto; za področje vodooskrbe in odvodnjavanja fekalnih ter meteornih voda;
2. JP Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto;
3. Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
4. UPC TELEMACH d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;
6. Istrabenz plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto;
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
8. Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve Mestne občine Novo mesto;
9. druge državne in občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave OLN pokazalo, da so tangirane.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu s 33. členom ZUreP-1 podati smernice in mnenja v 30 dneh od podane zahteve. V primeru, če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 30 dneh oziroma v zakonsko določenem roku ne poda smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da smernic nima, pri čemer mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 30 dneh oziroma v zakonsko določenem roku po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal odgovora, se bo štelo, da s predlagano prostorsko ureditvijo soglaša.
4. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način
njihove pridobitve)
(1) Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi dokumenta, so:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – s spremembami in dopolnitvami od leta 1990 do leta 2004 (Skupščinski Dolenjski list št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 17/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 45/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 68/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 92/99, 63/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 35/02, 69/02, 92/02, 46/03, 57/03, 97/03, 15/04, 89/04 in 99/04, 31/06 – popravek in 47/06 – popravek);
– programska zasnova, ki jo je izdelalo podjetje Acer d.o.o. Novo mesto leta 2004 in je opredeljeno v Urbanistični zasnovi Novega mesta (Uradni list RS, št. 69/02 in 99/04);
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah;
– digitalni katastrski načrt;
– digitalni orto-foto načrt.
(2) Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno izdelati še naslednje strokovne podlage:
– geodetski načrt z vnosom vseh objektov ter horizontalnih in vertikalnih koordinatnih točk gospodarske javne infrastrukture, (ki ga sofinancirajo investitorji OLN) in mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04);
(3) Strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04); variantne rešitve se izdelajo v najmanj treh variantnih rešitvah, med katerimi se izbere najprimernejša rešitev v sporazumu med investitorji OLN. Komisijo za izbor najprimernejše rešitve določi župan Mestne občine Novo mesto s posebnim sklepom.
(4) V postopku izdelave OLN se v primeru posebnih in zakonskih potreb pripravijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage, ki niso predmet osnovne pogodbe s pripravljavcem, izdelovalcem in naročnikom OLN.
(5) V postopku priprave ni potrebno izvesti celovite presoje na okolje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 – ZVO-1-UPB1) in Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2), kar izhaja iz Odločbe Ministrstva za okolje in prostor RS, št. 35409-167/2005 IL z dne 29. 12. 2005.
5. člen
(Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja OLN)
Roki izdelave OLN so:
– pridobitev podatkov iz javnih evidenc (30 dni po uveljavitvi programa priprave);
– izbira izdelovalca (30 dni po uveljavitvi programa priprave);
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje; v primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic (30 dni po uveljavitvi programa priprave, če resorna zakonodaja ne določa daljšega roka); gradivo za smernice pripravi izdelovalec s pooblastilom občine;
– izdelava strokovnih podlag za pripravo predloga (30 dni po pridobitvi smernic);
– predlog lokacijskega načrta (45 dni po pridobitvi smernic);
– najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo se izvede druga prostorska konferenca;
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi OLN;
– najmanj 14 dni po izvedbi prostorske konference se OLN javno razgrne za 30 dni in organizira se javna obravnava;
– v času javne razgrnitve Občinski svet MO NM obravnava predlog OLN;
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v 15 dneh po prejetju stališč do pripomb;
– v 30 dneh izdelovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve;
– pozove se nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN v roku 30 dni;
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15 dneh po pridobitvi mnenj;
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog OLN Občinskemu svetu MO NM v obravnavo in sprejem;
– tekstualni del odloka se objavi v uradnem glasilu.
6. člen
(Organizacija priprave in obveznosti v zvezi
s financiranjem OLN)
(1) Pripravljavec OLN je Mestna občina Novo mesto;
(2) Izdelovalec OLN bo izbran na osnovi zakonodaje s področja javnega naročanja;
(3) Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev UN zagotovijo pobudniki oziroma lastniki zemljišč na območju predvidenega OLN v vrednosti 70% in Mestna občina v vrednosti 30% vrednosti priprave in izdelave OLN na osnovi Sklepa župana Mestne občine Novo mesto št. 350-05-16/2004 z dne 29. 9. 2006.
7. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Šifra: 350-05-16/2004
Novo mesto, dne 10. oktobra 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.