Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5257. Program priprave za občinski lokacijski načrt Turkov hrib, stran 13063.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1) in Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Novo mesto dne 16. 11. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt Turkov hrib
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta)
(1) Ocena stanja:
Mestna občina Novo mesto je v sklopu sprememb in dopolnitev Urbanistične zasnove Novega mesta (Uradni list RS, št. 99/04) opredelila območje Turkovega hriba kot stavbno zemljišče za širitev stanovanjske gradnje nizke gostote (individualne stanovanjske hiše). Območje načrtovane stanovanjske soseske leži v zaledju obstoječega stanovanjskega naselja z enodružinskimi hišami na vzhodnem robu Gotne vasi. Terenske razmere obravnavanega območja so zahtevne, zato je za racionalno izrabo prostora ter lažjo infrastrukturno opremo celotnega območja in posameznih parcel potrebno zemljišče do neke mere poravnati ter s tem zmanjšati višinsko razliko med najvišjim delom (Turkov hrib) in poleg ležečo vrtačo. Območje je v tesnem stiku z njivskimi, travniškimi in gozdnimi površinami na obrobju Novega mesta, zato je pri pozidavi in zunanji ureditvi potrebno element kvalitetnega naravnega okolja upoštevati in ga integrirati v naselje.
(2) Razlogi za pripravo:
Pobudnik za izdelavo občinskega lokacijskega načrta je skupina lastnikov zemljišč na predmetnem območju. Zaradi potenciala prostora za stanovanjsko gradnjo, različnih interesov lastnikov zemljišč, zaradi prostorskih danosti in omejitev ter potrebe po kompleksnem urejanju območja je predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta.
(3) Pravna podlaga:
Občinski lokacijski načrt (v nadaljevanju OLN) se pripravi v skladu z določili Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1; v nadaljevanju ZUreP-1), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, ki se nanašajo na urbanistično zasnovo Novega mesta – sprememba 2003/1 (Uradni list RS, št. 99/04) ter Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
V postopku priprave OLN ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-31/2005 z dne 8. 8. 2005.
2. člen
(Predmet in programska izhodišča za pripravo OLN)
(1) Predmet priprave OLN:
Z OLN bodo določeni pogoji za določitev podrobnejše namenske rabe površin in objektov, prometne, energetske, teleprenosne in komunalne infrastrukture, pogoji za varovanje naravnega in bivalnega okolja ter pogoji za gradnjo objektov.
(2) Programska izhodišča:
Na obravnavanem območju so predvidene prostorske ureditve za izgradnjo stanovanjskih objektov nizke gostote:
– na celotnem obravnavanem območju bo zgrajenih več prosto stoječih ali vrstnih objektov, katerih oblika bo prilagojena obstoječi pozidavi
– velikost parcel predvidenih objektov bo prilagojena obstoječi rabi prostora, parcelaciji ter tipologiji pozidave
– na celotnem območju bodo urejene zelene površine, preverjena bo možnost izgradnje otroškega igrišča
– na celotnem območju bo zgrajena prometna, energetska, teleprenosna in komunalna infrastruktura z navezavo na primarno omrežje.
(3) Dovoz na kompleks je predviden preko obstoječega (rekonstruiranega) cestnega omrežja, ki se navezuje na glavno cesto Novo mesto–Metlika, v prihodnje pa bo omogočena tudi navezava na bodočo vzhodno obvoznico, zato je potrebno v strokovnih podlagah in OLN predvideti ustrezen (min.) profil navezovalne ceste v podaljšku ulice Ivana Roba (javna pot št. 799140, parc. št. 1198/3, k.o. Gotna vas).
(4) Pri pripravi OLN je potrebno upoštevati tudi morebitna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v postopku izdelave izvedbenega prostorskega akta.
(5) Izdelovalec OLN mora v sodelovanju z naročnikom uskladiti javni interes z interesi pobudnikov OLN oziroma z lastniki zemljišč in objektov.
3. člen
(Ureditveno območje OLN)
(1) Skladno z veljavno programsko zasnovo obsega ureditveno območje OLN zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami: 406, 410, 411, 413, 418, 420/1, 420/2, 420/3, 420/4, 422, 423, 424, 425 (del), vse k.o. Ragov log ter 185/1, 185/2, 185/3, 188/1, 192/1, 192/13, 192/14, 192/15, 192/16, 192/17, 192/18, 1198/3 (del), 1201/1 (del), vse k.o. Gotna vas.
(2) Velikost ureditvenega območja je cca 2,1 ha.
(3) Če se v fazi izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je potrebno zaradi ureditev vključiti tudi druge parcele, se v predlogu OLN ureditveno območje lahko razširi ali zmanjša.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OLN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova 1, 8000 Novo mesto
– Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto
– JP Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto
– Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto
– UPC TELEMACH d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– ISTRABENZ PLINI d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova 10, 8000 Novo mesto
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto
– druge državne in občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave OLN izkazalo, da so tangirani.
(2) Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 29. in 33. členom ZUreP-1 v roku 30 dni oziroma v zakonsko določenem roku podati smernice za načrtovanje in mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN. V primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji smernic se šteje, da nima smernic, v primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji mnenja pa se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nima pripomb.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način
njihove pridobitve)
(1) Predhodno pripravljene strokovne podlage ter veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi OLN:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – s spremembami in dopolnitvami od leta 1990 do leta 2004 (Skupščinski Dolenjski list št. 24/86, 18/88, 6/89, 3/90, 10/90, 15/90, 9/91 in 12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 17/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 45/94, 50/94, 71/94, 78/94, 23/95, 58/95, 68/95, 11/96, 16/96, 32/96, 21/97, 80/97, 39/98, 59/98, 21/99, 59/99, 92/99, 63/99, 52/00, 12/01, 33/01, 49/01, 68/01, 72/01, 4/02, 22/02, 35/02, 69/02, 92/02, 46/03, 57/03, 97/03, 15/04, 89/04, 99/04, 31/06 – popravek in 47/06 – popravek)
– Programska zasnova za stanovanjsko sosesko Turkov hrib (BD projektiranje, d.o.o., julij 2004)
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah
– podatki o naravnih lastnostih prostora
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve idr.)
– digitalni geodetski, katastrski in orto-foto načrt.
(2) V okviru javnega interesa in ekonomske upravičenosti se upoštevajo pobude krajevne skupnosti in soseske.
(3) V postopku izdelave OLN se v primeru posebnih in zakonskih potreb pripravijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
(4) Strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in vsebini, kot jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
(5) Strokovne rešitve za OLN se predvidi z izdelavo več variantnih rešitev.
6. člen
(Roki izdelave OLN)
Roki izdelave OLN so naslednji:
– izvedba prve prostorske konference
– sprejem programa priprave (najmanj 8 dni po prvi prostorski konferenci)
– pridobitev podatkov iz javnih evidenc
– poziv nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje
– izdelava strokovnih podlag za pripravo predloga OLN (30 dni po pridobitvi smernic)
– izdelava predloga OLN (45 dni po pridobitvi smernic)
– izvedba druge prostorske konference (15 dni po prejetju predloga OLN)
– sprejem sklepa o javni razgrnitvi predloga OLN
– javna razgrnitev predloga OLN za 30 dni (najmanj 14 dni po drugi prostorski konferenci) in izvedba javne obravnave
– prva obravnava predloga OLN na občinskem svetu v času javne razgrnitve
– priprava stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve (15 dni po končani javni razgrnitvi)
– sprejem stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve (15 dni po prejetju stališč do pripomb)
– izdelava dopolnjenega predloga OLN v skladu s stališči do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve (15 dni po sprejetju stališč do pripomb)
– poziv nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN
– izdelava usklajenega predloga OLN (15 dni po pridobitvi mnenj)
– posredovanje usklajenega predloga OLN občinskemu svetu v drugo obravnavo in sprejem (15 dni po prejetju usklajenega predloga)
– objava tekstualnega dela odloka v Uradnem listu RS.
7. člen
(Organizacija priprave in obveznosti v zvezi
s financiranjem OLN)
(1) Pripravljalec OLN je Mestna občina Novo mesto.
(2) Izdelovalec OLN je podjetje Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, ki je bilo izbrano na osnovi zakonodaje s področja javnega naročanja.
(3) Finančna sredstva za pripravo OLN v višini 57,5% zagotovijo lastniki zemljišč – pobudniki izdelave OLN, ostali del v višini 42,5% pa se zagotovi iz proračuna Mestne občine Novo mesto.
8. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-05-14/2004
Novo mesto, dne 16. novembra 2006
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.