Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5256. Poročilo o izidu 2. kroga volitev v Mestni občini Nova Gorica, stran 13062.

Na podlagi 90. in 108. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB 2 in 70/06 – Odločba US), Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. 11. 2006 sprejme naslednje
P O R O Č I L O
1.
V volilne imenike Mestne občine Nova Gorica je bilo vpisanih 26.404 volivcev. Skupaj je glasovalo 14.318 volivcev ali 54,23%.
Občinska volilna komisija je sprejela 48 zapisnikov o delu volilnih odborov za drugi krog volitev za župana Mestne občine Nova Gorica, ki so bile 12. 11. 2006.
Izid glasovanja drugega kroga volitev za župana Mestne občine Nova Gorica z dne 12. 11. 2006 je:
1. Mirko Brulc 8.203 glasov ali 57,95%
2. Črtomir Špacapan 5.952 glasov ali 42,05%.
Na podlagi izida drugega kroga volitev za župana Mestne občine Nova Gorica, Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica ugotavlja, da je za župana Mestne občine Nova Gorica izvoljen
– Mirko Brulc, roj. 2. 10. 1946, Vitovlje 88/b.
2.
Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB 2 in 70/06 – Odločba US) izdaja Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica naslednji
S K L E P
Mirku Brulcu, roj. 2. 10. 1946, Vitovlje 88/b, svetniku Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, izvoljenemu na volitvah, dne 22. 10. 2006, po peti alinei prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi, preneha mandat za svetnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica.
O b r a z l o ž i t e v:
Na volitvah drugega kroga volitev za župana Mestne občine Nova Gorica, dne 12. 11. 2006, je bil za župana Mestne občine Nova Gorica izvoljen kandidat, predlagatelja Socialni demokrati, Mirko Brulc.
Mirko Brulc je bil na volitvah za člane Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, dne 22. 10. 2006, izvoljen za svetnika na listi predlagatelja Socialni demokrati.
Po peti alinei prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi, funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, zato je Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
Pravni pouk: Po 100. členu Zakona o lokalnih volitvah je zoper ta sklep možna pritožba na Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. Pritožba se lahko vloži do začetka prve seje mestnega sveta.
3.
Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica je ugotovila, da sta se župan Mestne občine Nova Gorica Mirko Brulc in predstavnik kandidature, odpovedala pritožbi zoper sklep o prenehanju mandata za svetnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica. S tem je postal sklep pravnomočen.
4.
Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica je v skladu s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je postal član Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, kandidat pod zaporedno številko 10, liste Socialnih demokratov
– Tase Lazovski, roj. 4. 9. 1949, stanujoč v Kromberku, Pod Škabrijelom 52.
Kandidat Tase Lazovski je podal pisno izjavo, da sprejema funkcijo člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica.
Glede na podano izjavo Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica izdaja naslednji
S K L E P
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah, sprejme Občinska volilna komisija Mestne občine Nova Gorica naslednje
P O R O Č I L O
Za člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica je bil izvoljen kandidat Tase Lazovski, roj. 4. 9. 1949, Kromberk, Pod Škabrijelom 52.
Izda se potrdilo o izvolitvi Taseta Lazovskega za člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica.
Št. 041-2/2006
Nova Gorica, dne 20. novembra 2006
Predsednik
Občinske volilne komisije
Mestne občine Nova Gorica
Andrej Orel l.r.