Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5245. Odlok o lokacijskem načrtu za poslovno-industrijsko cono v Beltincih, stran 13035.

Na podlagi 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet Občine Beltinci na 30. redni seji dne 21. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za poslovno-industrijsko cono v Beltincih
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za poslovno-industrijsko cono (v nadaljevanju lokacijski načrt) v Beltincih. Podlaga za lokacijski načrt je Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in kratkoročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 87/04).
Lokacijski načrt je v oktobru 2006 izdelala ZEU – družba za načrtovanje in inženiring iz Murske Sobote pod številko LN-17/05.
2. člen
Lokacijski načrt iz prvega člena določa ureditveno območje lokacijskega načrta, umestitev načrtovanih ureditev v prostor, urbanistične in krajinske rešitve načrtovanih ureditev, zasnovo projektnih rešitev gospodarske infrastrukture, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave ter rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, osnove za parcelacijo, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, začasna namembnost zemljišč in odstopanja.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele v k.o. Beltinci: 1168/, 1168/2, 1167, 1169/1, 1169/2, 1166, 3928/1, 2456/1, 2456/2, 2458/1, 2458/2, 2457, 2459, 3942, 2480/1, 2479/3, 2479/2, 2479/1, 2478, 2477/2, 2477/1, 2475, 2476, 2474, 2473/2, 2473/1, 2472, 2471, 2470, 2469, 2468, 2467, 2466, 2465, 2464, 2463, 2740/3, 2740/2, 2740/1,2741/1, 2741/2, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747,2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757 in 2758.
4. člen
Funkcija območja je proizvodnja in obrt ter servisna, poslovna, trgovska in storitvena dejavnost, stanovanja niso predvidena.
Predmet lokacijskega načrta je ureditev gospodarske infrastrukture, ki zajema prometne ureditve, gradnjo energetske in komunalne infrastrukture ter sistemov zvez in gradnjo objektov z zgoraj navedeno funkcijo.
Namembnost posameznih objektov še ni natančno določena. V območje se lahko umestijo le dejavnosti s kapaciteto, za katere ne bo treba izdelati poročila o vplivih na okolje. V primeru, da se v območju pojavijo dejavnosti, za katere se v postopku pridobivanja dovoljenj ugotovi, da bodo prekomerno obremenjevala okolje in je potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje, se le-to pridobi v postopku pridobivanja dovoljenj za posamezen poseg.
5. člen
Vplivno območje načrtovanih ureditev je ureditveno območje lokacijskega načrta. Vplivno območje posameznega objekta se prikaže v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
III. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
6. člen
V ureditvenem območju lokacijskega načrta so predvidene naslednje ureditve gospodarske infrastrukture:
– ureditev dovozne ceste s priključkom na glavno cesto, premostitveni objekt čez potok Črnec in ureditev notranjih prometnic
– gradnja novih transformatorskih postaj v posameznih območjih, vključitev v energetski sistem, naprava nizkonapetostnih priključkov in ureditev zunanje razsvetljave
– ureditev vodovodnega priključka z navezavo na obstoječi cevovod na Kmečki ulici
– ureditev kanalizacijskega kolektorja s priključkom na čistilno napravo
– ureditev ločenega sistema odvodnje meteorne vode z utrjenih površin in naprava izlivnega objekta
– ureditev tk priključka od obstoječega omrežja ob glavni cesti
– ureditev plinovodnega priključka.
7. člen
V območju je predvidena gradnja trdnih in montažnih objektov za dejavnosti, navedene v 4. členu tega odloka ter gradnja oziroma postavitev pomožnih objektov.
8. člen
Zemljišča, ki so predmet obdelave so deljena glede na posamezne parcele, ki jih bodo urejali in vzdrževali posamezni investitorji. Javne površine so dovozna cesta s priključkom na glavno cesto, notranje dovozne ceste in vodotok ter zelene površine. Površine z omejeno rabo so koridorji infrastrukturnih priključkov. Na teh površinah si investitor oziroma upravljalec pridobi služnost.
IV. URBANISTIČNE IN KRAJINSKE REŠITVE NAČRTOVANIH UREDITEV
9. člen
Vsi načrtovani infrastrukturni priključki morajo biti izvedeni podzemno razen v delu, kjer se priključujejo na obstoječe zračne vode. Koridorji infrastrukturnih priključkov morajo potekati vzporedno z načrtovanimi in obstoječimi prometnicami in praviloma po javnih površinah.
Parkirišča se praviloma umestijo med objekte in dovozne ceste.
10. člen
Vsi objekti in naprave v ureditvenem območju lokacijskega načrta so podrejeni proizvodni in poslovni funkciji, zato v oblikovanju ni omejitev. Morajo pa vsi objekti biti vzporedni oziroma pravokotni na dovozne ceste, upošteva se obcestna gradbena linija, ki je za posamezne objekte lahko tudi zamaknjena v notranjost parcele za 5,0 m. Objekti se lahko gradijo kot samostojne enote na definiranih parcelah ali v nizu ob gradbeni liniji. Med objekti je treba upoštevati minimalne odmike, ki morajo znašati najmanj višino bližnjih objektov. Velikost objektov se giblje znotraj območja, ki je definirano v grafičnih prilogah kot zazidljivo območje. Objekti so lahko podkleteni, v višini ni omejitev.
Pri vseh zunanjih ureditvah se upošteva višinska regulacija območja, ki je razvidna iz grafične priloge Ureditvena situacija. Višinske kote pritličja objektov so najmanj 10 cm nad urejenim dvoriščem.
Višina mosta čez potok Črnec mora zagotavljati maksimalni pretok (Q(15)).
11. člen
Na parcelah št. 2470, 2471 in 2472 se uredi zelenica z zasaditvijo (park). Obsadijo se tudi vsa parkirišča in robovi parcel, če to dopuščajo ostale ureditve v sklopu parcele. Dvorišča ob posameznih objektih se uredijo glede na namembnost objektov. Utrjene površine se uredijo protiprašno, ostale površine se ozelenijo.
12. člen
Pomožni objekti se lahko postavijo v velikosti in pod pogoji, ki jih določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03).
13. člen
V okviru posameznih gradbenih parcel mora biti zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za zaposlene in stranke, glede na predvideno dejavnost. Pri tem je treba upoštevati naslednje kriterije:
-----------------------------------------------------------
Dejavnost          Število parkirnih mest (PM)
              na enoto
-----------------------------------------------------------
Poslovni prostori      1 PM na 30 m2 netto površine
Prodajni prostori      1 PM na 30 m2 koristne površine
Nakupovalni center     1 PM na 15 m2 koristne površine
Gostinski objekti      1 PM na 10 sedežev
Prireditveni prostor    1 PM na 10 sedežev
Obrtne delavnice, servisi  1 PM na 50 m2 netto površine in
              1 PM na 2 zaposlena
Industrijski obrati     1 PM na 2 zaposlena
-----------------------------------------------------------
Če parkirišč ne bo možno zagotoviti v sklopu posamezne parcele, se le-ta zagotovijo na javnem parkirišču, za kar investitor sklene pogodbo z občino.
V vseh posameznih gradbenih parcelah je treba zagotoviti 5% vseh parkirišč za potrebe invalidnih oseb.
14. člen
Posamezna gradbena parcela ali več parcel skupaj se lahko ogradijo z žično ali betonsko ograjo do višine 2,0 m pod pogojem, da je zagotovljena prevoznost v primeru intervencije.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE
15. člen
Promet
Nove prometnice se izvedejo v širini 6,00 m, z obojestranskim pločnikom širine po 1,0 m. Ob dovozni cesti, ki je priključena na glavno cesto se dodatno uredi enostranska kolesarska pot v širini 1,5 m. Vse prometne površine, razen parkirišč se asfaltirajo.
Most čez potok Črnec bo izveden v betonski konstrukciji v širini dovozne ceste in z njenimi elementi.
Ceste se opremijo s talno in vertikalno prometno signalizacijo.
16. člen
Parkirišča
Parkirišča se praviloma locirajo med dovozne ceste in objekte. Izvedejo se s perforiranimi tlakovci, ki omogočajo odvodnjo v teren. Za večje površine se po potrebi zgradijo ustrezno dimenzionirani zadrževalni bazeni, od koder se meteorna voda spelje v potok Črnec s predhodnim čiščenjem (lovilci olj).
17. člen
Elektrika
Predvidena je gradnja nove transformatorske postaje. Kablovodi za vključitev v sistem in nizkonapetostni razvodi se izvedejo zemeljsko.
Obstoječi zračni vod in TP ob čistilni napravi se odstranita. Izvede se nov nizkonapetostni priključek v podzemni izvedbi od čistilne naprave do nove transformatorske postaje.
Na celotnem območju obdelave se ob objektih in vzdolž dovoznih cest uredi enostranska javna razsvetljava.
18. člen
Telekomunikacije
Za potrebe tk omrežja je delno že izvedena kanalizacija, ki se po potrebi podaljša v fazi gradnje ceste. Priključek se izvede od obstoječega tk voda ob glavni cesti.
19. člen
Vodovod
Za sanitarne potrebe se izvedejo priključki na že zgrajeno krajevno vodovodno omrežje. Za morebitne tehnološke potrebe se voda črpa prav tako iz vodovodnega sistema. Za večje količine tehnološke vode se pred izdajo gradbenega dovoljenja od upravljalca pridobi izjava o pogojih priključitve na vodovodni sistem. Lastni vodnjaki niso predvideni.
V projektni dokumentaciji zunanje ureditve posamezne parcele se prikaže tudi hidrantno omrežje, ki mora biti dimenzionirano glede na funkcijo in velikost objektov.
20. člen
Odpadne vode
Fekalne odpadne vode se speljejo po novem kanalskem zbiralniku, ki se zgradi v dovoznih cestah in priključi na obstoječo ali novo centralno čistilno napravo. Odvod iz kletnih prostorov se izvede s prečrpavanjem.
Morebitne tehnološke odpadne vode se po potrebi očistijo v sklopu posamezne parcele oziroma objekta, kje nastajajo, kar se preveri v projektni dokumentaciji za objekte. Pred izdajo gradbenega dovoljenja za posamezne objekte se preveri količina in ustreznost odpadnih voda, ki bodo priključene na ČN zaradi morebitne rekonstrukcije le-te.
Prav tako je treba izvesti odvodni kanal prečiščene vode, ki je istočasno kolektor do nove čistilne naprave, od obstoječe čistilne naprave do reke Mure. Izpust dodatnih količin odpadne vode v potok Črnec ni dovoljen. Odvodni kanal (kolektor) ni predmet lokacijskega načrta, je pa njegova izvedba pogoj za izdajo gradbenih dovoljenj za objekte.
Meteorne voda s streh se speljejo v peskolove ob objektih ali po ločeni kanalizaciji v potok Črnec.
Meteorne vode z večjih utrjenih površin se speljejo preko lovilcev olj v potok Črnec. Morebitni zadrževalni bazeni in iztočni objekt se dimenzionirajo v projektni dokumentaciji zunanje ureditve parcele, na katero so locirani.
Celotno kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno nepropustno.
21. člen
Ogrevanje
Ogrevanje posameznih objektov se izvede z lokalnimi sistemi v okviru posamezne parcele ali za več objektov skupaj, če se tako dogovorijo investitorji. Kurilni medij je plin, priključek se izvede na glavni vod ob dovozni cesti.
Do izgradnje plinovoda je kurilni medij olje, ki se hrani v ustreznih cisternah ob ali v objektih, z upoštevanjem odmikov in drugih varovalnih ukrepov.
22. člen
Plinovod
Plinovodno omrežje se zgradi v skladu z Odlokom o izgradnji plinovodnega omrežja v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 40/01, dopolnitev 68/02). Pri načrtovanju nove komunalne infrastrukture je treba upoštevati predpisane odmike od plinovoda.
23. člen
Odpadki
Zbiranje in odvoz odpadkov se uredi na vsaki posamezni parceli v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 52/01).
Morebitni posebni ali nevarni odpadki se zbirajo ločeno v okviru posameznega objekta ali parcele. Način deponiranja in odvoza se določi v projektni dokumentaciji za posamezni objekt v fazi pridobivanja dovoljenja za gradnjo.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, VAROVANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
24. člen
Varstvo okolja
V ureditvenem območju so predvidene dejavnosti, za katere ni potrebno okoljevarstveno soglasje.
V primeru, da se v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja ugotovi, da bo dejavnost povzročala prekomerne obremenitve okolja, se pridobi okoljevarstveno soglasje na podlagi predhodno izdelanega poročila o vplivih na okolje.
25. člen
Varstvo pred hrupom
V vplivnem območju lokacijskega načrta se izvaja IV. stopnja varstva pred hrupom. Na območju velja mejna dnevna raven 70 dBA in mejna nočna raven 70 dBA).
26. člen
Varovanje narave in varstvo kulturne dediščine
Ureditveno območje lokacijskega načrta je izven zavarovanih ali za zavarovanje predlaganih območij varstva narave, v območju tudi ni območij ali objektov kulturne dediščine, zato posebni ukrepi za varovanje narave in varstvo kulturne dediščine niso predvideni.
27. člen
Ravnanje s plodno zemljo
Plodno zemljo, ki nastane pri odkrivanju gradbenih površin je treba deponirati ob gradbiščih v kupe višine do 1,5 m in jo uporabiti pri ureditvah zelenih in ostalih nezazidanih površin oziroma ravnati z njo v skladu z Odlokom o ravnanju s plodno zemljo na območju Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 94/01).
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
28. člen
Obramba
Ureditveno območje lokacijskega načrta ni opredeljeno za potrebe obrambe, zato posebni ukrepi niso predvideni.
29. člen
Požarna varnost
V projektni dokumentaciji za posamezen objekt je v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02) treba upoštevat prostorske, gradbene in tehnične ukrepe ter namembnost objektov in izdelati oceno požarne ogroženosti ter po potrebi Študijo požarne varnosti. Pri tem je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja (do izdaje slovenskega predpisa se pri načrtovanju upoštevajo ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države)
– potrebne odmike med objekti (požarna ločitev objektov) za zagotovitev pogojev za omejevanje širjenja ognja ob požaru – smernice SZPV 204
– urediti prometne in delovne površine za intervencijska vozila (SIST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču)
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91)
– zagotoviti predpisane odmike med komunalnimi vodi
– upoštevati požarna tveganja zaradi povečane možnosti nastanka požara zaradi morebitne uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov.
30. člen
Vodnogospodarske ureditve
Odvod meteornih vod z utrjenih površin in s streh je speljan v potok Črnec. Pri projektiranju iztočnega objekta je treba upoštevati naslednje pogoje:
– iztočni objekt ne sme segati v pretočni profil potoka
– oblikovan mora biti v naklonu brežine
– opremljen mora biti s povratno zaklopko
– v območju izpusta je treba predvideti protierozijsko zaščito struge.
Vsa zemeljska prečkanja komunalne in ostale infrastrukture s potokom Črnec je treba načrtovati v zaščitnih ceveh na globini 1,20 m pod dnom in z odmikom 5,0 m od zgornjega roba pretočnega profila.
Pred izpustom je treba izvest lovilec olja in maščob, ki mora obratovati v skladu s standardom SIST EN 858-1.
Zunanje ureditve ob predvidenih objektih morajo biti načrtovane na podlagi predhodnih hidrogeoloških raziskav, ki se izdelajo po potrebi v fazi izdelave projektne dokumentacije ter predvideni ustrezni ukrepi in tehnične rešitve pred ekstremnim delovanjem voda. To je predvsem nasutje terena nad koto poplavnih vod.
Vsi predvideni objekti v ureditvenem območju lokacijskega načrta so od potoka Črnec oddaljeni več kot 5,0 m. V pas priobalnega zemljišča z ureditvami ne posegamo.
VIII. OSNOVE ZA PARCELACIJO
31. člen
Zakoličba parcel
Zakoličba posameznih parcel se izvede glede na potrebe posameznih investitorjev. Poleg elementov za zakoličbo, ki so razvidni iz kartografskih in drugih prilog lokacijskega načrta, se pri formiranju parcel upošteva tudi sedanje parcelno in lastniško stanje. Parcele se lahko glede na potrebe investitorjev združujejo.
IX. ETAPNOST IZVEDBE
32. člen
Etapnost izvedbe
Prva etapa predvidenih ureditev obsega izvedbo dovozne ceste s podaljškom do južne meje ureditvenega območja s priključkom na glavno cesto in izvedbo mosta čez potok Črnec. Izvede se tudi prečna dovozna cesta v smeri V – Z na severni strani ureditvenega območja. Zgradi se transformatorska postaja in nizkonapetostni razvod, odstrani se obstoječi zračni vod do TP ob čistilni napravi in se nadomesti z podzemnim vodom, izvedejo se vodovodni priključki do posameznih parcel, kanalski kolektor v prečni dovozni cesti in tk kanalizacija.
V naslednjih etapah se izvede parcelacija zemljišč ob prečni dovozni cesti, za katera bodo znani investitorji in uredijo priključki do teh parcel.
Zgradi se tudi odvodni kanal od čistilne naprave do reke Mure.
Gradnja objektov je možna po izvedbi prometne in komunalne infrastrukture, vključno z odvodnim kanalom do Mure.
X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
33. člen
Poleg navedenih pogojev tega odloka morajo investitorji in izvajalci lokacijskega načrta upoštevati še naslednje pogoje:
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev
– v času gradnje cestnega priključka mora biti ves material odmaknjen od glavne ceste vsaj 3,0 m ali več, če to zahteva preglednost na cesti
– v primeru oviranja prometa si mora izvajalec pridobiti dovoljenje za delno ali polovično zaporo ceste na podlagi elaborata
– začetek in zaključek del je treba prijaviti Direkciji RS za ceste
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture
– zagotoviti zavarovanje gradbišča
– vse predvidene posege je treba izvesti tehnično neoporečno, varno in ekonomično
– po izvedenih gradnjah komunalne infrastrukture je treba izvesti geodetski posnetek izvedenega stanja in ga predložiti posameznim upravljavcem infrastrukture
– za vse posege v vodna in priobalna zemljišča morajo investitorji pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti oziroma pridobiti pravico graditi na vodnem in priobalnem zemljišču
– v projektni dokumentaciji mora biti rešena tudi sanacija vseh prizadetih vodnih in priobalnih zemljišč.
Za vsak poseg v ureditvenem območju je treba na podlagi Zakona o vodah pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje (informacijo o pogojih gradnje) ter vodno soglasje.
Pri nadaljnjem načrtovanju je treba upoštevati tudi vse pogoje in usmeritve iz smernic pristojnih organov in organizacij, pridobljenih k lokacijskemu načrtu.
34. člen
Občina lahko z urbanistično pogodbo zadolži posamezne investitorje, da zgradijo del komunalne infrastrukture, ki je v javni koristi.
XI. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ
35. člen
Rok za izvedbo predvidene komunalne opreme je 10 let. Po prenehanju veljavnosti lokacijskega načrta se na območju vzpostavi prostorski red občine.
Do končne izvedbe lokacijskega načrta ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi.
XII. ODSTOPANJA
36. člen
Dopustna so odstopanja v trasah posameznih komunalnih naprav, če se pri nadaljnjem načrtovanju poiščejo boljše rešitve in pod pogojem, da so upoštevani predpisani odmiki in da se s spremembo ne poslabšajo pogoji ostalih ureditev. Po potrebi se za odstopanje pridobijo dodatni projektni pogoji in soglasja.
XIII. KONČNE DOLOČBE
37. člen
Lokacijski načrt za poslovno-industrijsko cono v Beltincih je na vpogled na Občini Beltinci.
38. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
39. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2006-30-479/III
Beltinci, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.