Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2006 z dne 28. 11. 2006

Kazalo

5244. Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin, stran 13032.

Na podlagi 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo), 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) ter drugega odstavka 9. člena in petega odstavka 78. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, št. 121/05) svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo izdaja
S K L E P
o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se določajo:
– tarifne postavke za omrežnino, na podlagi katerih in skladno z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja sistemski operater obračuna končnemu odjemalcu omrežnino za uporabo elektroenergetskega omrežja, in
– korekcijski faktorji za posamezne sistemske operaterje distribucijskega omrežja, ki jih sistemski operater prenosnega omrežja skladno z aktom iz prejšnje alineje tega člena upošteva pri obračunu omrežnine za prenosno omrežje posameznemu sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja.
II. TARIFNE POSTAVKE ZA OMREŽNINO
2. člen
Tarifne postavke za omrežnino so določene ločeno za:
– omrežnino za prenosno omrežje,
– omrežnino za distribucijsko omrežje,
– omrežnino za sistemske storitve,
– omrežnino za posebno sistemsko storitev,
– omrežnino za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov in
– povprečni strošek priključevanja.
Omrežnina, določena s tem sklepom, ne vsebuje davkov, taks, trošarin in drugih dajatev.
3. člen
Omrežnina za prenosno omrežje:
4. člen
Omrežnina za distribucijsko omrežje:
5. člen
Omrežnina za sistemske storitve:
6. člen
Omrežnina za posebno sistemsko storitev:
7. člen
Omrežnina za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov:
8. člen
Povprečni strošek priključevanja (S) za novega končnega odjemalca in za povečanje priključne moči obstoječega končnega odjemalca, izražen v EUR/kW priključne moči, znaša:
S = 28,34 EUR/kW
III. KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA IZRAVNAVO PRIHODKA IZ OMREŽNIN
9. člen
Korekcijski faktorji za izravnavo prihodka iz omrežnin:
IV. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin (Uradni list RS, št. 121/05).
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2007.
Št. 116-4/2006/EE-06
Maribor, dne 24. novembra 2006
EVA 2006-2111-0123
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije
za energijo
dr. Franc Žlahtič l.r.